Новини

Становище на Зелени Балкани относно доклад по оценка за съвместимост (ДОС) на проект за ОУП на община Шабла

Становище на Зелени Балкани относно доклад по оценка за съвместимост (ДОС) на проект за ОУП на община Шабла

01.02.2018
Зелени Балкани внесе отрицателно становище по доклада за оценка за съвместимост (ДОС) на проекта за ОУП на община Шабла. ДОС не отговаря на изискванията на Наредбата за ОС, Закона за биоразнообразието и на Директивата 92/43/ЕЕС, защото в него практически няма описание на всичките елементи на този план, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми, проекти биха оказали значително отрицателно въздействие върху защитените зони там.

Липсва оценка на някои от целевите видове и местообитания, или тя е непълна или неточна, поради погрешни факти относно екологичните им особености и неотчитане на всички компоненти на отрицателното въздействие. Представените в ДОС въздействия представляват характеристика само на предвидените в НАТУРА 2000 мрежата нови устройствени зони (урбанизирани територии), а не са отчетени достатъчно косвените въздействия, свързани с евентуални промени във водния режим на езерата, риск от аварии, повишено човешко присъствие особено при увеличаване на рекреацията, поради предвиденото с около 60% (от 5,8 на 9,7%) нарастване на дела на урбанизираните територии в общината, и то основно в крайбрежната зона - около Шабленското и Дуранкулашкото езера и Шабленска Тузла.

Именно косвеното въздействие е ключово например за крайбрежните и сладководните местобитания (дюни, крайбрежни скали, чакълести плажове, езера и др.), както и за свързаните с тях видове животни. Предвидените около езерата нови устройствени зони ще причинят загуба на хранителни местообитания и ще увеличат безпокойството за различни водолюбиви птици, като гъски, вкл. световно-застрашената червеногуша гъска, дъждосвирци, чаплови птици и др. В ДОС са допуснати неверни факти за екологията на някои видове животни. Напр. сладководна риба е описана, като срещаща се в морето.

Предложените смекчаващи мерки са недостатъчни спрямо възможните значителни отрицателни въздействия при реализацията на този ОУП за всички защитени зони на крайбрежието. И в този му вид, дори и при прилагане на предвидените в ДОС смекчаващи мерки, той ще продължи да оказва значително отрицателно пряко и косвено въздействие върху редица целеви видове и природни местообитания за повечето защитени зони на територията на община Шабла, което противоречи на поетите от България ангажименти във връзка с функционирането на мрежата НАТУРА 2000.

 
Становище ОУП Шабла 4 Mb (PDF) свали