Проекти

Реконструкция на сграда за Целите на Спасителен CITES- Център

Период: 28.12.2004 – 28.12.2005г.

Финансираща организация: ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазванена околната среда)

Цел/и: Преустройство на сграда за целите на CITES Спасителен Център за конфискувани диви животни към ЦРРРВ на СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора”.

Дейности: Реконструкция на стара сграда предоставена от Тракийски университет - Стара Загора и оборудването и за  Специализиран център за бедстващи диви животни и конфискувани такива.

Резултати: Изградена съвременна база за целите на Центъра с обща площ 300 кв. м. Сградата е оборудвана с клиника, санитарни помещения, помещения за персонала, складова част и 8 помещения за лечение и рехабилитация на диви и конфискувани животни.