Становища

default

Становище на Коалиция За да остане природа в България във връзка с предвидени промени в Закона за горите - 09.01.2009

12.01.2009

До:
Председателя на
Народното събрание

До:
Председателя на
Комисия по земеделието и горите

Копие до:
Членовете на Комисията по земеделието и горите

Уважаеми г-н Председател на Народното събрание,
уважаеми г-н Председател на Комисията по земеделието и горите,

Предлагаме на Вашето внимание в писмен вид нашите предложения, свързани с текущите изменения на Закона за горите.
Предложенията ни са съобразени с "Доклад за второ гласуване на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, въз основа на обобщен законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, включващ № 854-01-136/25.06.2008г., внесен от Васил Калинов, Бойко Великов и Ангел Тюркеджиев и № 854-01-57/11.11.2008г., внесен от Марина Дикова".

I. По предложена от Комисията редакция на § 3:
• В § 3, точка 1, буква б) от предложението на Комисията, касаещо изменение на чл. 14, ал.1, точка 2 - текстът да отпадне, като бъде заменен така: “в т. 2, б. “а” след думите “лифтове, влекове” се добавя запетая и думата “писти”. След думите "техническата инфраструктура" се добавя израза "или спортни съоръжения".
Мотиви: Строителството на лифтове, влекове и писти не е присъщо и необходимо за горско-стопанското използване на територията. Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) изграждането на писти, лифтове и влекове е строителство и се извършва след промяна на предназначението на имота. Това е и логично, доколкото територията на пистите, лифтовете и влековете не може да е залесена или да се използва за други горски цели. Не следва да се допуска ски пистите, лифтове и влекове да могат да се строят в горският фонд, без да се изключват от него, а само чрез учредяване на право на ползване – това не е юридически правилно: правото на ползване не е право на строеж.
По отношение на пистите, по-конкретно, същите представляват спортни съоръжения на открито и следователно са "строеж" по смисъла на §5, т.38 от ЗУТ. Не трябва да забравяме, че строителството на всяка модерна ски писта е съпътствано с поставяне на табели, оградни мрежи, изравняване на терена, озеленяване, прекарване на мрежи за водоснабдяване и електроснабдяване и изграждане на съоръжения на техническата инфраструктура като оръдия за сняг или осветление.
Приемането на предложението на проектозакона представлява недопустима държавна помощ за инвеститорите в ски-курорти доколкото им спестява дължими държавни такси. Грубата оценка на това предложение само за ски-курортите в процедури е между 250 и 500 млн. лева, които няма да постъпят в държавния бюджет. Една подобна държавна помощ ще доведе и до санкции от страна на Европейския съюз. Нарушават се европейските правила за свобода на конкуренцията в общия пазар, доколкото други типове бизнес или браншове не получават подобни облекчения за реализиране на инвестиционни проекти в горския фонд или в горски терени.
Приемането на предложението ще доведе до намаляване на лесистостта на Р България, тъй като ако при строителство не се изключват площите от горския фонд, инвеститорите няма да заплащат дължимите такси за залесяване на изсечените за строителство гори.
Напомняме, че въпросните такси са предвидени с цел постигането на възпиращ ефект срещу намаляването на горските площи (лесистостта) в страната ни. Такава е принципно и законовата цел при създаването на режима на "горския фонд". В момента тарифите за изсичане на гори и за смяна на предназначението на имоти от горския фонд са остарели и твърде ниски, предвид инфлацията. Това обаче не е основание за премахването им, а напротив. Ще настояваме пред изпълнителната власт тези такси да бъдат повишени - както за изсичане, така и за промяната на предназначението на терена, а също и за близост до курортните зони (тъй като горският ресурс е ключов за курортния и туристическия бизнес и следва да се предвидят допълнителни пречки срещу намаляването на горите около курортите). Подобни такси, когато са адекватни, ще направят финансово неизгодна порочната практика на замените (представляваща престъпна безстопанственост и престъпно ощетяване на националното богатство във вид на недвижими имоти и природния ресурс гори).
Приемането на предложението в първоначалния му вид ще премахне пречките и пред изсичането на гори с цел създаване на нови писти в държавните гори, както и строителството на такива съоръжения в защитени територии и защитени зони. От това имат интерес единствено офшорни фирми, разработващи ски курорти в държавни гори, представляващи защитени територии и/или защитени зони. Тези офшорни компании не плащат данъци на държавния бюджет, а собствениците им са неизвестни, което създава предпоставки за пране на пари, както и съгласувани практики или злоупотреба с господстващо положение на пазара по смисъла на Закона за защита на конкуренцията. Няма причина тези офшорни компании да бъдат облагодетелствани за сметка на националното богатство и в ущърб на техните конкуренти от почтения и прозрачен бизнес, плащащ данъци в България.
Освен това, за в бъдеще е възможно произволен брой собственици на частни гори да се облагодетелстват от поправката на чл.14 от ЗГ. Насочваме Вашето внимание и към факта, че между сечта на просека за писта или лифт и една гола сеч няма разлика. Текстовете, предложени в закона, могат да доведат до бързото изсичане на „просеки за писти” в цяла България – от Дунавската равнина и Тракийската низина до Източните Родопи. Българският горовладелец е разумен човек, но икономическата криза е вече у нас, нека не го изкушаваме излишно да изсече частната си гора на голо. Особено, като няма да има задължение да я залеси – все пак го прави за да кара ски. Тези текстове заплашват 15 % от българските гори от изсичане на голо в рамките на следващата година. Напомняме, че ограниченията за изсичане на горите се прилагат в България от поне 120 години и целят устойчиво използване на горското богатство на България - един бавновъзстановим ресурс.

