Новини

Среща в Ивайловград за отчитане на проекта ни за царския орел, белошипата ветрушка и черния лешояд

Среща в Ивайловград за отчитане на проекта ни за царския орел, белошипата ветрушка и черния лешояд

19.11.2010
На срещата бяха поканени и присъстваха представители на всички държавни институции в гр. Ивайловград – Горско стопанство, Районна и Гранична полиция, екологът при Общинска администрация, Ловният надзирател от Сдружението на ловците, две учителки с около тридесет деца и представител на местното читалище.

Въпреки, че присъстващите силно се различаваха по възраст на всички беше интересно да видят кадри на основните видове по проекта, да научат за извършеното до момента както и за това, което предстои.

След представянето присъстващите получиха комплект плакати, стикери и дипляни издадени по проекта.

Районът на Ивайловград е от основно значение за единия от трите целеви вида по проекта – черния лешояд. Извършеното до момента е и благодарение на безрезервната подкрепа която получавахме от началника на гранична полиция, директора та горско стопанство Ивайловград Димо Кючуков и собственика на хотел “Бор” Любомир Бояджиев, за което най сърдечно благодарим.

Срещата беше проведена във връзка с проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”, договор № 58301 – С - 008, ОПОС BG161PO005/08/3/01/05”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05 ope.moew.government.bg.

За повече информация:
Борислав Борисов, Координатор “ЧЕРЕН ЛЕШОЯД” по проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”
.
моб.тел. 0884 269 552, e-mail: bborisov@greenbalkans.org