Становища

default

Становище на Зелени Балкани относно изграждане на фотогалваничен парк в землището на с. Пашово

09.06.2009

Становище

Относно:Доклад за оценка на степента за въздействие върху Защитени зони „Сакар” /0000212/ и „Сакар” /0002021/ на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаничен парк с мощност 100 МW в ПИ №000013 с площ 2906,625 дка в землището на с.Пашово, община Свиленград, област Хасково”, с възложител „Солар-Холд” EAД, град София.

СНЦ „Зелени Балкани” изказва своето несъгласие с частта на Доклада засягаща видове, включени в предмета и целите на опазване на ЗЗ „Сакар” /0002021/.

В Доклада са допуснати съществени пропуски, свързани с разпространението и гнезденето на видове от приложение №1 на Директива 79/409/ЕЕС, в близост и в територията на инвестиционното предложение, включени в предмета и целите на опазване на ЗЗ „Сакар” (0002021), водещи до грешни заключения и твърдения, а именно:

1.На територията на имот №000013 в землището на с.Пашово, на който ще се осъществява инвестиционното предложение има гнездо на белоопашат мишелов (Buteo rufinus), който е включен в предмета и целите на опазване на ЗЗ „Сакар” (0002021) и е с висок природозащитен статус снимки направени през 2007г. на белоопашат мишелов, стоящ до гнездото си, което се намира в тeриторията на имота (Приложение 1).
В Доклада е направено невярно твърдение, че на територията на инвестиционното предложение няма гнездящи представители на този вид.
Районите в и около тази територия представляват ловни полета на още 3 двойки белоопашати мишелов (Buteo rufinus), които гнездят в близост.
Следователно оценката на въздействие за този вид е некоректна и не обективна.
Реализирането на инвестиционното предложение ще доведе до явно нарушванане на предемета и целите ЗЗ „Сакар” /0002021/,унищожавайки гнездовата територия и местообитание на вид обект на опазване от ЗЗ.

2.Същият имот е част от постоянните ловни територии на двойката царски орли (Aquila heliaca), гнездящи в близост до с.Щит и част ловните територии на двете двойки около с. Сладун и с.Студена.
Царският орел (Aquila heliaca) е вид с изключително висок природозащитен статус, той е включен в приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, приложението към Резолюция №6 (1998) на постоянния комитет на Бернската конвенция, приложение I на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, приложение №1 на Директива 79/409/ЕЕС на Европейския съюз за опазване на птиците. Царският орел е един от приоритетните видове при изграждането на Европейската Екологична мрежа Натура 2000, включен е и в Списъка на световно застрашените видове (IUCN Red List Of Threatened Species) на Международния съюз за защита на природата (IUCN) в категория Уязвим вид в Червения списък (Vulnerable). Включен е и в Черевената книга на България.

За този вид е записано, че поради засекретяване на данните за точното местоположение на гнездата не са известни онези гнезда, които биха претърпяли по-значително отрицателно въздействие, както и че липсата на тези данни възпрепятства оценката за отрицателно въздействие върху вида. Това твърдение звучи странно поради факта ,че е задължение на експертите, които изготвят доклада да извършат необходимите проучвания.Също така, те сами посочват, че в района има данни за гнезда на този вид.
Подобни проучвания биха били възможни с минимални усилия от експертите извършващи оценката, поради факта, че те са учени с дългогодишен опит .
В момента на изготвяне на доклада, орлите са в размножителен период и лесно могат да бъдат локализирани, поради постоянната нужда от храна необходима за изхранване на малките.
Липсата на такива проучвания за този вид, води до заключение за непълнота на доклада и липса на реална оценка за въздействието върху царския орел (Aquila heliaca) .
Това представлява нарушение на “НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ” Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007г.
В ЗЗ „Сакар” /0002021/ към момента има 9 гнездящи двойки царски орли, чиито гнезда са известни и се извършва постоянен мониторинг от страна на СНЦ “Зелени Балкани“
Мониторингът показва, че броя на гнездата в ЗЗ „Сакар” (0002021) варира през последните години + /-1 в зависимост от условията.
От тези 9 гнездящи двойки ИП ще засегне 3, чрез безпокойство по време на фазата на строителство и най-вече чрез отнемане на част от ловната им територия в резултат на унищожаване на открити местообитания. Това е пряко свързано с гнездовия успех и броя отгледани малки, тъй като ще ограничи възможностите за търсене и намиране на храна от възрастните птици.
Едно елементарно изчисление показва, че при засягане на 3 гнездящи двойки от общо 9 , въздействието е около 33% от общата популация на вида в ЗЗ. Това е много над 1% , което се счита за праг на значително въздействие и касае световно застрашен вид с силно ограничено разпространение и у нас. Считаме, че извършилите оценката некоректно са интерполирали данните за вида , както и са направили некоректни изводи за въздействието.
Данните за гнездата на царския орел (Aquila heliaca) не са засекретени. Те са предоставени на карти с обхвата на гнездовите територии в изпратено Становище на СНЦ “Зелени Балкани“ относно “Изграждането на ветрогенераторни и фотоволтанични паркове на територията на Сакар планина и Дервентски възвишения“ до МОСВ с изх.№ 2/08.01.09г и до РИОСВ Хасково с изх.№ 4/09.01.09г., в което сме описали подробно препоръките относно изграждане на подобни инвестиционни предложения в Сакар и Дерветнски възвишения.
Молим това Становище да бъде взето под внимание при оценката на този доклад.
Искане за тези данни не е получено в писмен или дори устен вид в СНЦ“Зелени Балкани“ от експертите, изготвящи доклада.

