default

РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТИ В ОБЛАСТИТЕ ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

Развитието на капацитетите би трябвало да бъде неразделна част от реформата в природозащитната политика. За съжаление в този сектор в България има значително изоставане, породено от неадекватната правителствена оценка на значимостта на биологичното разнообразие.

Дейностите на Зелени Балкани за развитие на националните капацитети в областта на опазване на биологичното разнообразие имат различен обхват и прицелни групи. Използват се различни форми и подходи на въздействие като провеждане на тематични обучения и курсове, издаване и разпространение на публикации, развитие на нови образователни програми сред висшите училища и др.

Работата ни по това направление обхваща следните групи:

Политици и Национално-отговорни служители в областта на природозащитата и управлението на природните ресурси
За нуждите на тази група са изпълнени поредица от дейности като част от проекти в областта на развитие на природозащитната политика и законодателство. Дейностите включват издаване на специализирани публикации и организиране на срещи и презентации. Публикациите са посветени на теми като политики за опазване и управление на биологичното разнообразие, международни конвенции и директиви на ЕС, българско природозащитно законодателство и др.  До сега са издадени девет авторски публикации и осем преводни издания. Всички издания се посрещат с голям интерес и повечето са преиздавани два пъти.

Регионални държавни институции и власти
В тази група се включват Регионалните инспекции за опазване на околната среда, Регионалните управления на горите, Държавните лесничейста и Дивечовъдни станции, Дирекциите на Националните и Природни паркове в България, Българския съюз на ловците и риболовците и др. Зелени Балкани провежда обучения и семинари за служителите на държавните институции на теми като международно законодателство за опазване на природата и природните ресурси, политики за управление на биологичното разнообразие, изграждане и управление на НАТУРА 2000, устойчиво управление на горите, финанисране на дейности за опазване на приодата и устойчиво управление на природните ресурси и др.

Общински и областни служители, отговорни за околната среда и управление на природните ресурси
На тази група Зелени Балкани отделя голямо внимание. За оценка на нуждите на групата е направено специализирано проучване, в 40 общини на Южна България, финансирано от ПРООН /GEF. На базата на резултатите от проучването са разработени специализирани програми за обучение на общински служители и общински еколози. С финансовата помощ на програмата ФАР на Европейския съюз са проведени няколко  курса, в които са участвали над 100 човека. Програмата на курсовете съдържа следния обхват:
- запознаване с международните и национални инструменти за консервация и управление (международното и българско природозащитно законодателство, Национална стратегия и Национален план за опазване на биологичното разнообразие)
- приложен консервационен мениджмънт – разработване на планове за управление на защитени природни територии, управление на местообитания и видове
- междусекторно сътрудничество и партньорство, набиране на средства и други.

Студенти от специалност “Биология” и “Екология”
През 1995 г. по инициатива на Зелени Балкани и Пловдивския университет за първи път в България беше въведена специализирана дисциплина, която включва знания по природозащитно законодателство и консервационен мениджмънт. Дисциплината е част от специалността “Екология” и се водеше от специалисти на Зелени Балкани. През 2002 г. отново по инициатива на Зелени Балкани беше разработена учебна програма за специализирана магистратура “Опазване на биологичното разнообразие”. Програмата беше предоставена на Пловдивския университет и Висшия аграрен университет.

Важна част от дейността на Зелени Балкани е и образованието на младежи и ученици. Тези дейности са представени в страницата Младежки дейности.