Становища

default

Становище на ФПС Зелени Балкани относно: Проект за изменение на Плана за управление на НП Пирин, внесен от община Банско

18.02.2013
Уважаема госпожо Караджова,

Запознахме се с предложението за изменение на плана за управление на национален парк Пирин на община Банско от януари 2013 г. , което следва категорично да се отхвърли както от ВЕЕС, така и от Вас като министър. Представяме на Вашето внимание следните аргументи:

1. Правни аргументи

1.1. Искането на община Банско противоречи на целите на ЗЗТ, а именно: „чл. 1 (1) Законът цели опазването и съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието на обществото.“ Както и на чл.2, ал. 2 на закона: „Опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях“.

1.2. Установихме, че предложението на практика представлява искане за премахване забраната за строителство, което пък представлява нарушение на закона за защитените територии и по-специално т.1 на чл. 21, който забранява строителство в парка, като изключение е единствено ремонт на спортни съоръжения.

1.3. Премахване на забраната за строителство би позволило и изграждане на нови ски писти в националния парк, което би било нарушение на т.3 на чл.21, който забранява извършването на голи сечи в националните паркове.

1.4. Искането на община Банско противоречи на договора за концесия на ски-зона с център Банско, чието Приложение 1 описва с 250 точки общата площ от 99,55 ха, обект на концесия.

1.5. Искането на община Банско противоречи на Закона за биологичното разнообразие, чл.31, ал. 1, който изисква планове, проекти и програми, които не са непосредствено необходими за управлението на защитените зони да бъдат подложени на оценка за съвместимост. Към момента на насрочване на заседанието на ВЕЕС такава оценка липсва.

1.6. Неприемливо е препращането на проектиране на нови отделни съоръжения на процедури по ОВОС и ОС, тъй като практиката в националния парк към момента показва, че решенията по ОВОС нямат никакво значение, тъй като не се спазват. Наред с това в ски-зоната бяха изградени съоръжения без изобщо да се прави ОВОС, единствено на базата на твърдението, че са в рамките на ТУП. В приложение 1 на това Становище са дадени всички съоръжения изградени без ОВОС, съгласно писмена справка от МОСВ в отговора на заявление по ЗДОИ № ЗДОИО – 2081/28.10.2004г. – приложение 2 на „Доклад Ски зона Банско – или как се съхранява световното природно наследство в България“, изготвен от коалиция Спасете Пирин от 2006 г.: http://forthenature.org/upload/documents/2012/09/doklad_pirinBG.pdf

1.7. Припомняме, че срещу България вече има отворена наказателна процедура от страна на ЕС с номер 2008/4354 за нарушение на чл. 6.3 на директива 92/43 при изграждане нови ски съоръжения в защитена зона Пирин. Одобрение на изменения на плана за управление на НП Пирин без оценка за съвместимост би било утежняващо обстоятелство. Европейската комисия е вече информирана за предстоящото разглеждане на плана без ОС. Единственото решение в този случай е министърът на околната среда да не одобри измененията в плана.

1.8. Съгласно решение WHC-12/36.COM/19 на Комитета за световно наследства от 2012 г. относно НП Пирин, т.3, Комитетът „изисква страната членка да гарантира, че развитието в буферната зона на обекта се оценява, така че да се гарантира, че то не оказва въздействие върху обекта на световно природно наследство“ . Такава оценка не е налична към момента, поради което решението на Комитета не е спазено.

2. Екологични аргументи

2.1. Съгласно ЗЗТ, националните паркове се обявяват за запазване на „естествени екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове и местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа“. Премахването на забраната за строителство и последващото строителство на нови съоръжения допълнително ще увреди е без това влошения естествен характер на екосистемите в района на връх Тодорка и долината на Бъндеришка река.

2.2. Премахването на забраната за строителство, независимо от всякакви последващи процедури по ОВОС и ОС, ще доведат до възможност за унищожаване на защитени природни местообитания. Това са:
4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества
4070 * Храстови съобщества с Pinus mugo
6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества
6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества
6230 * Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините
62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества
9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс
91BA Мизийски гори от обикновена ела
91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори
95A0 Гори от бяла и черна мура

2.3. Възможността за ново строителство в парка ще доведе до допълнително унищожаване на местообитания на видове от Приложение 2 на ЗБР – мечка, дива коза, вълк, голям ястреб, малък ястреб, скален орел, орел змияр, сокол скитник, сокол орко, лещарка и глухар.

