Проекти

Проучвания на орнитофауната в района на местността Узана (парк Българка)

Период: 14.07.2006 – 30.03.2007г.

Финансираща организация: Асоциация на парковете в България.

Дейности: Инвентаризация на орнитофауната в района на местността Узана и изготвяне на чеклист. Попълване на стандартен формуляр за Натура 2000 по Директивата за птиците.

Резултати: Изготвен доклад за видовия състав и природозащитния статус на орнитофауната на територията на местността Узана. Попълнен формуляр за НАТУРА 2000 по директивата за птиците.