Новини

Проверка на санирания блок на улица Гурко 100 в Стара Загора

Проверка на санирания блок на улица Гурко 100 в Стара Загора

06.07.2016
На 05.07.2016г. се проведе съвместна проверка за наличието на защитени видове в панелния блок, намиращ се на адрес Гурко № 100, в град Стара Загора. В проверката участваха представители на РИОСВ – Стара Загора, Община Стара Загора, фирмата изпълнител.

По време на проверката беше потвърдено наличието на защитени видове прилепи и бързолети, описани в протокол на „Зелени Балкани – Стара Загора“ от 30.06.2016г.

За петте дни от подаването на сигнала ни към РИОСВ – Стара Загора са поставени изолационните платна, до пети-шести етаж на осем-етажния блок (на по-голяма част от северната фасада). При това част от местата, на които описахме гнезда на бързолети или излитащи прилепи са вече запечатани, като по наша оценка вътре са се намирали гнезда с малки на черни бързолети. Възрастните птици според нас са напуснали фагите и бяха наблюдавани привечер да се опитат да влитат на вече зазиданите места, или във фугите, които още не са зазидани и където вероятно имат малки, като влитането им бе невъзможно (поради осъщественото вече зазиждане или наличието на противопрахови платнища).

За прилепите не може да се даде оценка дали са били налични във фугите и дали са ги напуснали. Вероятно неразмножителните колонии на ръждиви вечерници са напуснали фугите. Ако е имало наличие на размножителни колонии на видове от род Pipistrellus, то малките им не са могли да напуснат фугите през този период.

По време на проверката бяха обсъдени различни варианти за решаване на проблема с представителите на РИОСВ – Стара Загора, Община Стара Загора. Според изпълнителя на дейностите и Община Стара Загора, за конкретния блок не е възможно отлагане на дейностите. Заради нормативни изисквания (според изпълнителя) не е възможно премахване на противопраховите платнища, нито оставяне на временни отвори на местата на гнездата (което не би позволило приемане на работата на изпълнителя от контролни органи). По тази причина дейностите не са спрени и продължават и в момента до пълното саниране на фасадата.

Представителите на Общината се ангажираха да проучат  дали ще е възможно обследване за наличието на защитени видове и предприемането на мерки за тяхното опазване в другите блокове, предвидени за саниране по програмата.

Представителите на Община Стара Загора и РИОСВ – Стара Загора ще консултират дали е възможно да бъде направено предписание за поставянето на гнездилки за бързолети и къщички за прилепи, които „Зелени Балкани“ изразиха готовност безвъзмездно да предоставят, а фирмата – изпълнител изрази готовност да ги постави със собствен труд, при възлагане от страна на Общината.

Зелени Балкани изразиха готовост също така да участват в обследването на предвидените за саниране сгради, на територията на град Стара Загора, като по този начин да допринесат за опазване на защитените видове в тях.

Относно блока на Гурко № 100, Зелени Балкани изразиха готовност да предоставят къщички за бързолети и прилепи, които са изработени като част от дарителската кампания в Ятото „Диви съседи“, с идеята макар и частично да бъдат компенсирани унищожените при санирането убежища. Очакваме отговор от институциите и фирмата, дали това ще е възможно.

Въз основа на осъществените две проверки, са отправени следните предложения към институциите.
•  Да се консултира с РИОСВ и Община Стара Загора дали е възможно отлагане на дейностите до периода на отглеждане на малките – 30ти август 2016г.
•   Ако не е възможно да се отложат дейностите по саниране, да бъдат отбелязани по фасадата местата с потенциални размножителни колонии на прилепи и гнезда на бързолети. По време на санирането да се оставят отвори на тези места, което ще позволи отглеждането на малките, след което да бъдат запечатани отворите.
•    Ако не са възможни каквито и да е дейности за спасяване на малките на бързолети и прилепи, след санирането да бъдат поставени къщички, които могат да бъдат предоставени безвъзмездно от „Зелени Балкани – Стара Загора“ (къщичките са изработени в рамките на дарителска кампания в Ятото, с подкрепата на граждани – като част от кампанията „Диви съседи“). Препоръчваме поставянето на поне 10 къщички за бързолети (всяка от които е с 4 гнездилки) и  10 къщички за прилепи.

Тъй като наличието на защитени видове е очевиден пропуск на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като процедурите не са съобразени с тях, както и поради факта, че програмата и процедурите по нея са вече стартирали и в ход, се обръщаме към Община Стара Загора и РИОСВ – Стара Загора за дискутирането на конкретни решения, които да бъдат приложени на територията на Общината и които да станат модел за други общини, или за прилагането на Програмата на национално ниво.

Очаквайте още информация по казуса в идните дни. Продължава кампанията ни Диви Съседи, която цели да промени регламентите при санирането с европейски средтства и да допринесе за опазването на защитените видове, обитаващи сградите.

За допълнителна информация:
Елена Стоева - Зелени Балкани, моб. тел. 0887574699

 
1 2 Mb (docx) свали
2 943 Kb (doc) свали