Новини

Септември - месец на царския орел!

Септември - месец на царския орел!

01.09.2019
Царският орел (Aquila heliaca) е световно застрашен вид. Включен е в приложение 1 на Директивата за птиците, приложение 3 на Бернската конвенция, Бонската конвенция, Червената книга на България.

Широко разпространен в страната ни в миналото, числеността му рязко намалява, като понастоящем се оценява на около 20–25 двойки. Известни са не повече от 20 гнезда, като основната част от тях е съсредоточена в района на Сакар и Дервентски възвишения. В този район през 2019 г. има 10 известни двойки, като само 3 от тях имат поколение през тази година.

ЗЗ Сакар BG0000212 – Защитена зона по Директива за местообитанията, която се припокрива със защитена зона по Директива за птиците ЗЗ Сакар BG0002021 – са едни от районите със струпване на хищни птици, като царския орел. Като зоната по птиците има заповед за обявяване от Министъра на околната среда и водите, която забранява: премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива; залесяването на пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; използването на пестициди и минерални торове в пасища; всичко това е за да се гарантира, че ще има местообитания, в които хищните птици ще загнездят и ще намерят храна, а от своя страна стопаните могат да получат субсидии по Мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от ПРСР 2014-2020 със земи в обхвата на защитените зони по Натура 2000, които спазват забраните и ограниченията за съответната защитена зона. Само за тази година Държавен фонд „Земеделие“ е изплатил 43,626 млн. лева на 11 386 земеделски стопани.

Други защитени зони от НАТУРА 2000 са Защитена зона Дервентски възвишения 1 BG0000218 по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците - Дервентски възвишения BG0002026.

Нашата работа:
Работата на Зелени Балкани за мониторинга, проучването и опазване на Царския орел в България, датира от 80-те години с откриването на първите две гнездящи двойки за района на Сакар. Днес усилията са насочени основно към следните дейности:
- проучване и наблюдение на всички известни гнезда;
- експедиции за локализиране на нови гнезда на царски орел, проучване на подходящите райони за гнездене и определяне на лимитиращите фактори;
- обявяване на нови защитени територии и включване на местообитанията на царския орел в екологичната мрежа НАТУРА 2000;
- образователни кампании с местните хора – повишаването на екологичната култура на хората в районите, които се опазва даден вид е от изключително значение за неговото опазване. Зелени Балкани провежда множество срещи и презентации с местните хора, кметства и училища за опазване на царския орел;
- поставяне на информационни табели – табелите допринасят за осъзнаване значимостта на царския орел и неговите местообитания;
- провеждането на научни изследвания за хранителния спектър, биологията, поведението и екологията на вида;
- провеждане на информационни кампании за предотвратяване на незаконното ползване на отрови срещу наземни хищници;
- спасяване на бедстващи царски орли и последващо лечение и възстановяване в Спасителния център за диви животни.

Резултати:
Първите гнезда в Сакар бяха открити от специалисти на Зелени Балкани през 1986–1989 г. От тогава досега в резултат от доброволната охрана и подхранванията на птиците от доброволци на Зелени Балкани и БДЗП, гнездовата популация се утрои и достигна близо 20 двойки.
• Проведени са десетки експедиции за издирване на нови гнезда и проучване на местообитанията на вида.
• Засадени са близо 1000 дървета, за да се осигури в по-далечно бъдеще възможности за гнездене.
• През годините са поставени 10 изкуствени гнезда в района на Сакар и Дервентските възвишения.
• За опазване гнездовите местообитания на вида Зелени Балкани съвместно с БДЗП предложиха за обявяване 2 защитени територии, 6 места са включени в мрежата НАТУРА 2000 с основен приоритет опазването на царския орел и неговите местообитания.
 
Повече информация за вида и работата ни, може да научите от специализирания филм за царския орел – в нашия YouTube канал 1-ва, 2-ра и 3-та част
 
Как мога да помогна:
- като разпространите информационни материали за царския орел
- като участвате в консервационни дейности
- като направите дарение за опазването на вида - ДАРЕНИЯ


За контакти:
Градимир Градев – отговорник по дейностите за царския орел - моб. тел. 0885609289; e-mail: ggradev@greenbalkans.org
Елена Стоева – Ръководител проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти” - моб.телефон: 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org