Служители

Елена Стоева

Биолог. 
Председател на УС на СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора”.
Работи по проекти за консервация на биологичното разнообразие.
Отговаря за работата с доброволци, организирането и осъществяването на публични и информационни кампании Отговаря за уеб-страницата и информационната база данни на Сдружението.

e-mail: etilova@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0887574699

Прочети повече ...

Ивайло Клисуров

Еколог.
Управител на Спасителния Център за диви животни в Стара Загора.
Организира и управлява дейността на Спасителния център за диви животни и ръководи персонала на Центъра.
Член на УС на СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора”.

e-mail: iklisurov@greenbalkans.org

 

Прочети повече ...

Димитър Попов

Икономист.
Сътрудник в консервационния отдел.
Участва в програми и проекти за хищни птици и влажни зони.
Ръководител към проект за опазване на китоподобните в България

e-mail: dpopov@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0885108712

Прочети повече ...

Елена Кметова

Еколог. Служител в консервационния отдел.
Участва в координиране на дейности за опазване на лешоядите. Отговаря за работата ни за реинтродукция на ловния сокол в страната.
Участва в организирането и провеждането на публични и информационни кампании.

e-mail: ekmetova@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0885219557

Прочети повече ...

Градимир Градев

Еколог. Експерт в консервационния отдел.
Отговаря и координира дейностите по програми за опазване на редки видове (програмата за опазване на червеногушата гъска, царския орел и лешоядните птици).

e-mail: ggradev@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0885609289

Прочети повече ...
Христо Николов

Христо Николов

Директор по развитието.
Биолог.
Отговаря за работата, свързана с подобряване на законодателството и политиките за опазване на околната среда и биоразнообразието. Работи по консервационни проекти и програми за опазване на биологичното разнообразие.
 

Дончо Киров

Сътрудник в консервационния отдел.
Работи по програми за опазване на биологичното разнообразие.
Отговаря за поддръжката на имуществото на организацията.
Организира ежегодните работни ваканции на Поморийско езеро.

e-mail: dkirov@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0888515662

Прочети повече ...

Ивелин Иванов

Eколог.
Директор по природозащитата на Зелени Балкани.
Организира и координира природозащитните дейности на дружеството.
Работи по консервационни програми и проекти на организацията за редки и застрашени видове птици.

e-mail: iivanov@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0887589995

Прочети повече ...

д-р Иванка Лазарова

Ветеринарен лекар.
Отговорник за приема и лечението на пациенти в Спасителния център.
Отговоринк амбулатория,реанимация, бебешка част, хищни птици и пренасочване.
Грижа за пациентите, отговорник логистика на рехабилитацията.

email: ilicheva@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0885 228486

 

Прочети повече ...

Златка Николова

Ръководител финансов отдел.
Отговаря за планирането и разходването на средствата на организацията, изготвя финансово-счетоводните отчети за дейността на организацията.

e-mail: znikolova@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0885108707

Прочети повече ...

Пеньо Милев

Ветеринарен техник.
Сътрудник звено Поддръжка и обслужване в Спасителен центъра за диви животни в посетителска, рехабилитационна и размножителна част. Ветеринарен техник.

e-mail: pmilev@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0885 13 88 11
 

Прочети повече ...

Йорданка Василева

Сътрудник египетски лешояд към Спасителния център.
Отговаря за размножителната програма на египетските лешояди в центъра към проект "Нова надежда за египетския лешояд". Освен това, тя се грижи и за голяма част от птиците в посетителския кът.

email: yvasileva@greenbalkans-wrbc.org

Телефон за връзка: 0882707035

Прочети повече ...

Симеон Марин

Биолог.
Полеви координатор към проект "Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360
Работи по консервационни програми и проекти на Зелени Балкани, свързани с опазването на хищни птици и други редки видове.


e-mail: smarin@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0889223173

Прочети повече ...

Д-р Христина Клисурова

Ветеринарен лекар в Спасителния Център за диви животни.
Отговаря за приемането на сигналите за пострадали животни, организирането на транспортирането и последващото им лечение. Поддържа базата данни и документацията.
Участва в информационни кампании за дейността на Центъра и опазването на редки видове.

e-mail: hhristova@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0886570053

Прочети повече ...

Янко Янков

Биолог.
Полеви сътрудник по проект "Завръщане на ловния сокол в България".
Отговаря за работата на терен и подхранване на младите ловни соколи в адаптационните волиери, наблюдение и водене на подробен дневник.

email: yyankov@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0886104860

Прочети повече ...

Мариела Загорска

Икономист.
Отговорник за счетоводството и администрацията към Спасителния център. Администрира проекти свързани с Центъра, както и подпомага дейността на други проекти на организацията.


email: mzagorska@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 08882 331318

Прочети повече ...

Николай Арабаджиев

Служител в Спасителния център за диви животни.
Отговаря за храненето и добруването на стационарните пациенти и  осъществява част от образователните дейности на Центъра като посреща посетителите и ги запознава с проблемите, довели до трагичната съдба на повечето пострадали животни. Участва в изграждането на инфраструктурата на Центъра.

e-mail: narabadziev@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0884005036

Прочети повече ...

Анелия Павлова

Биолог. Координатор на проект "НАТУРА 2000 в България - Нови Хоризонти"
Активен участник в проектите за опазване на прилепи, делфини и други редки видове. Инструктор по пещерно дело.

email: apavlova@greenbalkans.org

Телефон за връзка: +359899269576

Прочети повече ...