default

Публични кампании

Като обществена организация Зелени Балкани организира и участва в множество публични природозащитни кампании. 
Кампаниите са насочени към решаването на различни проблеми, свързани с недалновидна политика, несъвършенства в законодателството, закононарушения и др. Те са насочени към широката общественост и целят ангажирането на гражданското общество и институциите в решаването на конкретните проблеми.
В своята 20 годишна история, сдружението е организирало и ръководило повече от 300 публични кампании и акции, насочени срещу неприродосъобразни правителствени или местни общински решения, практики и политики. Резултатите от тези кампании са едни от най-значимите постижения на организацията.
Организирането на почти всички публични кампании, проведени от Зелени Балкани, се дължат в голяма степен на доброволния и безвъзмезден труд на членовете на Сдружението, а постигнатите резултати на широката обществена подкрепа, гражданската активност и силния обществен натиск върху институциите, вземащи решения.

Резултати
-  Проведени 300 кампании и акции, 80 от които с национално значение;
-  160 текста предложени от експертите на Зелени Балкани са включени в новото българското природозащитно законодателство;
-  Българското Правителство ратифицира Конвенцията за билогичното разнообразие;
-  25 отменени неприродосъобразни политически и общински решения;
-  четири заведени съдебни дела, от които две спечелени;
-  над 350 получени сигнали от граждани за бракониерства, нарушения и корупция в сектора гори и опазване на околната и разследвани от експертите на Сдружението;
-  180 случая на бракониерство, незаконни сечи и лов, некоректна приватизация на горски фирми, заменки, корупционни практики и д-р. са предадени да прокуратурата и отговорните институции.

Ето и някои от по-значимите кампании организирани от Зелени Балкани:

Кампания срещу използването на родентициди

Масовото използване на родентициди през 1988 г., предизвикало смъртта на хиляди хищни птици и защитени видове е причината довела до създаването на Зелени Балкани. Кампанията е пример за проява на гражданска активност по време на тоталитарния режим и една от малкото прояви на демократично съзнание от този период. Малка група студенти и ентусиасти от Пловдив и София събират мъртвите птици и организират първия в страната екологичен протест, събират подписи и разпространяват информационни материали. Кампанията намират отзвук в обществото и дори в медиите. В резултат правителството предотврати кампанията си и бяха предотвратени страшните последици от използването на отровите.

Национална кампания срещу строителството на Каскада Горна Арда

В Южна България на една от големите Родопски реки през 1992г. е разработен проект за изграждане на голяма хидро-енергийна каскада. През 1997г. проектът отново излиза на преден план и влиза в програмата на Правителството и заплашва да унищожи уникалното биоразнообразие и ландшафт в 100-километров участък от река Арда. Като част от кампанията са проведени теренни изследвания, интервюта с независими експерти, обществени дискусии, пресконференции и др. Заведени са съдебни дела срещу Правителството за некоректно извършени оценки за въздействието върху околната среда. На 14 май 1999 г. в гр. Пловдив беше проведена национална обществена дискусия за оценка на въздействието върху околната среда на проекта за строеж на каскада Горна Арда.
Въпреки усилията на Зелени Балкани, Българския съюз за защита на Родопите и другите НПО, обществеността и Правителството не откликнаха на призивите. Местните власти и местното население в района на каскадата беше настроено срещу НПО, поради обещаните нови работни места и участие в изпълнението на проекта. След изчерпването на всички законови средства Зелени Балкани, подкрепени единствено от екологично сдружение За Земята организираха протестни акции и демонстрации. Акциите бяха проведени по време на официалното откриване на строителството на каскадата през октомври 1999 г.

