Становища

default

СТАНОВИЩЕ Относно: Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и необходимостта от интегриране в нея на мерки за опазване на защитените видове, обитаващи сгради

21.01.2016
ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 
СТАНОВИЩЕ
на СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“

Относно: „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ и необходимостта от интегриране в нея на мерки за опазване на защитените видове, обитаващи сгради

Уважаема г-жо Павлова, уважаема г-жо Василева,
 
Настоящото становище е  във връзка с изпълнението на дейности по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ и проект "Енергийно обновяване на българските домове".
Енергийната ефективност е от изключително значение за опазване на околната среда и повишаване качеството на живот на българските граждани. В тази връзка „Зелени Балкани“, като неправителствена организация, работеща за опазване на природата приветства усилията на Правителството  в тази насока.

Обръщаме внимание на един факт, който, опасяваме се, не е взет под внимание при разработването на Програмата. Сградите в населените места, и най-вече „панелните блокове“ предоставят подходящи убежища на редица видове. Много от тях са защитени и са включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие, както и в приложенията на редица международни споразумения, по които страната ни има ангажимент за тяхното опазване. Такива са например черните бързолети (Apus apus), алпийските бързолети (Tachymarptis melba), бледи бързолети (Apus pallidus), черношипите ветрушки (Falco tinnunculus), кукумявки (Athene noctua) и други. Сградите се обитават също така от редица видове прилепи, които са защитени, сред които ръждиви вечерници (Nyctalus noctula), булдоговите прилепи (Tadarida teniotis), прилепче на Сави (Hypsugo savii), кафявото прилепче (Pipistrellus pipistrellus), малкото кафяво прилепче (Pipistrellus pygmaeus), натузиевото прилепче (Pipistrellus nathusii) и други.

Поради унищожаването на естествените местообитания на тези видове, или поради приспособяването им към синантропната среда, е възможно една единствена сграда да бъде обитавана от стотици или хиляди индивиди от защитени видове. Евентуалното саниране на такива стради е свързано, от една страна с унищожаването на техните убежища, а от друга и със самото унищожаване на индивиди (ако наличието им във фугите не е взето предвид при санирането на сградите). Това, от своя страна е наказуемо по закон и не бива да се допуска.

Понастоящем в програмите за енергийна ефективност, не са предвидени мерки за оценка наличието на защитени видове преди санирането, тяхното безопасно извеждане от фугите и компенсиране на щетите, причинени на убежищата им. Подобни примери имаме вече от други европейски страни, където подобни програми са довели до изключително рязък спад в популациите на тези видове. Това от своя страна е наложило последващи мерки за тяхното опазване и възстановяване, и инвестирането на огромни средства за целта.

Използваме успешния старт и реализиране на програмата, за да обърнем внимание на този проблем, като настояваме да бъдат взети следните навременни мерки, за неговото решаване:
  • Сформиране на междуведомствена работна група – с участието на представители на МРРБ, МОСВ и НПО, с цел запознаване с международния опит и интегриране му в българската програма.
  • Предвиждане на мерки за оценка наличието на защитени видве преди санирането (от представители на РИОСВ или други експертни лица).
  • Разписване и прилагане на конкретни мерки за безопасно извеждане на защитените видове от убежищата им, преди санирането.
  • Осъществяване на контрол при санирането (в случая на установяване на защитени видове).
  • Съобразяване на графика на дейностите и недопускане на ремонтни дейности, по време на зимуване на прилепите и размножителния период на прилепи и бързолети (тъй като тогава  не е възможно извеждането на индивидите, или пък това е свързано със загуба на тяхното поколение).
  • Предвиждане на мерки и финансирането им (като част от Програмата), за  компенсиране на щетите от унищожаване на убежищата (чрез поставянето на гнездилки, къщички или предприемането на специални мерки при санирането, които да съхранят убежищата на редките видове).
  • Включване на примери от Европа в раздела „добри практики“ на страницата на програмата за енергийна ефективност МРРБ (а в последствие и на реализирани добри практики от България).
  • Предвиждане на средства за информационни кампании, които да позволят на гражданите да научат за значението на редките видове и нуждата от тяхното опазване.
„Зелени Балкани“ изразяват своята готовност да съдействат, с наличните си знания и експертиза за решаването на този проблем. В тази връзка, благодарение на средства, събрани чрез дарителската мрежа „Ятото“, ще реализираме пилотна кампания за монтиране на първите в страната къщички за бързолети и прилепи. Надяваме се, чрез нея да допринесем за популяризирането на проблема. Също така сме осъществили контакти с колеги от няколко европейски страни, като сме готови да предоставим на МОСВ или МРРБ наличната ни информация.

Очакваме Вашето становище по поставените проблеми, както и мерките, които ще предприемете за разрешаването им.
 
 
С уважение:
Елена Стоева
Председател на УС на СНЦ
„Зелени Балкани – Стара Загора“