Становища

default

Становище на Зелени Балкани относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

13.02.2019
ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

С КОПИЯ ДО:
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОСВ В 44-ТО НС
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЗХ В 44-ТО НССТАНОВИЩЕ на СНЦ "Зелени Балкани"

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.

Уважаеми г-н Министър,

След запознаването ни с представения на сайта на МОСВ Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ЗИДЗБР) и Мотивите за промяната му, публикувани на 07.01.2019 г., откриваме редица неясноти, неточности и особено върху текстове, несъвместими със съществуващото национално и европейско законодателство:
 
Предложеният в § 1 чл. 2а в ЗИДЗБР пряко противоречи на множество надзаконови и законови рамки като чл. 17 от Хартата за основните права на Европейският съюз; чл. 17 във връзка с чл. 54 от Конституцията на Република България.
 
Съгласно Закона за авторското право и сродните му права, база-данните са интелектуална собственост и са обект на защита (чл.3, ал 2, т.3). Права върху тях има работодателят/възложителят, поръчал създаването и поддръжката им (чл.14). Събирането на информация за биологичните видове, тяхната численост, разпространение, миграционни маршрути и т.н., обработката и съхранението им, е свързано със сериозна инвестиция във време, труд, материални разходи, образование и обучение на изпълнителите и по смисъла на закона собственика им има право на обезщетение за придобиването и използването им от трети лица.
 
Притеснително е и желанието прозиращо в така формулирания чл. 2а, за придобиване и използване на данни, набрани чрез неясна методика и подход, необработени и непубликувани „научни“ данни, с които може да се спекулира свободно и безнаказано, възможно дори с користни цели.

Предлагана промяна: Чл. 2а. (1) Лицата и организациите, които са наети по договор от МОСВ да набират и анализират първични данни за местообитанията и видовете по приложения № 1, 2, 3 и 4, са длъжни да ги предоставят на Министерството на околната среда и водите преди тяхното използване за изготвянето на частни и официални документи.
 
По §5:Предложените промени в чл. 10, алинеи 1, 2 и 3 са неясни и нелогични. Следва да се уточни дали просто се променя наименованието на консултативния орган, дали се създава нов, който поема част от функциите на досега съществуващият и двата функционират едновременно или новосъздадения „Националния консултативен съвет за мрежата Натура 2000“ е правоприемник и води до закриване на „Националния съвет по биологичното разнообразие“.

Никъде не се упоменава състава, начина на функциониране и правомощията на новия орган. Доколкото определянето, обявяването и управлението на зоните от НАТУРА 2000 почива на научни данни и принципи, обявяването (с нарочна заповед на Министъра на околната среда и водите) на защитените зони все още не е завършило, а реалното управление на обявените такива все още не е започнало, следва научния характер на консултативния съвет да бъде запазен.

Предлагана промяна: (1) Отпадане на предлаганите с §5 промени, или (2) Детайлно описание на състава, функциите, правомощията и т.н. на новосъздавания орган, като тази информация е включена в този закон или в друг подзаконов нормативен акт представен за обсъждане едновременно с настоящия.
 
По §6: Предлаганата промяна в чл. 12, т.5 е нелогична, неправилна и в противоречие с Директива 92/43/ЕИО. Доколкото заплахите за всяка територия, предложена за обявяване като защитена зона са определени още от референтите в стандартния формуляр с данни за ЗЗ и доколкото мерките, забраните, режимите и т.н. е желателно да бъдат изпреварващи, а не догонващи понякога необратими въздействия върху потенциалната защитена зона, те следва да бъдат задължително и подробно разписани в Заповедта за обявяване (значително по-подробно от досега действащата практика). Невярно и заблуждаващо е твърдението в „Мотивите ……...“ към настоящия ЗИД, че в Директива 92/43/ЕИО няма изискване към държавите членки за въвеждането на забрани за дейности в защитените зони. Това е смисъла на чл. 6 от §1 от въпросната Директива.