• Параграф 3, точка 1, буква в) от предложението на Комисията, касаещо създаване на точка 7 в чл. 14, ал.1 – да отпадне.
Мотиви: Инвестиционните проекти, независимо от кой орган се одобряват, попадат тъй или иначе в обхвата на предишните точки в алинеята и така този текст не добавя нова информация към чл. 14, ал. 1. Министерски съвет няма процедура и законно основание, с което да извършва одобрение на инвестиционни проекти.

• В § 3, точка 2 от предложението на Комисията, касаещо изменение на чл. 14, ал.2, след текста „Не се допуска промяна на предназначението” да се допълни към предложения текст “и начина на трайно ползване”;
Мотиви: Очевидният смисъл и дух на предложения текст е да се запази не просто принадлежността на тези територии към горския фонд, а да се запази тяхната същност и начин на ползване като гора. Следователно, без тази добавка, текстът на закона остава непълен, оставя врата и дава възможност в бъдеще да бъде заобиколена волята на законодателя.

• В § 3, точка 2 от предложението на Комисията, касаещо изменение на чл. 14, ал.2, точка 2 – да се допълни към предложения текст “и в защитени зони”;
Мотиви: Нелогично звучи отпадането на защитените зони от текста на проектозакона. Допускането на промяна на предназначението на гори и земи от горския фонд в защитените зони ще доведе до затрудняване процеса на съхраняване на най-ценните български гори. Промяната на предназначението на земите е и в разрез с основните идеи и ролята на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

• В § 3, точка 2 от предложението на Комисията, касаещо изменение на чл. 14, ал.2, се създава нова т. 4: “4. За срок от 20 години след извършване на замяна с държавни и общински гори и земи от горския фонд”.
Мотиви: Предложението цели да се намалят последиците от голямото количество извършени замени на гори и земи от държавния и общински горски фонд и считаме, че е единствен начин да се избегне наказателна процедура от ЕС за непозволена държавна помощ. Подобно ограничение на правото на собственост е напълно допустимо от нашата Конституция и от чл.1 от Първи допълнителен протокол към Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Ограниченията ще направят финансово неизгодна порочната и престъпна практика на замените (представляваща престъпна безстопанственост и престъпно ощетяване на националното богатство във вид на недвижими имоти и природен ресурс гори).

II. По предложена от Комисията редакция на § 4:
• Параграф 4, Точка 2, касаеща създаването на нова ал. 3 на чл. 14, а) - да отпадне

Мотиви: Предлагаме този текст във връзка с по-горното ни предложение за отпадане на точка 7 в чл. 14, ал.1. Създава се нов различен ред за процедура, който не е посочен в общите разпоредби и ще доведе до противоречие в тялото на закона.

III. По предложена от Комисията редакция на § 8:
• В § 8 Чл. 15а, ал. 1, точка 2, както и чл. 15а, ал. 13-18 касаещи продажбата на държавни гори и земи от горския фонд – да отпаднат.
Мотиви: Да се оттегли тази част от сегашния законопроект, тъй като не е мотивирана и буди сериозни тревоги за лобистки интереси. Разработването на механизъм за продажба на държавни гори не е приоритет и не е заложено изобщо в Горската стратегия и Стратегическия план за развитие на горския сектор. При толкова висок обществен интерес към състоянието и опазването на българските гори (над 80% според социологическите проучвания от 2008 г.) не е ясно въобще защо се предлага такъв механизъм без представяне на добре обмислени, консултирани със заинтересованите страни и широката общественост условия. В самото предложение няма ясни правила и критерии за продажбата на държавни гори: в кои случаи, кога, кои територии, кой ще определя целесъобразността на решението за продажба, кой ще определя и по каква методика параметрите на горите за продажба и т.н.