Обществена кампания против поправките в Закона за околната среда

На 30 март 1995 г. Българското правителство прие поправка в Закона за околната среда, целта на която е да се промени процедурата за ОВОС. Тази поправка предвижда да отложи извършването на ОВОС за определени инфраструктурни обекти след тяхното построяване. Една изключително опасна процедура, която в голяма степен обезсилва демократичната процедура на ОВОС.
Зелени Балкани се обявиха срещу тази поправка в няколко декларации и пресконференции. За съжаление не последва отговор от Правителството. По-късно Зелени Балкани съвместно с други НПО организираха национална кампания насочена за отмяната на тази поправка. Кампанията включваше издаването на диплянка с възможности за общонародна подписка, издаването на постер и серия от публикации в медиите. В подписката се включиха повече от 100 доброволци. За по-малко от два месеца бяха събрани 10 000 подписа, които бяха внесени в Парламента и Правителството като част от програмата на протестно шествие. По-късно при смяната на правителството, новото правителство наложи промени във въпросната поправка и макар и в непълна степен публичната кампания постигна успех.

Национална кампания срещу удължаване на ловния сезон за водоплаващ дивеч

През 1995г. Ловно-рибарския съюз започна опитите си за удължаване ловния сезон за водоплаващ дивеч,под претекст, че зимуващите в България популации от диви гъски унищожават житните посеви и нанасят огромни щети на селското стопанство. Това наложи разгръщането на кампания, включително активни граждански протести пред сградата на Комитета по горите в София.
Кампании срещу удължаването на ловния сезон се организират и до днес, когато подобни претенции се заявяват от страна на ловците.

Кампания срещу използването на отрови срещу вълците

През 1993, Комитета по горите ( тогавашната структура отговорна за горите ) започва масирана кампания за борба с вълка чрез залагането на отровни примамки със стрихнин. В резултат освен популацията на вълка, като страничен ефект популациите на хищните птици в България са доведени до ръба на пълното унищожение, а някои видове лешояди изчезват от българската фауна.
Под прикритието на несъществуваща радиостанция членовете на Зелени Балкани провеждат интервю с повечето лесничейства в страната, която доказва че данните на властта за числеността и вредата от популацията на вълците са силно преувеличени. Провеждат се граждански протести пред сградата на Министерски съвет.
Въпреки че днес използването на стрихнин и отровни примамки за вълците е забранено, кампанията продължава и насочена срещу случаите на незаконно използване /кампанията е част от работата за премахване на лимитиращите фактори за реинтродукция на лешоядите/.

Кампания за обявяване на природен парк “Западни Родопи”

предложението на Зелени Балкани за обявяване на природен парк "Западни Родопи" целеше да осигури институционална защита на уникалното биоразнообразие и ландшафт на Западни Родопи. За целта беше осъществена най-мащабната кампания в България за обявяване на нова защитена територия. Кампанията включваше провеждането на срещи с институции, граждани, медии и разпространението на информационни материали в над 100 населени места на 29 общини на територията на Родопите . В резултат на кампанията много общини декларираха подкрепата си за създаването на парка и беше повишена подкрепата за дейности, насочени към устойчиво развитие и туризъм в Родопите.

Българските реки са в опасност!

Кампанията е насочена към преексплоатацията на инертни материали от поречията на българските реки. Активната работа по кампанията започва след 2000 година, когато наяве излизат последиците от неконтролируемото изьземане на интертни материали от реките. Преките последици са загуба на крайречни хабитати , унищожаване на биоразнообразие, пропадане на подпочвените води, щети на жилищни сгради и инфраструктурни обекти. В резултата на проведените проверки по сигнали на граждани, разследвания и медийни изяви са предотвратени сериозни щети върху природата.


 

Кампания „Да спасим българската гора”

кампанията е насочена към решаването на най-значимия екологичен проблем в България – унищожаването на българската гора.
В рамките на тази кампания са осъществени кампании за защита на заливните гори (1996-2000 г.), кампании за подкрепа на новото горско законодателство (1996-1997 г.), национална кампания за борба с бракониерството (1996-2003 г.). 
Като част от кампанията е изградена и Доброволна система за охрана на горите – мрежа то сътрудници по места, подаващи сигнали и съдействащи за разследване на законарушения.
Работата в това направление продължава и до днес с Програмата на зелени Балкани за опазване на българската гора, превенция на бракониерството и корупцията в системата на горите. До момента са осъществени  над 300 разследвания на подадени сигнали за бракониерство и корупция в системата на горите. Спасени от изсичане са десетки хиляди декара гори.
http://www.greenbalkans.org/Forest_SITE/

Кампания "Обща кауза"

Кампанията стартира през ноември 2008 година. Тя е насочена срещу заменки на земи и гори държавна собственост и преминаването им в частни ръце, срещ "жълти стотинки". Нейната основна цел е да провокира политическите сили да предприемат нужните стъпки за връщане на подарените на частни лица и фирми огромни територии държавна земя. В следствие на тази кампания и на усилията на коалиция "За да остане природа в България", в края на януари 2009г. бяха приети промени в Закона за горите, които спират заменките за юридически лица. 

