Проекти

Програма за опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие на Община Марица

Период: 21.01.2005 - 15.03.2005г.

Финансираща организация: Община Марица - област Пловдив.

Дейности: Оценка на състоянието на биологичното разнообразие на територията на Общината и изработване на препоръки за устойчиво управление, като частнеобходима за изработване на общинската програма за опазване на околната среда.