Новини

default

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРИЛЕПИТЕ И COVID-19

1
10.04.2020
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СТРАНИТЕ
 
CMS 2020/005
AEWA 2020/002
EUROBATS 2020/001
 
8 Април 2020
 
ФАКТИ ОТНОСНО ПРИЛЕПИТЕ И COVID-19

Докато усилията на държавите по света са насочени към предотвратяване на по-нататъшното разпространение на пандемията от коронавирус (COVID-19), се появиха многобройни сигнали, че различни общности и правителствени власти в някои региони на света са започнали да унищожават прилепи в неуместен опит за борба с болестта.

Чрез това съвместно заявление секретариатите на Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (CMS), Споразумението за опазване на популациите на европейските видове прилепи (EUROBATS) и Споразумението за опазване на мигриращите видове водолюбиви птици от Африка и Евразия (AEWA) представят тази тревожна ситуация на вниманието на всички държави-членки на споразумението и партньори, за да потърсят помощ за предприемане на действия за справяне с такива дейности. За тази цел трите секретариата, след консултация с експерти по прилепите, консултанти към Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (CMS), са подготвили следните факти за по-нататъшно разпространение:
 
1. Прилепите НЕ РАЗПОСТРАНЯВАТ COVID-19. COVID-19 се предава от хора на други хора.
2. Няма доказателства, че прилепите директно са заразили хората с COVID-19. Научните изследвания сочат верига от събития, в които може да са участвали прилепи, но най-вероятно само чрез друго животно – междинен гостоприемник.
3. В природата живеят около 1400 вида прилепи. Много от тях са се приспособили към урбанизираните екосистеми, живеят в дворовете на хората, също в градските паркове, като дори се струпват да нощуват под мостове, без да представляват дори и минимална заплаха за хората.
4. Прилепите предоставят огромни ползи, сред които опрашване на растенията и разпръскване на семена, както и борба с вредителите, чиято стойност се изчислява на милиарди долари годишно.
5. Много видове прилепи са „в беда“ и се нуждаят от нашата помощ, за да оцелеят. Десетки видове прилепи са защитени от международните споразумение CMS и EUROBATS, но трябва да се направи много повече, за да се осигури оцеляването на прилепите по целия свят. Въпреки че умъртвяването на прилепи няма да има никакъв ефект върху разпространението на COVID-19, то би повлияло неблагоприятно на консервационния статус на прилепните популации.
6. Подобни неправилни действия бяха наблюдавани в разгара на птичия грип през 2006 г., с призиви за масово избиване на мигриращите водни птици и отводняване на техните влажни местообитания.

Източник