Новини

Първа работна среща по проект LIFE10 NAT/IT/256 Екологично управление и консервация в Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни

Първа работна среща по проект LIFE10 NAT/IT/256 Екологично управление и консервация в Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни

12.12.2011
Домакин на срещата беше Регионален природен парк «Молентарджиус – Солници», а участие взеха и всички партньори по проекта: Регионален природен парк «Делтата на р. По – Емилия Романя» (Италия), СНЦ «Зелени Балкани» (България), Регионален природен парк «Камарг» (Франция), Биологична станция «Тур дьо Валат» (Франция) и компания CSME, част от «Сален груп» (Франция).

Основната цел на проекта е опазването и достигането на благоприятно природозащитно състояние в 10 защитени зони от европейската екологиччна мрежа Натура 2000 разположени в Италия, Франция и България. Типовете местообитанията, за които ще се прилагат мерки за опазване включват 1150* Крайбрежни лагуни; 1310 Salicornia и други едногодишни растения колонизиращи тинести и пясъчни терени; 1410 Средиземноморски солени ливади (Juncetalia maritimi); 1510* Средиземноморски солени степи (Limonietalia) и др. Целевите видове птици са: белоока потапница (Aythya nyroca); морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus); кокилобегач (Himantopus himantopus); фламинго (Phoenicopterus roseus); саблеклюн (Recurvirostra avosetta); белочела, речна и гривеста рибарки (Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis); бял ангъч (Tadorna tadorna) и др. Подцелите на проекта са: разработване на модел за управление на солници; изготвяне на насоки за намаляване безпокойството от гларуси (Larus michahellis) върху наземногнездещи водолюбиви птици; подобряване на екотуристическата инфраструктура и намаляване на потенциалното безпокойство; разработване и утвърждаване на план за управление за ЗЗ „Солници Червия” (Италия) IT4070007.

На срещата бяха представени дейностите, които всеки от партньорите е планирал да извърши за постигане на гореизброените цели. Проведена беше среща между партньорите за разясняване на въпроси свързани с управлението, техничски и финансови въпроси на LIFE+ проекта. Домакините от парк „Молентарджиус – Солници” представиха плановете си за възстановяване на хидравличния баланс и водната циркулация в лагуната с цел подобряване на екологичното и състояние, което в момента е влошено. За целта ще бъде изграден нов канал за захранване на езерото с морска вода и ще бъдат възстановени вътрешните диги, за да се осигури градиент на солеността на водата. Парка е дом на 2000 размножаващи се двойки фламинго (Phoenicopterus roseus), както и на много други видове птици, защитени от Директивата за птиците на ЕС. За да се подобрят условията им за гнездене ще бъдат изградени земно насипни острови.

Дейностите на „Зелени Балкани” ще са насочени към реализиране на заложените в изготвения „Интегриран план за управление на Поморийско езеро” мероприятия за подобряване условията за гнездене на защитени видове птици и подобряване състоянието на дюните и специфичната растителност по тях чрез премахване на инвазивните растителни видове аморфа (Amorpha fruticosa), спарциум (Spartium junceum) и др.

Продължителността на проекта е от 1 октомври 2011 г. до 31 март 2016 г.
Общия бюджет на проекта е 4 949 869 евро, от които ЕК съ-финансира 2 395 663 евро.Проект: LIFE10 NAT/IT/256 MC-SALT ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ В  СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ СОЛНИЦИ И КРАЙБРЕЖНИ ЛАГУНИ,  осъществяван с подкрепата на финансовия инструмент LIFE  на Европейската Общност

 

За контакт и повече информация:
Димитър Попов - Зелени Балкани, dpopov@greenbalkans.org