2.4. По отношение на въздействието върху мечка: Според доклада от 2006 г., загубата на местообитания, вследствие на разширяването на ски зоната, надвишава 1 % от нефрагментирани до сега местообитания в националния парк. Процентът на засегнатите територии в парка за туристическа инфраструктура е над 5 %. Тази и всяка друга следваща загуба на местообитания трябва да се счита като значително въздействие.

2.5. По отношение на въздействието върху глухар: Според доклада от 2006 г. Ски пистите, минаващи покрай резерват Юлен в района на р. Икрища, директно са унищожили едно от токовищата на вида в Националния парк. Процентът на засегнатите територии е повече от 1 % от всички съществуващи местообитания в Националния парк. Цялото унищожение на местообитанията му надвишава 5 % от естествено съществуващите местообитания. Имайки предвид посочените две обстоятелства, това въздействие може да се счита за значително.

2.6. Предложението ще доведе до изолация на запазените фрагменти на естествените екосистемати в тази част на НП Пирин, като по този начин ще окаже сериозно въздействие и ще застраши популациите и на други редки и застрашени видове от общоевропейско значение - лещарка, трипръст кълвач, пернатонога кукмявка.

2.7. Допълнително застрояване в зоните за сгради и съоръжения и зоната за туризъм би довела до фрагментация на местообитанията на много от видовете, предмет на опазване в националния парк и защитена зона Пирин .

2.8. Новото строителство, което би се разрешило застрашава клековите формации, които освен природозащитната си стойност имат снегозадържащ и съответно водозадържащ и противоерозионен ефект. Решенията по ОВОС за обектите, където има налични клекови формации, изрично изискваха: „(обектът) да се реализира ... без разсичане на клековите формации“. Въпреки това над 24 ха клекови съобщества вече са изсечени на голо при строежа на писта Плато 2 и ски-път 2. Всяко допълнително изсичане на клековите формации ще задълбочи тези проблеми.

2.9. Възможността за ново строителство на водохващания с цел производство на изкуствен сняг ще доведе до отнемане на допълнителни водни количества от екосистемите в планината. Както показват проучванията, веднъж изкарана на повърхността, 30 % от водата на реките се губи от изпарение в посока други речни басейни. Наред с това, изкуствен сняг се прави през есента и зимата, когато естествените водни ресурси са ограничени и така се стига до проблеми и с питейната вода .

2.10. Изсичането на гората и липсата на адекватно управление в ски-зоната вече доведоха до свлачища и наводнения в района на река Демянишка през 2006 г. Особено големи бяха наводненията през август 2007 г. (наводнение от реките Бъндерица и Дамяница) и май 2010 г. (наводнение от река Глазне), когато бяха съборени няколко моста и цели улици в Банско бяха изровени и отнесени. Приложение 2 съдържа снимки на пораженията, породени от приливната вълна на р. Глазне през 2010 г. Горите над град Банско, както и всяка неувредена горска екоситема, имат естествен водозадържащ и почвозадържащ ефект при проливни дъждове. Поради изсичането на огромни пространства гори за ски писти над Банско, целят воден поток и голямо количество скална маса и почва се свличат свободно в коритата на реките Бъндерица, Дамяница и Глазне и застрашават сигурността на град Банско и неговите граждани всеки път, когато има проливни дъждове. Допълнителното разширяване на ски-зоната чрез изсичане на клекови съобщества и горски екосистеми несъмнено ще утежни обстановката. По-нататъшни сечи биха довели до утежняване на ситуацията с ерозията и наводненията в района.

2.11. Ново застрояване в националния парк ще доведе до допълнително увреждане на ландшафта в района под връх Тодорка и долината на Бъндеришка река. Понастоящем, прекъсването на монолитните горски масиви са наблюдава както от сателитни снимки, така и от отсрещната Рила планина. Ново застрояване в района значително ще утежни този проблем.

