Новини

Работна среща „Замърсяване на Поморийско езеро с отпадъци“

Работна среща „Замърсяване на Поморийско езеро с отпадъци“

01.07.2020
На 30 юни, в Читалище „Светлина-1939“ в гр. Поморие се проведе работна среща на заинтересованите страни на тема „Замърсяване на Поморийско езеро с отпадъци“, организирана по проект „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн (BioLEARN)”, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ (ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020)“.

Въпреки сложната от епидемиологична гледна точка обстановка, бе отчетен силен интерес към срещата, като на нея присъстваха експерти от различни сфери, свързани с управлението и опазването на околната среда и отпадъците, морския транспорт, рибарството, науката, неправителствени и природозащитни организации, граждани, студенти и др. Представените от участниците презентации запознаха аудиторията със значимостта на влажните зони и в частност Поморийско езеро, степента на проблема със замърсяването с отпадъци и картираните нерагламентирани сметища в района на лагуната, влиянието на морските течения за отлагането на отпадъците по крайбрежието, пилотно проучване и първи резултати от изследване съдържанието на микропластмаси във водите на Поморийско езеро, както и дейности и цели на други проекти на същата тематика.
Основна цел на срещата е запознаване и включване на заинтересованите страни и обществеността в търсенето на решение за проблема със замърсяването с отпадъци на значими влажни зони като Поморийско езеро. Предстоят подобни срещи и в останалите държави, партньори в проекта – Украйна, Грузия, Гърция и Турция. Един от крайните продукти от тези събития ще бъде изготвено ръководство за екологично образование за предотвратяване замърсяването на значими влажни зони в Черноморския басейн. Съвместните усилия ще осигурят предприемане на общи мерки, свързани с повишаване знанията за значението на влажните зони и риска, който представлява за тях и екосистемните услуги, които те осигуряват за населението, замърсяването с отпадъци.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка по време на събитието бяха спазвани всички мерки и предписания на Министерство на здравеопазването и НОЩ.

Проект BSB142 BioLearn се финансира от Съвместна Оперативна Програма „Черноморски Басейн 2014-2020“ съ-финансирана от ЕС чрез Европейски инструмент за съседство и участващите държави: Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Турция и Украйна.
 
За допълнителна информация:
Димитър Попов
тел: 0885 108712;
e-mail: dpopov@greenbalkans.org 
BSBD 790 Kb (pdf) свали
IO_BAS 539 Kb (pdf) свали
Present_biolearn 760 Kb (pdf) свали
RedMarLitter 1 Mb (pdf) свали
Litter_report 985 Kb (pdf) свали
NVNA-RMR-2020.06.30-BioLEARN 890 Kb (pdf) свали