Новини

Продължава поставянето на изкуствени гнезда за царските орли.

Продължава поставянето на изкуствени гнезда за царските орли.

16.12.2011
Припомняме ви, че през последните две години организацията активно изгражда такива гнезда, с цел подпомагане на българската популация. Тези действия се оказват особено успешни, защото през изминалите размножителни сезони 3 от гнездата бяха заети от двойки царски орли. Освен тях още две двойки белоопашати мишелови намериха нашите гнезда за подходящи за загнездване. Белоопашатите мишелови споделят доста сходни екологични изисквания с царските орли, което е потвърждение за правилния ни подход.

Правилният избор за мястото, на което да бъде изградено изкуственото гнездо е изключително важна предпоставка за бъдещата му успеваемост. Критериите за избора не са малко: отдалеченост от населени места, от пътища, от електропреносни линии; наличие на храна в района, подходящо високо дърво и др. За съжаление през последните няколко експедиции, за монтиране на изкуствени гнезда, екипът на проекта среща изключителни затруднения в намирането на идеалното място. Дори и то да съществува често се оказва, че подходящото дърво вече е заето с изкуствено гнездо, построено от недотам лоялните колеги от други организации, работещи за опазването на застрашените орли в съседни проектни територии.

Все още работата по поставянето на платформи за гнездене продължава и екипа е натоварен с нелеката задача да намери най-добрите места за още дузина бъдещи домове на царските орли.

За допълнителна информация :
Градимир Градев - Координатор полеви дейности за Царския орел, Зелени Балкани
тел. 032626977, e-mail:
ggradev@greenbalkans.org

Павлин Желев - Сътрудник по проекта, e-mail:
pzhelev@greenbalkans-wrbc.org


Дейностите по опазване и проучване на царския орел на Зелени Балкани се осъществяват в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България” с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.