Становища

default

Сигнал за нарушения в Деветашката пещара

10.11.2011
Уважаема г-жо Директор,

Обръщаме се към Вас със сигнал относно извършвани дейности в нарушение на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за защитените територии (ЗЗТ) на територията на РИОСВ Плевен.

Нарушенията се изразяват в следното:

От информация в национални медии, разбрахме, че в територията на РИОСВ Плевен се извършват дейности по филмова продукция, засягащи защитена територия по смисъла на ЗЗТ и защитени зони по смисъла на ЗБР.

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1067806

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1041980

http://www.avtora.com/news/2011/08/10/the_expendables_2_most_devetashkata_pestera_sofiya_dekori

Дейностите засягат Деветашка пещера, която е обявена за природна забележителност със Заповед № РД238 от 07.06.1996 г.
Пещерата се обитава от 11 вида прилепи, включени в Приложение 3 към чл. 37 от ЗБР. Деветашката пещера е едно от трите най-значими подземни местообитания на прилепи в Европа, образуващи многохилядни колонии, достигащи до 60 000 индивида. Режимите на защитената територия в заповедта за обявяване в т.3 постановяват : „Забранява се всякакви дейности, водещи до безпокоенето, нараняването, убиването или прогонването на прилепите.”

Мащабите и характера на дейностите по осъществяване на филмовата продукция включват дейности в самата пещера, специални ефекти, като взривове и др, които представляват значително безпокойство и вероятно прогонване на прилепи от пещерата, което е директно нарушение на режимите в заповедта на защитената територия. Не ни е известно за тези дейности до момента да има официално разрешение, като такова е и невъзможно, защото е в нарушение на режимите на защитената територия. Дейностите следва да бъдат прекратени веднага и да бъдат предприети принудителни административни мерки и санкции съгласно разпоредбите на чл.83 от ЗЗТ.

Дейностите се извършват и в защитена зона „Деветашко плато” BG0000615 по Директива 92/43/ЕИО и защитена зона „Деветашка плато” BG0002102 Директива 2009/147/ЕИО. Те съдържат и мащабно строителство, като мост над р. Осъм, действия определени от нациналното законодателство като инвестиционно предложение, за което е следвало да бъде проведена процедура по оценка за съвместимост съгласно чл. 31 от ЗБР. Засягането на защитена територия в този случай определя извършването на самостоятелна процедура по оценка за съвместимост съгласно чл. 6 от Наредбата по ОС към чл. 31а от ЗБР.

След преглед на интернет страницата на РИОСВ Плевен, решение за одобряване на това инвестиционно предложение не е открито, следователно дейностите следва да бъдат прекратени и приложени съответните административни мерки съгласно чл. 121 и чл. 122 от ЗБР.

В допълнение поради характера на дейностите в защитената територия и с оглед режимите в Заповед № РД238 от 07.06.1996 г., това инвестиционно предложение се явява недопустимо спрямо предмета и целите на защитените зони съгласно чл.12, ал. 4 и чл. 13 от Наредбата по ОС към чл. 31а от ЗБР.
Два от видовете прилепи обитаващи Деветшката пещера и предмет на опазване в защитена зона „Деветашко плато” BG0000615 по Директива 92/43/ЕИО, са включени като застрашени в Червения списък на световно застрашените видове (IUCN).

Дългопръст нощник (Myotis capaccinii )- Vulnerable A4bce ver 3.1
Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi )- Vulnerable A4c ver 3.1

За действия спрямо тези видове се прилагат разпоредбите на чл. 278д от НК, а за противозаконно увреждане на защитена територия се прилагат разпоредбите на чл. 278в от НК.

Молим РИОСВ - Плевен да предприеме необходимите стъпки за преустановяване на описаните действия, както и прилагането на принудителни администривни мерки по силата на ЗЗТ и ЗБР.

Молим Районна прокуратура гр. Плевен съгласно изискванията на чл. 127 от Конституцията на Република България и в рамките на своята компетентност определена от националното законодателство, да осъществи необходимия контрол за утвърждаване върховенството на законите.


С уважение,

Димитър Попов,
Член на УС на СНЦ “Зелени Балкани”