Становища

default

Становище на Зелени Балкани относно Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно намерение за изграждане на фотогалваничен парк, върху двете защитени зони в Сакар

02.04.2009

ДО
ДИРЕКТОРА
НА РИОСВ Хасково


Становище

Относно:

Доклад за оценка на степента за въздействие върху Защитени зони „Сакар” (0000212) и „Сакар” (0002021) на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаичен парк, състоящ се от десет фотоволтаични централи с мощност на всяка от тях 5 MW в ПИ №000013 с площ 2906,625 дка, в землището на село Пашово, община Свиленград, област Хасково” с възложител „Солар-Холд” ЕАД, София.

Уважаеми г-н Директор,

СНЦ „Зелени Балкани” изказва своето несъгласие с частта на Доклада засягаща биоразнообразието и в частност хищните птици.

В Доклада са допуснати съществени пропуски, свързани с разпространението и гнезденето на видове от приложение №1 на Директива 79/409/ЕЕС, в близост и в територията на инвестиционното предложение, включени в предмета и целите на опазване на ЗЗ „Сакар” /0002021/, водещи до грешни заключения и твърдения, а именно:

1. Проведения мониторинг не е установил гнездящи видове птици в района на инвестиционното предложение, само се споменава за вероятност за гнездящи пойни птици.Споменава се и че в близост и в района на инвестиционното предложение няма гнезда на световнозастрашения царски орел (Aquila heliaca), както и на други хищни птици, а известното гнездо на царски орли до с.Сладун е незаето.

Периодът за който е изготвен този доклад - от момента на издаване на Решение №ХА-05-ОС/2009 от дата 21.01.09. на Директора на РИОСВ Хасково за изготвянето на оценка за съвместимост на това инвестиционно предложение с предмета и целите на защитените зони, в които то попада, до момента на неговото публикуване на интернет страницата на РИОСВ Хасково на 17.02.09г. е едва 26 дни.

Този кратък период и факта, че е в негнездови за птиците сезон, води до липса на правилна оценка за гнездящи видове от приложение №1 на Директива 79/409/ЕЕС и включени в предмета и целите на опазване на ЗЗ „Сакар” /0002021/.
На територията на имот №000013 в землището на с.Пашово, на който ще се осъществява инвестиционното предложение има гнездо на белоопашат мишелов (Buteo rufinus), който е включен в предмета и целите на опазване на ЗЗ „Сакар” /0002021/ и е с висок природозащитен статус.Прилагаме снимки направени през 2007г. на възрастната женска, стояща до гнездото си, което се намира в тeриторията на имота.(Приложение 1)
Районите в и около тази територия представляват ловни полета на още 3 двойки белоопашанти мишелова, които гнездят в близост. Същият имот е част от ловните територии на двойката царски орли, гнездящи в близост до с.Щит.
царският орел (Aquila heliaca) е вид с изключително висок природозащитен статус, той е включен в приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие, приложението към Резолюция №6 (1998) на постоянния комитет на Бернската конвенция, приложение I на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, приложение №1 на Директива 79/409/ЕЕС на Европейския съюз за опазване на птиците. Царският орел е един от приоритетните видове при изграждането на Европейската Екологична мрежа Натура 2000, включен е и в Списъка на световно застрашените видове (IUCN Red List Of Threatened Species) на Международния съюз за защита на природата (IUCN) в категория Уязвим вид в Червения списък (Vulnerable). Включен е и в Черевената книга на България.

При полеви наблюдения извършени от екип на „Зелени Балкани” на 21 и 22 03.09г е установено, че две от гнездящите двойки царски орли, тези около с.Щит и около с.Сладун подготвят гнездата си за новия размножителен сезон.
Установен е и реещ се белоопашат мишелов (Buteo rufinus) в района на с.Михалич.
При последващ мониторинг извършен от служители на РИОСВ Хасково( информация, качена на интернет страницата на РИОСВ Хасково) и екип от БДЗП е установено, че всички 6 известни двойки царски орли на територията на РИОСВ Хасково са заели гнездтата си и се подготвят за новия размножителен сезон.
Прилагаме карта показваща разположението на гнездови находища на царски орли (Aquila heliaca) и белоопашати мишелови (Buteo rufinus) в близост до района, в който ще се осъществява инвестиционното предложение (Приложение 2).

2. Направено е заключение, че процеса на изграждане на съоръженията, съставящи парка, както и неговото функциониране ще окаже слабо влияние върху видове от приложение №1 на Директива 79/409/ЕЕС, както и че самия процес на изграждане ще бъде съобразен със периодите на гнездене на птиците.

Екипът на “Зелени Балкани”, който от близо 20 години работи по опазването царския орел (Aquila heliaca) в България, смята че изграждането на подобен фотоволтаничен парк с площ 2906,625 дка в такава близост до гнездата на царски орли и белоопашати мишелови, както и попадането му в ловните територии на част от тези видове, може да окаже отрицателно въздействие върху размножаването им.
Огромната площ отражателни плоскости, каквито представляват фотоволтаничните панели ще има смущаващо действие върху тези видове. Въздействие ще окаже и самото изграждане на парка, което е свързано с мащабни дейности по заравняване на терена, изграждане на конструкциите за хиляди панели, както тяхното монтиране, също и построяването на трафопост и допълнителни соъръжения. Заявено е, че това ще бъде извършено през неразмножителен за орлите период, което обаче не е гаранция за липса на въздействие.

Причина за това е факта, че царските орли обитават районите на гнездене почти целогодишно, като може да се отдалечат на юг в зависимост от климатичните условия през зимните месеци, когато подобни конструкторски дейности са трудно осъществими. Данните от радиотелеметрията на маркирани с радиопредаватели от “Зелени Балкани” 2 млади царски орли през 2007г, показват че младите орли се задържат в близост до гнездото до октомври или около 2 месеца след напускането, което обикновенно е в края на месец юли.

След това те започват скитническия си период, като данните посочват че орлите постоянно се придвижват около района на гнезденето си.Самият размножителен период стартира в края на февруари-началото на март с брачни игри на двойката възрастни орли.

До РИОСВ Хасково е изпратено Становище на СНЦ “Зелени Балкани“ относно “Изграждането на ветрогенераторни и фотоволтанични паркове на територията на Сакар планина и Дервентски възвишения“ с изх.№ 4/09.01.09г. , в което сме описали подробно препоръките относно изграждане на подобни инвестиционни предложения в Сакар и Дерветнски възвишения.

Всички тези факти, както и дългогодишния ни опит с този световно застрашен вид - царският орел (Aquila heliaca) ни дават основание да смятаме, че подобно инвестиционно предложение в такава близост до действащи гнезда би имало отрицателно въздействие върху него.Подобно ще и въздействието върху двойките гнездящи белоопашати мишелови (Buteo rufinus) в близост и в територията на инвестиционното предложение.В резултат ще бъдат нарушени предмета и целите на ЗЗ „Сакар” /0002021/, в частта им касаеща опазването на тези видове.

Считаме, че единствения алтернативен вариант за това инвестиционно предложение е площа му да бъде силно редуцирана, като в конкретния район то не трябва да надвишава 50 дка и трябва да бъде разположено на оптимално разстояние от посочените гнездящи видове и извън ловните им полета.

Валентина Фиданова
Член на УС на “Зелени Балкани“