Становища

default

Становище на Зелени Балкани относно докладите на ДАГ за 2007г. в НКС по охрана на горите, дивеча и рибата

06.02.2008

СТАНОВИЩЕ
на Константин Дичев от ФПС Зелени Балкани, представител на НПО в НКС по охрана на горите, дивеча и рибата

По докладите на ДАГ за 2007г в НКС  по охрана на горите, дивеча и рибата.


I. Доклад на инж. Пиронков за дейността на ДАГ по охрана на горите, дивеча и рибата за 2007г.
В доклада не са отразени следните големи престъпления за 2007г., които са констатирани с протоколи при съвместни проверки между НУГ/ДАГ, ФПС Зелени Балкани, Сдружение за Чиста розова долина Казанлък и Съюза на лесовъдите ветерани от Велинград:

1. Престъпленията при добива, транспортирането, съхранението и преработката на десетки хиляди куб. м. дървесинана от фирмите Габровница, Лестранс, Тералес и Тоат в РУГ Стара Загора.
Само за 2006 - 2007 г. фирмите ползвателки са довели до деградация хиляди дка гори в ДДС Мазалат и ДЛ Павел баня. Горите повсеместно са изредени, разстроени и на големи площи унищожени. Това е установено от проверяващите експерти от НУГ - Спас Тодоров, Камен Димитров, Росица Хорозова, Мартин Иванов и Любчо Тричков при съвместни проверки, в които участвах и аз като представител на Зелени Балкани. Десетки хиляди куб м. дървесина добита по незаконен начин от Лестранс и Тералес е превозена от тях със стотици фалшиви билети до Габровница, където са били преработени в дървесни плоскости. Доказателството са докладите на инж Проданов зам. Директор на ДДС Мазалат и на РУГ Стара Загора, които установяват над 15 кочана от позволителни само за ДДС Мазалат, водени за загубени от фирмите, да се извозват материали с тях, без да платят и 1 лв на ДЛ и ДДС. Документните престъпления установени с доклади не са предвижени цели 4 месеца от директора на ДДС Мазалат, като по този начин са възпрепятствани съдебните органи в търсене на наказателна отговорност от фирмите и разбира се на директорите на ДЛ Павел баня и ДДС Мазалат.... Едва след оповестяване в медиите за тези фалшификации започна проверка на РУГ Стара Загора.... Но и РУГ не изпраща приложенията от доклада до прокуратурата, с което явно се цели прикриване на престъпленията...
В настоящия доклад на ДАГ нищо не се споменава за тези престъпления и хилядите дка деградирали гори. Ясно е, че ДАГ не желае да търси отговорност от престъпниците. Това също е деяние инкриминирано от НК на Р България.
2. Престъпления при почистване на речните корита ДГФ в РУГ Пазарджик, р. Чая в РУГ Пловдив и други десетки реки, “почистването”, на които продължава и до момента.
Лятото на 2007 г във велинградско със заповед на Областния управител Пазарджик в ДГФ започва “почистване” против бедствие и аварии в изворите на реките. В ДГФ над 11 000 куб.м. елитна иглолистна дървесина е изсечена напълно незаконно от фирма Хидроинвестмънт, без позволително за сеч с превозни билети давани от ДЛ и ДДС.... Без да е заплатено за добитата дървесина.... Над един милион загуби за държавата, без да се изчислява загубите от активирането на ерозията, унищожаване на потенциални НАТУРА зони...
3. Продължава отдаване на ползването на цели губернии в ДГФ по РУГ - ове без търг, в тотално нарушаване на Закона за конкуренцията, на минимални цени ощетяващи държавата с десетки милиона на година.... Над 80% от добива в ДГФ продължава да се отдава на минимални цени с Рамкови договори на фирми доказали се с многобройните престъпления – Габровница, Стамболийски и техните подизпълнители.... Подизпълнителите на големите ползватели продължават да добиват незаконно над позволеното и то безнаказано, независимо от установените престъпления – визирам Лестранс, Тералес, които и в момента добиват в изгорелите гори до Дълбоки край Стара Загора. Кой им позволи? Вместо ДАГ да предяви искове за милиони от унищожени гори им дава нови гори за сеч?
4. Под претекст за правене на противопожарни просеки се изсичат неправомерно гори в ДГФ на местта с инвестиционни намерения за изграждане на Мега ски комплекси – Супер Паничище, Супер СТЦ Перелик. Извършват се незаконни строежи в ДГФ в посочените инвестиционни намерения, както и в Супер Боровец, Картала Благоевград.
В нарушение на наредбата на НУГ за правене на противопожарни просеки в Супер Паничище ДЛ Дупница, РУГ Кюстендил и ДАГ разрешават изсичане на просеки, които напълно се припокриват със замислените от “инвеститурите” ски писти и съоръжения...
5. Продължават разпоредителните сделки с гори и земи ДГФ изразяващо се в десетки хиляди дка замени, продажби, апортни вноски в съвместни с общини офшорни фирми в настоящи и потенциални курорти. В СТЦ Перелик и Супер Паничище с явни фалшификации в КВС, са изключени хиляди дка от ДГФ в полза на ПФ в тотално нарушаване на ЗГ и ППЗГ. Директорите на ДЛ дори не знаят, че зачисления им ДГФ е намалял със стотици дка по лесничейства.... Въпреки че при смяна на предназначението на ДГФ в ДПФ се изисква ОВОС и обществено обсъждане... Вредата за държавата от подобни сделки се изчислява на милиарди лв.

ДАГ, като собственик на ДГФ не търси обезщетение в Съда за унищожаване на хиляди дка насъждения от доказани престъпления на фирмите в гореописаните точки. Исковете на ДАГ към Габровница, Лестранс и Тералес в съда би следвало да са за десетки милиона лв вреда за унищожени отглеждани насаждения и пропуснати ползи. В настоящия доклад на ДАГ дори не се споменава престъплението на тези фирми..... За Велинградските реки ДАГ трябва да заведе иск за други стотици хиляди лв ограбени от фирмите за над 11 000 куб. елитна иглолистна дървесина....

Като представител на Неправителствените организации в НКС предлагам следните решения, които да бъдат гласувани в настоящото заседание и задължителни за изпълнение от институциите:

1. ДАГ незабавно да заведе искове в съда за унищожени хиляди дка “отглеждани” гори от фирмите Габровница, Лестранс, Тералес.
2. ДАГ незабавно да заведе искове в съда за незаконно добити материали от Хидроинвестмънт при “почистването” на реките във велинградско.
3. ДАГ да спре порочната корупционна практика за отдаване добива на цели РУГове чрез рамкови договори на минимални цени, без търг.
4. ДАГ да извърши съвместна проверка с представители на НПО в Сапарева баня за нарушенията при изсичане на противопожарни просеки.
5. Прокуратурата да извърши проверка в РУГ Смолян - ДЛ Мугла, ДЛ Широка лъка и ДЛ Смолян относно законността при промяна на собствеността и предназначението на земи и гори ДГФ.
6. ДАГ незабавно да прекрати порочната практика на замени на гори и земи ДГФ в настоящи и потенциални български курорти – в бъдещата НАТУРА зона Рила Буфер, по българското Черноморие, Перелик и Карлък и др.
7. Прокуратурата незабавно да извърши разследване на всички разпоредителни сделки с гори и земи ДГФ осъществени в настоящи и потенциални български курорти и заведе наказателни производства спрямо извършителите на деянията.
8. ДАГ незабавно да започне изготвяне на законопроект за горите с широко обществено участие, с цел затваряне на всички портали в закона генериращи корупция и организирана престъпност описани по-горе.