Становища

default

СТАНОВИЩЕ на Зелени Балканни относно забраните за диво къмпингуване

14.03.2016
Като организация, работеща за опазване на биологичното разнообразие, Зелени Балкани приветства всички законови промени, насочени към опазване на редките видове и местообитания в страната ни.

Във връзка с дискутираната в обществото забрана за диво къмпингуване, изразяваме своето становище по темата:

Относно промените в Закона за туризма:

Зелени Балкани НЕ подкрепят предвижданите в Закона за изменение на Закона за туризма забрана за всякакви форми на бивакуване, поставяне на палатки, каравани или кемпери, извън категоризираните къмпинги на цялата територия на страната ни, а именно следните текстове:

"§ 103. Създава се чл. 207а:
(1) За къмпингуване или разполагане на палатка, каравана или кемпер извън категоризираните по този закон къмпинги се наказва с глоба 200 лв.
(2) В случаите по ал. 1, когато от къпмингуването e на стъпило увреждане на пясъчните дюни, флората и/или фауната, замърсяване на околната среда, пожар и/или други вредни последици за природата, наказанието е глоба в размер на 1000 лв., освен ако деянието не подлежи на по-тежко наказание. Лицето носи и имуществена отговорност за причинените вреди.
(3) Който предоставя обособени терени за къмпингуване в нарушение на разпоредбата на чл. 128, т. 1, б. „л” се наказва с глоба в размер на 3000 лв. или имуществена санкция в размер на 5000 лв.”.


Припомняме, че в България категоризираните къмпинги се броят на „пръстите на едната ръка“, поради което подобни текстове биха превърнали в закононарушител почти всеки български гражданин, нощуващ на открито в природата. Сред тази група са и редица професионални групи, като теренни биолози, археолози, геолози, дори полицаите, охраняващи границата ни, като подобна забрана би направила невъзможна работата им. В тази връзка, горепосочените текстове изискват генерално преработване или прецизиране на понятието “къмпингуване”. Считаме, че подобна забрана ограничава конституционни права и свободи на българските граждани, сред които правото на свободно придвижване (чл.35 на Конституцията) и управлението и стопанисването на държавни имоти (плажната ивица) в интерес на гражданите и на обществото (чл.18 от Конституцията).

Относно промените в  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие:

Зелени Балкани са ПРОТИВ тоталната забрана, въведена в Закона за устройство на Черономорското крайбрежие, тъй като в тази зона невинаги има реални пречки за извършването на диво къмпингуване. За да се прецизира опасността от антропогенно въздействие върху пясъчни дюни, псамофитни съобщества и други редки местообитания и видове, считаме че трябва да се осъществи цялостна стратегия за категоризация на плажовете, техния статут и начин на ползване. За целта, проект на подобна категоризация и регламенти да бъдат подложени на обществена дискусия, предвид огромния граждански интерес по темата, тъй като една от причините за остра обществена реакция е именно липсата на общестевн диалог преди приемане на промените.

Категорично подкрепяме ограничения на къмпингуването в ценни природни местообитания, където утъпкването, замърсяването с битови отпадъци и безпокойството могат да представляват заплаха за редките видове или местообитания. За целта е необходимо и прецизиране на заповедите за обявяване на защитени територии и защитените зони по Черноморското крайбрежие, като в тези от тях, които е необходимо, може да се включи изрична забрана за къмпингуване, което е далеч по-удачно от тоталната забрана за цялото черноморско крайбрежие.

Припомняме, че основната заплаха за крайбрежните местообитания е и продължава да бъде тяхното застрояване, за което от години настояваме да бъдат взети адекватни мерки, сред които и подробно картиране на дюнните местообитания. Такова до момента не е реализирано, а незаконните строежи не са отстранени или санкционирани.

Зелени Балкани считат, че държавата трябва да се погрижи за създаването и поддържането на регламентирани къмпинги, които да предоставят необходимите условия за почивка „на открито“, както е това във всички нормални европейски страни. Считаме, че подобен вид туризъм може да бъде реална алтернатива на тоталното бетониране на Черноморието, а антропогенният натиск от него е многократно по-малък от настаняването на същия брой хора в хотелски бази, често лишени от нужните пречиствателни станции, или бетониращи последните останали природни места по крайбрежието.
Недоумение у нас буди факта, че Общини и управници, лобиращи за застрояването на значителни площи от крайбрежието, сега настояват за забрана на къмпингуването, посочвайки именно него като основна заплаха за Черноморието.

Зелени Балкани също така подкрепят промените в Закона за устройство на черноморското крайбрежие, които се отнасят до статута „природосъобразни плажове”, защото това ще предпази последните незастроени места по Черноморието от модела „Слънчев бряг” и нездравия концесионен интерес още това лято към тях.
В заключение, Зелени Балкани потвърждават заключенията на другите организации от Коалиция „За да остане природа в България“, а именно, че българското Черноморие отдавна е жертва на всички пороци на слабата държавност и липсата на законност у нас. На практика именно гражданската активност на природозащитни НПО и граждански групи доведе до съхраняването на тези места. Издигането на лозунги за забрана на къмпингуване от организации като Национална асоциация „Българско Черноморие“, регистрирани в частна полза, от представители на строителния и хотелиерския бизнес, намираме за крайно показателно, относно мотивите на вносителите на подобни предложения.

Елена Стоева - Председател на УС, СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора"
Елена Кметова-Биро - Член на УС, СНЦ "Зелени Балкани"