Новини

Първи освобождавания на черни лешояди в България

Първи освобождавания на черни лешояди в България

06.08.2019
Здравейте приятели!

Екипът на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/000649 с удоволствие ви кани на 06.08.2019 г. от 10 ч. в района на волиерата на Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ) в Защитена зона „Котленска планина“, Котел, където заедно да отбележим Първите освобождавания на черни лешояди в България.

Присъединете се към Зелени Балкани и нашите партньори от Фонда за дивата флора и фауна, както и гости от чужбина и станете част от завръщането на този изчезнал за страната ни вид!

Събитието ще включва  посрещане, маркиране и настаняване на млади черни лешояди в хака в Защитена зона „Котленска планина“. Екипът на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ е подготвил и наблюдение на освободени маркирани и диви лешояди на площадката за подхранване.
 

Ето и кратка програма на събитието:

10:00 ч. - Пристигане на мястото - сборен пункт на следните координати: 42.924047°, 26.467835.
10:00 - 11:00 ч. - Встъпителни думи от екипа на проекта и гости на събитието.
11:00 - 12:30 ч. - Пристигане на карталите, маркиране и настаняване в хака.
12:30 - 13:30 ч. - Кратка почивка.
13:30 - 14:30 ч. - Подхранване на лешоядите на площадката и наблюдение с бинокли и зрителни тръби. Молим всеки, който разполага с бинокъл да го носи, за да имат възможност всички гости да наблюдават.
14:30 - 15:30 ч. - Интервюта и снимки - Възможност за интервюта и въпроси към екипа на проекта.
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
Проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649 обединява усилията на пет основни партньора от четири европейски страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и EuroNatur от Германия.
Проектът следва изключителния успех на проект „Завръщане на лешоядите в България“ LIFE08 NAT/BG/278, който доведе до успешното възстановяване на белоглавия лешояд като гнездящ вид в Стара планина, след като видът се считаше за изчезнал за повече от 70 години. Вдъхновени и мотивирани от този успех, екипът разработи проект – продължение, който включва първите практически стъпки за реинтродукцията на черния лешояд, също считан за изчезнал като гнездящ от България от 1992 година.
Проектът предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с използването на европейски опит, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство и увеличаване на едрия копитен дивеч, намаляване на заплахите и подпомагане на националните капацитети за програми за реинтродукция.
Крайната цел на проекта е създадаването на гнездяща популация на черния лешояд в България, чрез която да се възстановят връзките между суб-популациите на вида на Балканите (Гърция) и Крим, и тези в Алпите и на Пиренейския полуостров, което да подпомогне създаването на устойчива Пан-европейска популация на вида.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма Лайф на Европейския съюз, подпрограма LIFE Nature & Biodiversity (подпрограма за околната среда), която целево съфинансира проекти, които допринасят за прилагането на Директивите за птиците и местообитанията и стратегията на Съюза за биологичното разнообразие до 2020 г., както и за развитието, прилагането и управлението на мрежата Натура 2000.

ЕВРОПЕЙСКИ ЧЕРЕН ЛЕШОЯД
Европейският черен лешояд (Aegypius monachus Linnaeus, 1766) е включен в Приложение 1 на Директивата за птиците, Приложение 2 на Бернската конвенция, Бонската конвенция и CITES и е вписан в  Ornis Committee list of birds като приоритетен вид за LIFE финансиране. В допълнение на това черният лешояд е вписан в категорията „Near-threatened“ в IUCN Red List категория C1 и SPEC 1 (Рядък в Европа), според BirdLife International.
Европейският черен лешояд е най-едрата хищна птица в Западна Палеарктика, която се храни изцяло с трупове на мъртви животни. Популацията на вида на Балканите наброява 20 двойки – всички в Национален парк Дадя в Гърция. Много от птиците преминават границата с България и се присъединяват към хранещи се белоглави лешояди на местата за подхранване в Източни Родопи и Стара планина. Въпреки това, опитът  на експертите сочи, че е малко вероятно видът да се възстанови по естествен път в подходящите за обитаване територии в България.
До момента в рамките на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ са освободени 13 птици в регионите на Сливен (от волиерата в Природен парк „Сините камъни“) и Котел (от волиерата в Защитена зона „Котленска планина“), като миналата година се проведе първото по рода си освобождаване на черни лешояди по метода на хака в България.
 
 
За повече информация за мястото на събитието се свържете с екипа на проекта на имейл rsurcheva@greenbalkans.org.


За допълнителна информация: 
Ивелин Иванов, Ръководител на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ – LIFE14 NAT/BG/000649
моб. тел.0887589995, e-mail: iivanov@greenbalkans.org