default
Спасителна акция

Спасителен център за диви животни

Един от методите за опазване на застрашени от изчезване животински видове е т.нар. опазване „еx situ” или „извън естествената” среда. 


 
Този метод включва оказването на първа помощ, лечението и рехабилитацията на диви животни, пострадали в природа, осъществяването на програми за размножаване и повторно връщане в природата и пр.
В тази връзка като част от дейността на Зелени Балкани, функционира единствения в страната Спасителен център за диви животни в Стара Загора.

ИСТОРИЯ

Идеята за създаване на специализирана клиника за пострадали диви животни възниква в периода 1990 – 1993г. от симпатизанти и основатели на Зелени Балкани. По късно в периода 1994-1995 г. Центърът е вече факт и се развива като специализирано звено от дейността на Зелени Балкани, свързано с рехабилитация, лечение, възстановяване и връщане в природата на бедстващи, редки, и застрашени от изчезване диви животни. На този етап на площ от 6300 кв.м. са изградени повече от 50 съоръжения за рехабилитация, лечение, размножаване и отглеждане на редки видове - 1100 кв.м. волиери, ветеринарна амбулатория, обслужващи помещения, помещения за разлитане и възстановителна терапия.

Базата и първоначалните съоръжения е предоставена от Техникума по Ветеринарна медицина - Стара Загора и Тракийски университет. В изграждането и развитието на Центъра са включени повече от 250 доброволни сътрудници на Зелени Балкани от цялата страна. Специализираната ветеринарна помощ се осъществява със съдействието на Частни ветеринарни клиники Д-р Цеков и “Тракийски университет – Стара Загора”. Центърът е официален “Спасителен център” съдействащ на Министерството на околната среда и водите по прилагане на закона за биологичното разнообразие.

ОСНОВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПО КОИТО РАБОТИ ЦЕНТЪРА СА: 

• Осигуряване на материална база за приютяване на конфискувани редки животни от българската фауна, обект на незаконна търговия;
• Лечение и възстановяване на бедстващи (ранени или изтощени) редки видове и връщането им в природата; 
• Размножаване на редки хищни птици с трайни увреждания, които не могат да бъдат върнати в природата;
• Развитие на програми за реинтродукция и подпомагане на популацията на световно застрашени видове като: брадат лешояд, белоглав лешояд, царски орел, черен лешояд и белошипа ветрушка. Образователни екологични младежки програми.


ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: 

Средно годишно в Центъра постъпват повече от 600 нуждаещи се от помощ диви животни. Повече от 30 - 40 % от тях се връщат успешно обратно в дивата природа. Между тях са и видове с висок природозащитен статус като: орли, лешояди, соколи, пеликани и много други.

Центърът разполага с Доброволна мрежа на територията на цялата страна. Близо 300 доброволни сътрудника съдействат за оказването на първа помощ, траспортирането и лечението на диви животни в Центъра.

През 2002 година, Центъра е обявен от Министъра на околната среда и водите, като спасителен CITES – център по Конвенцията за международната търговията с редки видове – CITES.


Повече за Спасителния център, неговата работа и възможностите да помогнете можете да научите на неговата страница ТУК.