2.Направено е заключение, че процеса на изграждане на съоръженията, съставящи парка, както и неговото функциониране ще окаже слабо влияние върху видове от приложение №1 на Директива 79/409/ЕЕС, както и че самия процес на изграждане ще бъде съобразен с периодите на гнездене на птиците.
Това твърдение не отговаря на истината.
Екипът на “Зелени Балкани”, който от близо 20 години работи по опазването царския орел (Aquila heliaca) в България, смята че изграждането на подобен фотоволтаничен парк в такава близост до гнездата на царски орли и белоопашати мишелови, както и попадането му в ловните територии на част от тези видове, може да окаже отрицателно въздействие върху размножаването им.
Огромната площ отражателни плоскости, каквито представляват фотоволтаничните панели ще има смущаващо действие върху тези видове. Въздействие ще окаже и самото изграждане на парка, което е свързано с мащабни дейности по заравняване на терена, изграждане на конструкциите за хиляди панели, както тяхното монтиране, също и построяването на трафопост и допълнителни соъръжения. Дори и при изграждане на съоръженията, които са част от това инвестиционно предложение, извън гнездовия сезон, същесвуват високи рискове за въздействие.
Причина за това е факта, че царските орли (Aquila heliaca) обитават районите на гнездене почти целогодишно, като може да се отдалечат на юг в зависимост от климатичните условия през зимните месеци, когато подобни конструкторски дейности са трудно осъществими. Данните от радиотелеметрията на маркирани с радиопредаватели от “Зелени Балкани” 2 млади царски орли (Aquila heliaca) през 2007г, показват, че младите орли се задържат в близост до гнездото до октомври или около 2 месеца след напускането, което обикновенно е в края на месец юли.
След това те започват скитническия си период, като данните посочват, че орлите постоянно се придвижват около района на гнезденето си. Самият размножителен период стартира в края на февруари-началото на март с брачни игри на двойката възрастни орли.
Прилагаме карта показваща разположението на гнездови находища на царски орли (Aquila heliaca) и белоопашати мишелови (Buteo rufinus) в близост и в имота, в който ще се осъществява инвестиционното предложение.(Приложение 2).

3.В Доклада е споменато още едно инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаичен парк в същия имот, но не е направена оценка на комулативния ефект , според изискванията на “ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ” Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007г.
4.Макар и посочено известно въздействие върху видове включени в предмета и целите на опазване на на ЗЗ „Сакар” /0002021/, окончателното заключение, е че няма да има съществено нарушаване на предмета и целите на тази зона.
Това твърдение е невярно, поради факта, че съвместимостта на дадено инвестиционно предложение, се определя от максималното въздействие за всеки един засягащ се вид, а не от съотношението, мажду въздействието върху няколко вида , спрямо всички такива, включени в предмета и целите на опазване на дадена защитена зона.
Подобни заключения представляват нарушение на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици.
Всички тези факти, както и дългогодишния ни опит с този световно застрашен вид - царският орел (Aquila heliaca) ни дават основание да смятаме, че подобно инвестиционно предложение в такава близост до действащи гнезда би имало отрицателно въздействие върху него. Подобно ще и въздействието върху двойките гнездящи белоопашати мишелови (Buteo rufinus) в близост и в територията на инвестиционното предложение. В резултат ще бъдат нарушени предмета и целите на ЗЗ „Сакар” /0002021/, в частта им касаеща опазването на тези видове.Това би довело до нарушаване на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици и ЗБР.

Член 4 от Директива 79/409/ЕЕС гласи:
1. Видовете споменати в Приложение I ще бъдат предмет на специални консервационни мерки, отнасящи се до техните местообитания, за да се осигури тяхното оцеляване и размножаване в района на разпространение им.
В тази връзка, трябва да се имат предвид:
а) видове застрашени от изчезване;
б) видове, чувствителни към специфичните промени на техните местообитания;
в) видове, разглеждани като редки, поради своите малочислени популации или ограничено местно разпространение;
г) други видове, изискващи особено внимание, поради специфичния характер на техните местообитания.

Считаме, че единствения алтернативен вариант за това инвестиционно предложение е площа му да бъде силно редуцирана, като в конкретния район, то не трябва да надвишава 50 дка отчитайки и комулативния ефект от другото инвестиционно предложение на същата фирма. Също така трябва да бъде разположено на оптимално разстояние от посочените гнездящи видове и извън ловните им полета.

Валентина Фиданова
Член на УС на “Зелени Балкани“