Становища

default

Становище относно Доклад за Екологична оценка на Комплексен проект за „Дублиращ Гребен канал – Екопарк Марица”

04.09.2014
ДО
До г-н Иван -Тотев – кмет на гр. Пловдив
 
Копия до:
Г-н Тамер Бейсимов, Директор, РИОСВ Пловдив
Арх. Илко Николов, Председател на Общински съвет на Община Пловдив
Г-н Розалин Петков, Областен управител на Област Пловдив 
 
Уважаеми г-н Тотев,
 
След запознаване с Доклада за екологична оценка на описаното инвестиционно предложене, установихме следните слабости:
 
  1. При изготвянето на оценката, не е взето предвид засилването на антропогенния фактор от предвидените водни атракции, съществуващ хотел от югоизточната страна и предвидения ресторант от северозападната страна на предвиденото „еко-езеро” и представената хипотеза за заселване и създаване на колонии на птици е много малко вероятен. Очакваният консервационнен ефект е трудно изпълним.
  2. С реализирането на Комплексния проект, се предвижда върху 10-кратно по-голяма площ, от отнетата от защитените зони, да бъдат възстановени типични за тях местообитания, които са включени в предмета и целите на опазване. Това намерение е неправилно, тъй като предвидената компесаторна мярка за 10-кратно по-голяма площ за залесяване е на територия, вече отредена от ОУП с Решение  № 375, взето с Протокол №16/05.09.2007 г., на Общински Съвет, Пловдив, като територия с предназначение: „зелени площи за широко обществено ползване”, което поражда задължение в Община Пловдив да залеси тези площи, независимо от реализирането на този проект. В този смисъл, предвиденото залесяване не е компенсаторна мярка по този конкретен проект, а задължителна такава, по отношение на вече поети от Общината ангажименти, свързани с ОУП.
  3.  Няма график за предвиденото компенсаторно залесяване, който да гарантира изпълнението му, преди реализирането на инфраструктурната част на проекта. За доказване на успешно възстановяване на предвидените компенсаторни площи и хабитати е необходим определен вегетационен срок. В противен случай, дори при изпълнение на предвиденото компенсаторно залесяване, без последващи грижи и мониторинг на насажденията е възможно залесяването да бъде неуспешно, като така се компрометират изцяло компенсаторните усилия. При такъв сценарий, който не е изключен, при настоящата формулировка на Комплексния проект, съществува реална възможност от едновременно унищожаване на съществуващата зона и неуспешно възстановяване на предвидените компенсаторни площи. Този евентуален неуспех ще намали зелени площи за широко обществено ползване в Община Пловдив с 150-200 дка, от и без това крайно недостатъчните такива (11,2 м²/жител - състояние към момента, при необходими по санитарен норматив минимум от 20 м²/жител).
  4. Зоната, предвидена за изграждане на дублиращ гребен канал в този Проект, попада в границите на Защитена местност “Нощувка на малък корморан-Пловдив - обявена със Заповед № РД-644/05.09.2006 г. на МОСВ (ДВ бр.85/2006 г.), Защитена зона BG0002087 Марица - Пловдив и Защитена зона BG0000578 Река Марица, където се опазват Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia, както и крайречни галерии от Salix alba и Populus alba. Реализацията на инициативата неминуемо ще доведе до унищожаване на растителни съобщества, които са естествена ветрова и противоерозионна защита на гребния канал от неблагоприятните северни ветрове.  
  5.  Заявеното в Комплексния проект (т.5.1. Цели на опазване на околната среда на национално и международно ниво, имащи отношение към плана реализирането на този проект) противоречи на публикувания в официалния сайт на ФИСА (www.worldrowing.com) документ „FISA WWF Strategic Alliance” и поетият от ФИСА ангажимент, свързан с изпълнението на този документ.
  6.  Твърденята, изложени в Комплексния проект (т.5.1.Цели на опазване на околната среда на национално и международно ниво, имащи отношение към плана реализирането на този проект,таблица 5.1.) и твърденията, свързани с изискване за изграждане на такова съоръжение както и становището, че с реализирането на проекта и изграждането на дублиращ гребен канал „съоръжението ще се превърне в световен център за гребните спортове” са подвеждащи и/или неверни, защото до момента няма предвидено изискване в Правилата за провеждане на световни първенства на Международната федерация по гребане (FISA) и на Международната федерация по водни ски (IWSF) за изграждане на дублиращ гребен канал за загряване на спортистите. Смятаме, че гражданите на Община Пловдив трябва да бъдат обективно запознати с плюсовете и минусите за осъществяване на този проект.
  7.  Направеният извод („съществуващ гребен канал, неотговарящ напълно на съвременните изисквания за провеждане на световни състезания;” - 5.2. Начини на отразяване при изготвянето на плана – алтернативи, Нулева алтернатива) е напълно погрешен, тъй като и към момента са спечелени 3 домакинства за международни състезания в периода 2014-2019 година. Направеният извод е погрешен и по отношение на твърдението, че се лишава Община Пловдив и гражданите на гр. Пловдив от осъществяването на проект Екопарк „МАРИЦА”. Реализирането на Проект Екопарк „МАРИЦА” може да бъде изпълнен напълно самостоятелно, при ясно изразена воля от страна на Община Пловдив.
  8. В Комплексния проект не са разглеждани и анализирани потенциално негативните и значими въздействия след реализирането на проекта, унищожаването на зелената площ и изграждането на дублиращия гребен канал и „еко-езеро”. Не са взети предвид например нивото на шум и анторопогенно натоварване на съседните територии и хабитати след реализирането на проекта.
 
Считаме, че без да бъде направена пълна оценка на въздействията върху всички фактори на околната среда и последващ анализ, няма как Доклад за екологична оценка на Комплексен проект за „Дублиращ Гребен канал – Екопарк Марица” да отрази коректно степента на въздействие от реализацията на проекта. Без това да бъде изпълнено, компететният орган не би следвало да издава положително решение за реализирането на това инвестиционно предложение. В случай, че такава оценка не може да бъде направена, следва компетентният орган да прекрати процедурата.
 
 
С уважение,
 
 Георги Стойчев
Член на УС на СНЦ “Зелени Балкани“