IV. По предложена от Комисията редакция на § 9, с който се изменя чл. 15б да се направят следните изменения и допълнения:
• В § 9 предложения текст на ал. 2 точка 2 - да отпадне.

Мотиви: Липсата на определение какво е “инфраструктурни обекти и съоръжения” и дали те са общинска собственост, или частна, ще доведе до изкривяване на пазара и до повишаване условията за корупция в общинските администрации.

V. По предложена от Комисията редакция на § 10:
- В § 10 от текста на предложението по точка 1, касаеща изменение и допълнение на чл. 16, ал. 1 да отпадне израза „,които се учредяват за срока на експлоатация на съответните съоръжения."

Мотиви: Съоръженията по ал.6 (електропроводи, водопроводи и т.н.) нямат законно определени срокове на експлоатация. Приемането на текста ще доведе до противоречива практика и ще позволи държавата да преценява по свое усмотрение кога и дали едно съоръжение се ползва, или не. Предложението ще доведе до засилване на корупцията.
- В § 10, Точка 2, която предвижда допълнение на чл. 16, ал.5 със създаване на нова т.6 – да отпадне.
Мотиви: Както вече е посочено по-горе, ски пистите, лифтовете и влековете са строителство по смисъла на ЗУТ и не задоволяват горскостопански цели. Стъпките на въжените линии са част от цялата площ на лифта и е безсмислено да се отделят, освен ако вносителите не желаят да намалят дължимите плащания от страна на инвеститорите в ски-курорти практически до нула. Както вече посочихме, това предложение се явява държавна помощ и тя е позволена само след решение на Европейската комисия. В допълнение искаме да посочим, че правото на ползване не позволява изменение на обекта на ползване. Ето защо така формулираната редакция на § 10 влиза в противоречие с основите на римското право и със Закона за собствеността.


VI. По предложена от Комисията редакция на § 16, който става § 19:
• Така предложеният § 19, касаещ сроковете за влизане в сила на изпълнението на чл. 14 и чл. 15б – да отпадне.

• Да се добави нов текст на § 19 както следва: „Извършени след 01.01.2006 г. промени на предназначението и/или начина на трайно ползване на заменени гори попадащи в границите на защитени зони и/или защитени територии се отменят от Министерски съвет или съответно от Председателя на Държавна агенция по горите в срок до 01.03.2009 г.”
Мотиви: С удължаване на срока за извършване на замените по чл. 15б на държавни гори с гори на други лица, както и удължаване на срока за изключване на гори и земи от горския фонд, на практика се обезличава и обезсмисля основната идея на предлагането на настоящия Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, а именно – спирането на порочната практика на “заменките”. Настояваме прилагането на разпоредбите на чл. 14 и чл. 15б да започне незабавно след влизането в сила на настоящия законопроект, което ще отговори на обществения интерес и на вижданията на Европейската комисия и така ще се предотврати стартирането на наказателна процедура срещу България, а и обществено недоволство.
Множеството извършени промени на предназначението и начина на трайно ползване на гори, попадащи в защитени зони и/или защитени територии водят до нарушаване изискванията на Директиви 92/43/ЕИО за природните местообитания, 79/409/ЕИО за дивите птици, като неминуемите последващи от това санкции на Европейския Съюз ще бъдат заплащани от българския данъкоплатец.

VII. Предложения на Комисията относно редакция на § 18, който става § 21 – да отпадне, с изключение на текста за ползваното оръжие и боеприпаси за лов, който да бъде коригиран съгласно изискванията на европейското законодателство.
Мотиви: не считаме за добра практика със законопроект, касаещ изменението на един закон, да се въвеждат и изменения в друг закон на теми, които не са предмет на основния ЗИД. С особена сила това важи за този ЗИД на Закона за горите, с който се въвеждат изменения в Закона за лова и опазване на дивеча, които нямат никаква връзка с предлаганите изменения в Закона за горите.
Законът за лова и опазване на дивеча беше многократно обсъждан в Народното събрание през последните месеци. Измененията в Закона за лова и опазване на дивеча, касаещи сроковете за отстрел, предмет на цитирания параграф, бяха достатъчно пъти дискутирани и окончателно приети в Народното събрание съвсем скоро и не считаме за целесъобразно отново да бъдат поставени на обсъждане сега.


Коалицията „За да остане природа в България” е основана от, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, НД “Екогласност”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, ИУЕК към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, сдружение “Еко Рила” – Самоков и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Сега в нея членуват близо 30 организации.