2.12. В двете зони за управление на парка, прeдложени за промяна на режима вид с голяма численост е бялата мура (Pinus peuce), която е в Червения списък на IUCN с категорията “Near threatened”.

2.13. Искането за допускане на изкуствено осветление ще има вредни последици за редица видове поради светлинното замърсяване.

2.14. Допуснатото в сериозно нарушение безконтролно строителство на територията на община Банско и община Разлог към момента е унищожило хранителните територии на редица редки и застрашени видове от общоевропейско значение - малък креслив орел, орел змияр, осояд, като е засегнало и гнездовите находища на ливаден дърдавец дори и в ливади извън парка.

3. Обществен интерес

Съгласно чл. 100 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) контролният орган по изпълнение решенията по ОВОС е МОСВ. Към момента има установени редица нарушения на решението по ОВОС за съгласуване на ТУП на ски-зона Банско от 2000 г., както и на решенията по ОВОС на отделните съоръжения:

• нарушения на оценката за въздействие върху околната среда за териториално-устройствения план на ски зоната да не се увеличава легловата база в Банско спрямо нивата от 2000 г.;
• строителство на пистите с много по-голяма ширина от 30-те метра, разрешени от оценката за въздействие върху околната среда (виж приложение 3);
• извършване на мащабни земно-изкопни работи.

Към момента последствия за нарушителите – община Банско и концесионера Юлен АД няма. Дори ако не обсъждаме правните последствия за нарушителите, нарушено е елементарното чувство на хората за справедливост.

Едновременно с това, не е осигурена експертна представителност във ВЕЕС, от който практически са отстранени от участие почти всички действащи неправителствени организации, осъществяващи дейност реално в защита на българската природа.

Не бива МОСВ да изземва функциите на Министерство на икономиката и туризма и да прокарва без каквито и да било аргументи такъв тип развитие, което да доведе до урбанизация на един от трите национални парка на България. Взехме участие в дискусията в Банско на 8 февруари т.г., където не беше представен никакъв анализ ползи – разходи за предложението за промяна в плана за управление на НП Пирин. Показването на едно филмче не доказва наличието на надделяващ обществен интерес, още повече че концесионерът би следвало да разполага с реална статистика. Дори да приемем, че проблем с натоварването на кабинковата линия от Банско до Бъндеришка поляна съществува, на дискусията липсваше каквото и да било обсъждане на други решения на проблема, извън премахване на забраната за строителство. Тезата, че тази промяна е с цел разработване на проект е неиздържана, при положение че и в момента няма пречки за разработване на идеен проект и да обсъждане на алтернативите.

Уважаема госпожо Караджова,

Към 15 февруари, само за две седмици над 6500 души се подписаха в електронна подписка в подкрепа на опазването на Национален парк Пирин, http://www.causes.com/actions/1728829. Само за една седмица над 1000 души се подписаха на хартиената версия на подписката.

Събирането на подписи продължава. На 14 февруари на протест за опазване на Пирин и Черноморието излязоха хиляди граждани от 5 града на България.

Считайте тази обществена подкрепа, за подкрепа за Вашето решение да не допускате ново застрояване в Пирин!


С уважение:

Елена Кметова
Член на УС
Зелени Балкани

Приложение 1
Следните значителни строителни работи са извършени без решения по ОВОС:

1. Строеж на застроителни ядра и временни постройки на Бъндеришка поляна, Шилигарника, начална станция на кабинков лифт „Железни мост – Платото“, крайна станция на кабинкова въжена линия „Бъндеришка поляна - Тодорка“ и други;

2. Строеж на пистите Стражите (Железни мост - Платото), Шилигарник 1 и 2, Плато 1, Бъндерица и техните разклонения;

3. Строеж на ски-пътища Банско – Бъндеришка поляна, Шилигарника – Чалин валог и други два пътя с обща дължина над 16 км;

4. Строеж на ски-съоръжения: Железни мост – Платото28, Плато – Север“29, 10 детски ски-влека, други два ски лифта (свързващ Бъндеришка поляна с пресечна точка на 6, 7 и 9, и лифт, пресичащ Бъндеришка поляна)

5. Строеж на изкуствено езеро на Бъндеришка поляна, две водохващания на реките Демяница и Бъндерица