Новини

Първи по рода си проект, финансиран от програма Лайф на ЕК ще обедини усилията на природозащитните организации и медиите за популяризиране на европейските политики за опазване на околната среда.

Първи по рода си проект, финансиран от програма Лайф на ЕК ще обедини усилията на природозащитните организации и медиите за популяризиране на европейските политики за опазване на околната среда.

03.09.2018
Проектът „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371, представлява партньорство между СНЦ „Зелени Балкани“, „Дарик радио“, сайтът "dnevnik.bg , седмичникът "Капитал" и "Хоби ТВ".

Проектът цели значима  промяна на отношението и обществената информираност по отношение на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Като инструмент за постигане на целите на проекта са избрани  10  „флагови“ и лесно разпознаваеми видове от Директивата за местообитанията и птиците на Европейския съюз. Такива са белоглавия и брадатия лешояд, ловния сокол, белошипата ветрушка, делфините, прилепите, малкия корморан, гривестата рибарка, червеногушата гъска и царския орел. Всички тези видове са с много високо природозащитно значение, но по една или друга причина „страдат“ от ниската обществена информираност за тяхната значимост, или поради насадени предрасъдъци, пораждащи негативно отношение. Липсата на информация е и причината често хората да имат негативно отношение към един от най-важните и успешни инструменти, чрез които се гарантира опазването на природа в ЕС – мрежата НАТУРА 2000.

С помощта на нашите партньори от националните медии се стреми да достигнем до максимално широк кръг от заинтересовани лица“, сподели Елена Стоева – Ръководител на проекта. „Идеята ни е да акцентираме усилията си към младите хора, вземащите решения, представителите на отговорните институции, но също така и към широката общественост, която често не е запозната с истинското значение на природозащитата и опазването на природата за просперитета на държавата и качеството на живот на отделните граждани.  В това отношение опазването на всеки рядък вид и природно местообитание е от общонационално значение и обществен интерес, а европейските политики за околна среда са сериозен гарант за постигане на устойчиво развитие“. Екипът на проекта споделя, че опазването на природата не само не е в противоречие с развитието на бизнеса, туризма, но напротив е предпоставка за икономическо развитие и повишаване на стандартта на отделните граждани.

Проектът включва разработването и излъчването на научно-популярни филми и видео-анонси, радио-клипове за целевите видове, радио-предавания по важни природозащитни теми, интернет семинари, насочени към бизнеса, публикации на онлайн платформата "ДневникБг", срещи по „горещи природозащитни теми“ с местни заинтересовани и отговорни институции, работа с журналистите и млади хора, участие  и организиране на публични събития, редица информационни издания.

Проектът е с продължителност 5 години и стартира на 1ви септември с „летящ старт“ – отбелязването на Деня на лешоядите в град Сливен.


ДОПЪНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

НАТУРА 2000 е основният инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки, но въпреки това понастоящем в България има значителни обществени настроения срещу мрежата. Основната причина за това са широкомащабните информационни кампании, реализирани от заинтересовани частни лица, с интереси в застрояването или усвояването на ресурсите в защитените зони. Дезинформацията и разпространението на подвеждаща информация са изградили у хората редица предрасъдъци, страх, а в някои случаи дори неприязъм по отношение на мрежата.

Голяма част от приоритетните за опазване в НАТУРА видове в България „страдат“ от различни негативни прояви като бракониерски отстрел, унищожаване на местообитания, използване на отрови в дивата природа, безпокойство, незаконна търговия и пр. Основната причина за това е липсата на информираност и осъзнатост от страна на хората за консервационното значение на тези видове и нуждата от тяхното опазване. Това, на практика обезсмисля и самото създаване  и функциониране на мрежата НАТУРА 2000.
Запознаването на хората с важността на  ключови за НАТУРА 2000, флагови видове и нуждата от тяхното опазване, ще доведе до цялостна промяна в поведението по отношение на тези видове. Преодоляването на негативните фактори като ниска екологична кулкура и липса на информация, както и свързаните с това негативни прояви (като бракониерство, унищожаване на местообитания и пр.) ще повлияе положително опазването на видовете на територията на цялата мрежа НАТУРА 2000. Нещо повече - провеждането на национална кампания ще допринесе за опазването на биоразнообразието като цяло – тоест не само на „флаговите“, но и на много други видове, и не само на територията на НАТУРА 2000, но и в цялата страна.

За допълнителна информация:
Елена Стоева, Ръководител на проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371
моб. тел.0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org