Становища

default

Сигнал за необратимо увреждане на Природна забележителност "Хълм на освободителите" чрез изземване на скали и скални маси

08.11.2012
Изх №196/08.11.2012 г.

До:
Районна Прокуратура
гр. Пловдив

Копие до:
РИОСВ Пловдив

СИГНАЛ

От

Сдружение “Зелени Балкани”, ул. “Скопие” № 1, офис 10, Пловдив 4004
тел: 032/ 62 69 77, 032/ 62 69 15,

представлявано от Елена Кметова – Член на УС

Относно: Действия, съставляващи престъпление по чл.278в, ал.2 от НК.

Уважаеми г-н/г-жо Прокурор,

Природна забележителност “Хълм на освободителите” в гр.Пловдив, е обявена за защитена територия по Закона за защитените територии (ЗЗТ), със Заповед No.РД466 от 22.12.1995, актуализирана със Заповед No.РД-903 от 11.12.2008 за промяна в режима на дейностите.

Във връзка с чл. 79 ал.2 т.2, 3 и 4 от Закона за защитените територии и Глава 8 от АПК:

Сигнализирам за извършващо се административно нарушение, което може да има и характеристика на престъпление по смисъла на чл. 278 в ал.2 от НК и изразяващо се в невъзстановимо увреждане на защитената територия Природна забележителност "Хълм на освободителите", чрез увреждане на ландшафта на уникалното геоморфоложко образувание Тепе Бунарджик, посредством незаконосъобразно разрушаване и иземване на скали от тепето.

Съгласно Заповедта за обявяване на природната забележителност № РД466/22.12.1995 - режими 2б и РД-903 от 11.12.2008, в нея е забранено разрушаването и изземване на скални маси: http://pdbase.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=3&areaID=521

Молим за спешната намеса на Прокуратурата, за да бъде преустановено престъплението, като молим ОП гр.Пловдив, да се възползва от всички правомощия по чл.145 ал.1, т.3 и т.6 от ЗСВ и НК и органите на полицията да преустановят дейностите по разрушаване и изземване на скални маси, до пълно изясняване на случая.

Отправям предложение към РИОСВ, като орган, компетентен по ЗЗТ, да приложите следните принудителни административни мерки с цел спиране на увреждането:
  • да спрете текущото разрушаване и изземване на скални маси в Природна забележителност "Хълм на осободителите", извършвано в имот с УПИ -I - квартал 328 на гр. Пловдив, като увреждащо защитената територия над допустимото, съгласно Заповедта за обявяване и Плана за управление на природната забележителност;
  • да спрете действието на разрешение за строеж № 406/28.09.2012 г., издадено от Главния архитект на Община Пловдив, за поземлен имот с УПИ -I - квартал 328 на гр. Пловдив (№ 56784.521.1316 от КККР на гр. Пловдив), като издадено в нарушение на режим 2б от Заповед № РД466/22.12.1995 г на Министъра на околната среда;
  • да издадете предписание на собственик на имота „Галакси Пропърти груп” ООД и фирмата – изпълнител – „Емили 1881” ООД, за спиране на строителството и напускане на строителните машини от имот УПИ -I - квартал 328 на гр. Пловдив (№ 56784.521.1316 от КККР на гр. Пловдив), до промяна на разрешението за строеж във вид, който не противоречи на Заповедта за обявяване и Плана за управление на природната забележителност.

Приветствам възстановяването на традиционния ресторант "Голям Бунарджик", изрично споменато в екологичен режим А1 на Плана за управление на Бунарджика одобрен със Заповед №РД-541 от 26.05.2004 г. на Министъра на околната среда и водите, но твърдо вярвам, че това трябва и може да се извършва без нарушаване на заповедта за обявяване на природната забележителност.

Моля да ме информирате за предприетите от Вас действия по настоящите сигнал и предложение.
Адрес за кореспонденция: ул. Скопие 1а, Офис 10, Пловдив 4004.

Гр. Пловдив
07.11.2012 г.

С уважение:

Елена Веселинова Кметова
Член на УС