Становища

default

Протестно писмо, относно конкурсите за избор на директори на ДПП „Витоша” и ДПП „Сините Камъни”

10.03.2012

Изх. № 73/09.03.2011г.


ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ДО МИНИСТРЪ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАГ


ПРОТЕСТНО ПИСМО

От ФПС “Зелени Балкани”

Относно: Конкурсите за избор на директори на ДПП „Витоша” и ДПП „Сините Камъни”

Уважаеми дами и господа,

Като една от водещите неправителствени природозащитни организации в страната, ФПС „Зелени Балкани” изразява своето силно безпокойство относно правилата и начина на провеждане на конкурсите за избор на директори на природни паркове и в частност - резултатите от конкурсите за избор на директори на ДПП “Витоша” и ДПП “Сините Камъни”.

Досегашният директор на ДПП “Витоша” – г-н Тома Белев е една от най-авторитетните личности в цялата природозащитна общност.
Със своята систематична и последователна политика за спазване на природозащитното законодателство, дълбокото си познаване на законите и съвременните природозащитни практики, както и с привличането на допълнителни средства за изпълнение на Плана за управление на Парка, г-н Тома Белев си извоюва както уважението на своите служители, така и на цялата природозащитна общност през годините. Въпреки огромния натиск, упражняван върху него, като директор на една от най-сложните за управление защитени територии в страната, той съумя да осигури не само спазването на Закона и прилагането на Плана за управление, да организира множество допълнителни инициативи и природозащитни проекти на територията на Парка, както и да подсигури огромна обществена подкрепа за тези дейности.

Считаме, че тези качества би трябвало да се ценят изключително високо в държавната администрация и да се поощряват у всеки един служител.

Въпреки това, процедурата за избор на директор на ДПП „Витоша” бе предшествана, според нас неслучайно, от широкомащабна клеветническа кампания в медиите, насочена срещу г-н Тома Белев, а начинът на провеждане на конкурса и изборът на кандидат /който не отговаря на предварително обявените условия/, само допълнително подкрепят съмненията в адекватното и безпристрастно провеждане на конкурса.

Директорът на ДПП „Сините Камъни” – инж. Иван Иванов е друг държавен служител, чието присъствие в системата на управление на защитените територии би трябвало да е високо ценено от Държавата.

Инж. Иванов управлява Парковата дирекция с висок професионализъм от самото й създаване през 1996 г. Оттогава досега, неговата всеотдайност и последователност при управлението на защитената територия позволи не само успешното прилагане на природозащитното законодателство, на територията на Парка, но и превърна Праковата дирекция в уважавана институция, с компетентен и посветен екип и множество успешни партньорства с други държавни институции, неправителствения сектор и граждани. По този начин, инж. Иванов осигури голяма обществена подкрепа за дейността на парка в района на гр. Сливен и цялата страна.

В допълнение на това, инициативността на инж. Иванов и успешното му сътрудничество с НПО и други институции допринесе за привличането на значителни средства по линия на европейски проекти, насочени към опазване биоразнообразието на територията на Парка. С това на практика стана възможно изпълнението на мерките, предвидени в Плана за управление, за които средствата, предоставени от държавния бюджет, са крайно недостатъчни.

Зелени Балкани, в сътрудничество с Парковата администрация, осъществява множество консервационни дейности на територията на Парка от самото му създаване. В границите на Парка се реализира дългосрочна програмата за реинтродукция на лешоядите /част от Балканския план за опазване и възстановяване на лешоядите/, дейности за реинтродукция на лалугера, планират се дейности за опазване на други редки видове. По всички тези дейности, Зелени Балкани и други неправителствени организации, са работили в тясно сътрудничество с цялата Паркова дирекция и в частност с инж. Иванов, от който сме получавали цялостна подкрепа за природозащитни дейности. Нещо повече – със своя висок професионализъм и мотивация, инж. Иванов направи възможно успешното изпълнение на тези дейности до момента.

Считаме за учудващ факта, че директорите на две от най-добре управляваните защитени територии в България са подменени, вследствие на конкурси, при които не беше отчетен техния опит и висока експертиза, както и подкрепата на самите им служители и цялата природозащитна общност. В същото време се прокрадват съмненията за целенасочена “подмяна” на съвестните служители на държавната администрация, с такива, обслужващи частни икономически интереси.

Подобни факти пораждат съмнения в гражданското общество и ще доведат до множество проблеми в работата на новоназначените директори, които ще наследят негативите, породени от съмненията за обективността на избора. Считаме, че изборът на държавните служители, управляващи защитените територии, трябва да е напълно лишен от партийна или друга умисъл и лобистки интереси и да се основава единствено на доказания от тях опит, професионални качества и демонстрираната обществена подкрепа, в тяхна полза.

С това свое становище се присъединяваме към множеството колеги от БАН, Националния природонаучен музей, Коалиция “За да остане природа в България”, Българското дружество за защита на птиците, Българска фондация биоразнообразие, WWF – Дунавско карпатска програма, гражданските позиции на служители в природните и националните паркове, както на стотиците граждани, и се обръщаме към Вас с молба и настояване за прозрачно и обективно преразглеждане на подадените кандидатури в конкурсите за Директори на парковете и възстановяването на длъжност на г-н Белев и инж. Иванов.