Становища

default

СТАНОВИЩЕ относно: Изпускане на водите на Шабленско езеро чрез прокопаване на канал в пясъчни дюни за целите на отводняване на Правителствена резиденция Шабла

25.03.2019
ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С КОПИЯ ДО:
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
КМЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА
РИОСВ ВАРНА

 
СТАНОВИЩЕ
относно: Изпускане на водите на Шабленско езеро чрез прокопаване на канал в пясъчни дюни за целите на отводняване на Правителствена резиденция Шабла

В началото на март по време на провеждан редовен мониторинг на влажните зони в района на Приморска Добруджа екипи на Зелени Балкани и други природозащитни организации установиха драстичен спад на нивото на Шабленско езеро.

Впоследствие стана ясно, че в края на февруари, по нареждане на кмета на Община Шабла е прокопан 15 метров канал, през който са изпуснати водите на езерото. Причината е подаден сигнал от управителя на правителствената резиденция край гр. Шабла за наводняване на избени помещения.

Назначена бе проверка от премиера Б. Борисов и на място изпратен министърът на околната среда и водите Нено Димов. След проведения оглед министър Димов заяви редица неверни неща, сред които и това, че не са констатирани никакви нарушения на закона, че прокопаният канал не е нов, а представлява почистен и разширен вече съществуващ такъв, през който редовно се изпускат водите на езерото, както и че при всички тези дейности не са засегнати дюни.

Истината обаче е, че новият канал е многократно по-широк и дълбок от естествения, който досега регулираше нивото на езерото при високи водни нива. Не съществува и "аварийна ситуация", както заяви г-н Димов, която е дала основание за унищожаване на езерната екосистема. Съгласно българските закони "аварийна ситуация" е такава, причинена от човешка намеса. Естественото ниво на езерото не може да се разглежда като "аварийна ситуация", още повече че през първите месеци на годината нямаше проливни дъждове.

След такъв фрапиращ случай, при който заради 40 сантиметра вода в мазето на правителствената резиденция на Шабла са увредени 404 хектара влажни зони с международно значение (Рамсарско място 801: Езеро Шабла), и е компрометирано гнезденето на десетки защитени видове птици, какви действия предприема отговорния министър - Нено Димов? Вместо да контролира прилагането на природозащитното законодателство и опазването на защитените територии /особено такива с международно значение/ той оправдава нарушенията! Това поведение е в пълна противоположност с поверената му отговорност от българските граждани за опазване на природата. Делата му ще останат в историята като основна причина за унищожаване на природното ни наследство, което сме задължени да опазим за следващите поколения!

Със съдействието на РИОСВ Варна и община Шабла, както и бездействието на МОСВ, са нарушени четири закона и един План за управление, които са посочени по-долу:

1. чл. 17а на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, забраняващ строителството върху бели дюни;

2. чл.10 ал.4 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, забраняващ строителството на открити технически съоръжения върху плажовете;

3. чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие, изискващ действия, които не са необходими за защитената зона, да се извършват само след преценяване на тяхното въздействие върху целевите за опазване видове и хабитати;

4. чл. 93 на Закона за опазване на околната среда, изискващ действия по пресушаване на земи да подлежат на процедура по преценяване необходимостта от ОВОС;

5. Закона за устройство на територията, изискващ за всяко строителство да се издават строителни разрешения, с изкл. на обектите по чл. 151;

6. Режим 3.1.2.1. 1)  от Плана за управление на Защитена местност Шабленско езеро, който забранява спадане на водното ниво в този период на годината под 0,5 м. н.в.

Непознаването на законите или умишленото прикриване на нарушения от страна на г-н Нено Димов има пагубни за природата последствия. Некомпетентните решения и системните нарушения на българското законодателство доведоха до драстично свиване на и без друго малкото останали диви местообитания по Черноморското ни крайбрежие, което е в ущърб на цялото общество. За да защити частни интереси, г-н Нено Димов допусна да ощети българския народ чрез унищожаване на българската природа, която е национално богатство, направи изявления, в които изнесе лъжливи твърдения и направи опити да заблуди българските граждани.

Припомняме, че в момента се гледат промени в Закона за биологичното разнообразие и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, които целят допълнително да отслабят защитата на крайбрежните територии. Някои от тези промени са предложени също от г-н Нено Димов, като всичко това показва, че се използва обществен пост за защитаване на частни интереси.

Настояваме на министъра на околната среда и водите Нено Димов да бъде потърсена съдебна отговорност заради невъзможността той да осигури защита на природата по Черноморското крайбрежие, каквато отговорност му е поверена от гражданите на Република България, непознаване на българското законодателство и липсата на воля за това.

С уважение:
 
Димитър Попов
Председател на УС на
СНЦ „Зелени Балкани“