Участие в други кампании

Като една от най-авторитетните организации в страната, Зелени Балкани участват в общо-национални кампании в сътрудничество с други неправителствени организации:

Кампания „За да остане природа в България”

Кампанията се осъществява от едноменна Коалиция, в която участват над 30 национални НПО, организации и граждански групи. Кампанията е насочена срещу неконтролируемите през последните години, посегателства върху защитените територии и екологичната мрежа НАТУРА 2000. 
Работата по кампанията е насочена към широката общественост, национални и международни институции, както и към предприемането на законодателни и управленчески решения, с цел да се предотврати унищожаването на българско природно наследство. До момента като част от Кампанията са осъществени десетки акции в различни части на страната, организирани са множество срещи с национални и международни институции, проведени са десетки пресконференции, дискусии, презентации. Изготвени са десетки рекламни материали, филми и клипове. Кампанията има огромен обществен отзвук и доведе до преки резултати за опазване на българската природа.
Действията на Коалицията и гражданите възпрепятстваха заличаването на Природен парк Странджа, „орязването” на мрежата НАТУРА 2000, внесоха законодателни промени възпрепятстващи заличаването на защитени територии, предотвратиха закононарушения в редица защитени територии и места от НАТУРА 2000.
За повече информация www.forthenature.org. 

Кампания и коалиция „Спасете Пирин”

кампанията е насочена към неконтролируемото изграждане на ски писти в Национален парк Пирин. Паркът е защитена категория със строг режим на защита. Категорията „национален парк” означава, че земята в него е държавна собственост, а той е създаден за да съхрани за бъдещите поколения това общонационално наследство, да даде на хората възможности за туризъм и почивка. От 1983 г. Пирин е включен и в списъка на ЮНЕСКО, като паметник на световното природно наследство. Въпреки това през 2000 г. в сърцето на парка започна изграждането на нови-ски писти и съоръжения. От тогава насам ски-зоната непрекъснато се разраства унищожавайки биоразнообразието и ландшафта на Пирин планина в нарушение на национални и международни нормативни документи и политики. 
http://www.bluelink.net/savepirin/savepirin.shtml

Кампания „Рила ни е мила”

Кампанията е иницирана от гражданска група “Граждани за Рила” и цели предотвратяване изграждането на ски-писти и комплекси в Национален парк Рила и предотвратяване на незаконното строителство там.

Кампания и коалиция „България без цианиди”

Коалицията включва 18 български природозащитни организации и работи за въвеждането на забрана за ползването на цианиди при добива на благородни метали в България.

Кампания „Да спасим Иракли”

кампанията е инициирана от група граждани, само организирали се в защита на едно от последните запазени места по българското Черноморие. Гражданите от групата „Да спасим Иракли” активно участваха във почти всички акции през последните години в защита на българката природа, а техните дейности бяха подкрепени от природозащитните организации, сред които и Зелени Балкани.
За повече информация www.daspasimirakli.com.

Кампания срещу неконтролируемото изграждане на миниВЕЦ

кампанията обединява съвместните усилия на НПО срещу неконтролируемото изграждане на стотици мивиВЕЦ, заплашвощи с унищожаване планинските реки в България.

Кампания срещу неконтролируемото изграждане на ветрогенератори

усилия в кампанията полагат няколко български НПО. Целта е да се предотврати практиката за изграждане на ветрогенератори на миграционния път на птиците или в близост до райони от голямо значение за редки видове птици като царския орел.

Кампания и коалиция „България, свободна от генно-модифицирано организми”

 кампанията е инициирана от Сдружение АГРОЛИНК и подкрепена от други НПО.

Галерия