Становища

default

Становище на Коалиция За да остане природа в България във връзка с предвидени промени в Закона за горите

12.01.2009

 

До
председателя на
40-то Народно събрание

До
председателя на
Комисията по земеделието и горите

Копие до
членовете на Комисията по земеделието и горите

Уважаеми г-н председател на Народното събрание,
уважаеми г-н председател на Комисията по земеделието и горите,

Обръщаме се към Вас във връзка с разглеждания Закон за изменение и допълнение на Закона за горите и внасяме наши предложения по последния вариант на текстовете, както поехме ангажимент на среща с г-н Калинов и други представители на Комисията по земеделието и горите, проведена на 19.12.2008 г.

Мотивите за изработването на тези изменения в Закона за горите, които ни бяха представени, са опазване на българската гора и спиране на порочната процедура за замяна на държавни гори. Ние напълно ги подкрепяме и споделяме необходимостта от бързото въвеждане на мерки. Считаме обаче, че с така предложения ЗИД на Закона за горите това не се постига. Той е много обхватен, разглежда редица други теми, несвързани със замените на гори и в повечето от текстовете откриваме проблемни моменти. Особено ни притесняват измененията, отнасящи се до премахване на изключването от горския фонд на ски-съоръжения (лифтове, влекове); въвеждането на процедура за продажба на държавни гори; липсата на въвеждане със закона на незабавна забрана на замените на държавни гори и преразглеждане сроковете за отстрел на водоплаващ дивеч.

Считаме, че ако законопроектът се приеме в настоящия му вид няма да бъде постигната добрата първоначална цел да се опази българката гора.

Чрез клаузата за неизключване на ски съоръженията от горския фонд, държавата ще загуби милиони, които няма да постъпят в бюджета заради премахването на таксите по изключването. С тази разпоредба се толерират частни интереси на инвеститори с планове за ски зони в държавните гори в защитени територии и зони, което е недопустима държавна помощ.

Не се въвежда незабавно спиране на процедурите по замени на гори, а се въвеждат отложени крайни срокове. Продължават се замените с общини, като няма ограничение какво могат да правят общините с получените терени (например да не могат да ги продават или апортират в съвместни дружества с офшорни фирми). По този начин част от замените ще продължат необезпокоявано под малко по-трудна форма.

Предлага се да започне продажба на държавни гори. Това предложение се прави от законодателя за първи път и към законопроекта няма никакви мотиви защо се предлага това. Няма и сериозни ограничения в какви случаи може да се продават държавни гори. Председателят на ДАГ ще има право еднолично да решава да продава или не продава гората на България.

Поддържа се и недобрата практика с изменението на един закон да се въвеждат изменения в друг по теми, нямащи общо с основния закон. В този случай със ЗИД на Закона за горите се въвеждат изменения в сроковете за отстрел на водоплаващ дивеч от Закона за лова, които са в противоречие с разпоредбите на Директивата за дивите птици.

Като цяло намираме, че ще бъде ощетен много сериозно общественият интерес. Вместо да се избегне стартирането на наказателна процедура срещу България заради замените на гори и да се потуши общественото недоволство, се създава опасност от нови наказателни процедури заради нови недопустими държавни помощи и заради нарушение на Директивата за дивите птици.

Не по-малко важно е и мнението на българското общество, за което гората е важен средообразуващ фактор и което обръща все повече внимание на природата като част от качеството на своя живот.

Ето защо приветстваме предложението на г-н Пирински за създаване на работна група за обсъждане на закона, отправено към представители на коалицията по време на среща на 19.12.2008 г. и заявяваме готовност за експертно участие в работата по текстовете на Закона.

С уважение,


Веселина Кавръкова
Програмен ръководител на WWF Дунавско-Карпатска програма България, тел./факс 950 50 40, ел. поща kavrakova@wwfdcp.bg.
От името на коалицията „За да остане природа в България”

 

Коалицията „За да остане природа в България” е основана от Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, НД “Екогласност”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, ИУЕК към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, сдружение “Еко Рила” – Самоков и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Сега в нея членуват над 30 организации и граждански групи.