Служители

default

Симеон Марин

1
Биолог.
Полеви координатор към проект "Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360
Работи по консервационни програми и проекти на Зелени Балкани, свързани с опазването на хищни птици и други редки видове.

e-mail: smarin@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0889223173