Новини

Семинар за прилагането на CITES в Централна и Източна Европа

Семинар за прилагането на CITES в Централна и Източна Европа

12.12.2011
Страните от Централна и Източна Европа “споделят” сходни проблеми при прилагането на CITES. Много от тях са разположени на границата на ЕС, поради което имат специални отговорности по отношение възпрепятстване на търговията със защитени видове на територията на ЕС. По тази причина, Полските институции инициираха тази среща именно сега, по време на Полското Президентство на ЕС. Семинарът бе осъществен с финансовата подкрепа на ЕК и CEEweb for Biodiversity – международна организация, обединяваща НПО от Централна и Източна Европа. Срещата бе организирана от полската НПО – Саламандра.

В рамките на три дни, 35 представители на ръководните институции за прилагането на CITES, научните консултативни звена и НПО от 9 страни (България, Хърватска, Чешка Репубрика, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Украйна) представиха механизмите за прилагането на CITES в страните си и обсъждаха различни проблеми, с които се сблъскват – от маркирането на екземпляри от CITES видове, до разкриването на фалшифицирани документи за внос/износ. Обсъждани бяха и възможности за по-ефективно противодействие срещу незаконната търговия с редки видове, за което изключително полезно бе споделянето на успешни практики от различните страни. Специална сесия бе посветена на търговията с редки видове в Юго-Източна Азия и Цетрална Америка – два от регионите, от които произхождат много от нелегално търгуваните в Европа екзотични видове.

Всички присъстващи се обединиха около мнението, че семинарът трябва да се превърне в традиция и че обмяната на опит между страните е от изключителна ползва за повишаване ефективноста на работата им. Следващата среща е планира за следващата година.

Допълнителна информация:

Международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна
Търговията с диви животни и растения е един от факторите, които застрашават тяхното оцеляването в естествената им среда. Всяка година милиони растения и животни са отнемат от дивата природа, за да се задоволи любителското търсене. Годишно в света обект на незаконна търговия са около 30 хил. маймуни, 2 млн. орхидеи, 2-5 млн. птици, 10 млн. кожи на влечуги и т.н.т. Много видове са изчезнали или са пред прага на изчезването в резултат на незаконната търговия.

Какво е СITES?

CITES (Конвенция по международната търговия със застрашени видове) представлява международно споразумение за опазване на дивата природа, което цели да предотврати изчезването на видове в резултат от търговия с тях.
Пълното име на конвенцията е Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, но е по-известна като CITES (или още като Вашингтонска Конвенция). Конвенцията е подписана във Вашингтон през 1973 г. и влиза в сила на 01.07.1975 г. Понастоящем 173 страни са се присъединили към Конвенцията. Една от тях е България, за която конвенцията влиза в сила през 1991 г.

Дейности на Зелени Балкани за прилагането на CITES
Зелени Балкани е една от организациите, основатели на работната Група за CITES към международната организация CEEweb for biodiversity. В групата участват   8 страни от Централна и Източна Европа (Хърватска, България, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Украйна).
Зелени Балкани стопанисва Спасителния център за диви животни в Стара Загора - един от официалните CITES спасителни центрове в страната ни. Организацията работи също така за повичашаване на капацитета на митнически служители, държавната администрация и НПО за прилагането на CITES  и Европейските регламенти, свързани с незаконната търговия с редки видове.

За контакти:
Елена Стоева - моб. тел. 0887574699, e-mail:
etilova@greenbalkans.org