Становища

default

Становище на Зелени Балкани относно: Втори гребен канал гр. Пловдив

09.12.2011
До г-н Иван -Тотев – кмет на гр. Пловдив

Копия до:
1. Председател на Общински съвет на Община Пловдив
2. Областен управител на Област Пловдив
3. Омбудсман на Община Пловдив
4. До председателите на представените в Общински съвет партии
5. МОСВ – гр. София
6. РИОСВ – гр. Пловдив

Уважаеми Г-н Кмете,
Предоставяме Ви
СТАНОВИЩЕ
на неправителствени организации
Относно: Инициатива за създаване на втори гребен канал, находящ се между сега съществуващия и река Марица.

 
Проектирането и изграждането на дублиращ гребен канал е въпрос, който е необходимо да се постави на широко експертно и обществено обсъждане. Ползите от неговото създаване са спорни. Лишава се града от 150-200 дка зелени площи за широко обществено ползване, от и без това недостатъчните такива (11,2 м²/жител -като състояние към момента, при необходими по норматив минимум 20 м²/жител). Това е нарушаване на сега действащият Общ Устройствен План на гр.Пловдив, където въпросната територия е определена, като зелени площи за широко обществено ползване и нищо друго. Ограничава се отдиха на болшинство от ползватели, за сметка на малцинство, харесващо водни ски и джетове.
Тази категоризация е потвърдена и от приетата през 2011 година Районно Устройствена Схема на групата общини Пловдив, Родопи, Марица, Куклен и Садово. Нещо повече - приета е концепцията за създаване на Еко парк Марица с параметри, които локализират тези водни спортове (Водни ски и джетове) край съществуващата вече база край с.Оризаре. Това е съгласувано с приетата Екологична мрежа Натура 2000
“Най-чувствителни ландшафти, от гледна точка запазване на екоравновесие, на биоразнообразие, на хармония, мащаб и колорит, са териториите по поречията на реките, влажните зони, защитените зони от националната екологична мрежа Натура 2000. В тях всякаква намеса би могла да има необратими последици, поради което всяка една дейност, която се планира би следвало да дава възможности за етапност, за наблюдение и контрол, както и за ревизия на взети решения.” -Това е текст от РУС на групата общини Пловдив, Родопи, Марица, Куклен и Садово.
Зоната предвидена за дублиращ гребен канал в тази инициатива, попада в границите на Защитена местност “Нощувка на малък корморан-Пловдив - Обявена със Заповед № РД-644/05.09.2006 г. на МОСВ (ДВ бр.85/2006 г.), Защитена зона BG0002087 Марица - Пловдив, Защитена зона BG0000578 Река Марица, където се опазват Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia, както и крайречни галерии от Salix alba и Populus alba. Реализацията на инициативата неминуемо ще доведе до унищожаване на растителните съобщества, Те са и естествена ветрова защита на гребния канал от неблагоприятните северни ветрова.

Съгласно Чл. 4. От Закона за Биологичното разнообразие, Националната екологична мрежа цели:
1. дългосрочното опазване на биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие;
2. осигуряването на достатъчни по площ и качество места за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на дивите животни;
3. създаването на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове;
4. участието на Република България в европейските и световните екологични мрежи;
5. ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитени територии.
Съгласно т. 6.1 от Заповедта за обявяване на зоната се забранява намаляването на площта на крайречни гори от местни дървесни видове.
Смисълът на "Натура 2000" е да предотврати грешки, които могат да са фатални за природата и ако дадена държава не се съобрази с изискването да не се строи в защитено място, ЕК първо я санкционира чрез спиране на финансиране от структурните фондове и след това завежда дела.

Съгласували и подписали становището – Председатели на:
НТС по Лесотехника: инж. Константин Костадинов
НТС по Водно дело: инж. Розен Попов
Съюз на ландшафтните архитекти (регионален) – ланд. Арх. Владимир Маринов
СНЦ „Зелени Балкани“ - Димитър Попов (член на УС)
БДЗП – рег. Координатор – Добромир Добрев
БДЕЗЗ – Цено Петров
Съюз на лесовъдите (регионален) – инж. Никола Кавърджиков
ПУЖС : ланд. Арх. Стамо Стамов

 
Становище 242.68 KB (pdf) Свали