Книги, публикации, сборници

Ръководство за определяне на местообитанията от европейска природозащитна значимост, 2005 г.

Ръководство за определяне на местообитанията от европейска природозащитна значимост, 2005 г.

Изданието е резултат от съвместната работа на Зелени Балкани, Световния фонд за дивата природа и Министерството на околната среда и водите. Разработването на текстовете, илюстрациите и оформлението са извършени от Дунавско-Карпатската програма на WWF. Публикуването на наръчника става с финансовата подкрепа на WWF - Германия и на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, в рамките на проекта на Зелени Балкани „Изграждане на мрежата от защитени зони НАТУРА 2000 в България”
Публикуваните в ръководството местообитания служат като референтен за България списък на местообитанията от Приложение 1 от Директива 92/43/ЕЕС. Ръководството служи за определяне на местообитанията на терен във връзка с определянето на НАТУРА 2000 местата и попълването на раздел 3.1 от Стандартния формуляр на НАТУРА 2000.
Изданието е предназначено за еколози, биолози, лесовъди, специалисти в защитените територии, преподаватели по природни науки, служители на Министерството на околната среда и водите и неговите изпълнителни агенции и регионaлни поделения, служители на Министерството на земеделието и горите, на Националното управление по горите и на техните регионални поделения, на други заинтересовани държавни институции, научни институции, университети, както и за всички съпричастни с опазването на природата на България.

Отпечанато в България - 2005г.
ISBN 954-9433-03-Х
Eзик - Български
Размер 120/220 мм
Мека корица 128 страници