Предлагана промяна: Изцяло отпадане на предлаганите изменения
 
По §7: Промените в чл. 16, ал. 6, отварят потенциална вратичка за обезличаване и дори унищожаване на определени ЗЗ, единствено по волята на министъра и базирано на погрешна или дори съзнателно изопачена „научна“ информация. Доколкото той е политическо лице, а не професионалист, е неприемливо искането за опростяване на процедурата за сметка на пренебрегване на мнението на независимия експертен орган – НСБР.

Предлагана промяна: Изцяло отпадане на предлаганите изменения или пък корекцията му по следния начин: Последното изречение в ал. 6 се коригира от „За тези промени не се прилагат процедурите по чл. 10 и 12“ на „За тези промени се прилагат задължително процедурите по чл. 10 и 12“.
 
По §8: Предлаганите промени в чл. 27 водят до излишно и недопустимо забавяне на изготвянето на планове за управление. В България по последни данни има 339 защитени зони. От 2010 г, когато с решения на МС са определени 99% от зоните, до днес, девет години по-късно, има одобрени само 7 Планове за управление и още 2 или три разработени, но неутвърдени. Всички одобрени ПУ по вид са обикновени. Тези с по-сложна структура – комбинирани и интегрирани – са сложни и трудоемки за изготвяне, което води и до затруднения при одобряването им. А какъв ще бъде резултатът при изготвяне на териториални ПУ? В района на действие на един РИОСВ влизат голям брой (десетки) ЗЗ. Някои са съгласно Директива 2009/147/ЕО, други – по Директива 92/43/ЕИО. Някои се припокриват изцяло или частично с други ЗЗ или със защитени територии. Някои са разположени на територията на два съседни РИОСВ. Всичко това не опростява, а напротив забавя и усложнява изготвянето на един общ териториален план за управление, в който да е спазен основния принцип за логическа последователност: предмет на защита в съответната ЗЗ, цели на ПУ, заплахи за предмета на защита, мерки за постигане на целите. Нещо повече – прави го невъзможно. Не е без значение факта, че подобен „иновативен“ подход е в разрез с методиките за изготвяне на ПУ и непознат в досегашния опит на страните-членки в ЕС.

Предлагана промяна: Отпадане на предложените текстове в §8 и свързаните с него текстове от §36. Придържане към успешния досегашен национален опит и добрите практики и методики на ЕС. Органи за управление на НАТУРА 2000 следва да управляват една или повече цели защитени зони, а не части от тях!
 
Припомняме и две събития от последните години свързани с НАТУРА 2000 както на европейско ниво, така и на национално, а именно:
 
• Проведеното през 2016 г. мащабно половингодишно допитване относно ефективността и актуалността на Директивите за птиците и местообитанията – основа за създаване на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 и резултата от него показващ високата оценка на европейската общественост за ролята на двете директиви за опазване на европейската природа и препоръката към ЕС и отделните страни-членки да работят по-ефективно за опазването на зоните от мрежата.

• Писмото от ЕК до България от 2018 г. със заключение за систематично неизпълнение на европейското природозащитно законодателство свързано с Директивите на ЕС за птиците и местообитанията свързано с одобрението на инвестиционни намерения в границите на защитените зони от НЕМ без обективно или при пълното отсъствие на оценка на кумулативния ефект при процедурите по преценка и изготвяне на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на ЗЗ. 
 
      В заключение, правим предложение МОСВ/МС да оттегли предлагания ЗИДЗБР в този му вид за основна преработка, поради посочените в становището проблемни части. Считаме, че ЗБР трябва да бъде основен инструмент за опазване на биологичното разнообразие и в тази връзка преработения ЗИДЗБР следва да е консултиран с научната общност и експерти със знания и опит в опазването на биологичното разнообразие като вземе в предвид посочените по-горе пропуски.
 
С уважение:
 
Димитър Попов
Председател на УС на
СНЦ „Зелени Балкани“