Становища

default

Становище на Зелени Балкани относно мерки за опазване на 7-те Рилски езера

11.11.2011
СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: ПРИОРИТЕТНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РАЙОНА НА 7-ТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА”.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с инициираната от Вас среща на 11.11.2011г. с НПО и други заинтересовани страни по проблемите, свързани с управлението на зоната за ограничаване на човешко въздействие „Северозападна Рила”, в която влиза и Циркусът на 7-те Рилски езера в НП „Рила”, имаме следните предложения за мерки, които да ограничат негативното човешко въздействие върху защитената територия по реда на ЗЗТ, както и видовете и местообитанията, които са предмет на опазване според Директива 92/43/ЕЕС.

1. Предлагаме да бъде спрян лифтът от хижа „Пионерска” до хижа „Рилски езера”, тъй като от април 2009 г. насам съоръжението работи в пряко нарушение на Плана за управление на НП „Рила”. Съоръжението има капацитет да качва до Циркуса на 7-те Рилски езера над 4000 души на ден, които се движат неорганизирано и неконтролирано по никакъв начин в уязвимата природна територия. Според Плана за управление на парка, в зоната за ограничаване на човешкото въздействие „управлението на туристическия поток е наложително” (стр. 125). Планът за управление предвижда при посещение на зоната за ограничаване на човешкото въздействие хората да се движат в организирани групи с максимална численост до 20 души (стр.127). В настоящата ситуация това, разбира се, е невъзможно освен ако лифтът не бъде спрян или капацитетът му значително ограничен. Планът за управление на парка предстои да бъде подновен, но с оглед на влошеното състояние на природните местообитания в района е логично и напълно предсказуемо научните и управленски препоръки в новия план да бъдат още по-строги.

2. Предлагаме да бъдат взети строги мерки за ограничаване размерът на палатковите лагери в района на Циркуса на 7-те езера. В Плана за управление на НП Рила (в рамките, на чието изготвяне са правени редица изследвания и публикации) се препоръчва: брой на палатките до 60 палатки; брой на лагеруващите до 200 души; брой нощувки на човек до 7 нощувки. Тези препоръки системно не се спазват през последните години в периода юли-август. Предлагаме парковата администрация, отговорна за управлението на територията, да налага по-строг контрол и глоби за нарушителите. Предлагаме териториите, на които могат да бъдат разпъвани палатки да бъдат строго ограничени в пространството с видими граници и палаткуващите извън тези граници да бъдат редовно и надлежно санкционирани. С оглед на влошената екологична обстановка предлагаме допустимото времетраене на палатковите лагери, което в момента е 30 дни, да бъде намалено.

3. Предлагаме да бъде увеличен бюджетът на парка и броя служители, които да се грижат за спазването на регламентите в защитената територия. Бюджетът на парка може да бъде увеличен чрез пряко набиране на средства от ползвателите на природния ресурс на защитената територия.

4. НП „Рила” е популярна туристическа дестинация, която се посещава от много хора. Предлагаме да бъде събирана конкретна (която се отнася до настоящия проблем) туристическа или екологична такса от посетителите на проблемните територии и териториите с по-строг режим на защита. Тази такса може да бъде обявена и събирана в Посетителските центрове на парка, както и при закупуване на билети за лифтовете. Горските рейнджъри трябва да имат право да проверяват за заплатена туристическа/екологична такса и да налагат глоби на нарушителите.

5. Предлагаме МОСВ задължително и неотложно във времето да започне да събира концесионни такси от всички частни и общински съоръжения, които функционират в границите на парка. Предложението ни се отнася вкл. за лифта до 7-те езера, като таксата за него да бъде изчислена от момента на започване на работа на лифта през април 2009 до момента на прекратяване на неговото функциониране (с оглед на утежняващата се екологична обстановка и нарушенията, при които е било осъществено изграждането на лифта се надяваме последното да се случи скоро.)

6. Предлагаме да бъде увеличена екотуростическата инфраструктура (табели, дървени скари върху най-уязвимите места и др.), която да указва, че е забранено движението на туристи извън обозначените пътеки, паленето на огън, използването на опасни за околната среда препарати (прах за пране, веро и пр.), брането на цветя и др.

7. Предлагаме да бъдат отпуснати средства и да започне осъществяването на системен и по-задълбочен мониторинг за състоянието на защитените, уязвимите, редките и ендемични видове и местообитания в циркуса на 7-те езера (вкл. микроорганизмите), както и на състоянието на водата в езерата. Част от тези средства могат да бъдат от събираните такси, предложени в т. 4 и 5.


С уважение,

Димитър Попов
Член на УС на СНЦ „Зелени Балкани”