Становища

default

Становище относно: Доклад за оценка на степента за въздействие върху Защитени зони Сакар (0000212) и Сакар (0002021) на инвестиционно предложение Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3 MW в имот № 018026 в землището на село Доброселец, общ

02.10.2010
ДО
ДИРЕКТОРА
НА РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА


СТАНОВИЩЕ

Относно:
Доклад за оценка на степента за въздействие върху Защитени зони „Сакар” (0000212) и „Сакар” (0002021) на инвестиционно предложение
„Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3 MW в имот № 018026 в землището на село Доброселец, община Тополовград ”, с възложител "БЕЙЗ" ООД, град Варна
.


Уважаема г-жо Директор,

Предоставяме Становище по Доклад за оценка за съвместимост на основание чл.25, ал.2 от Наредбата по ОС към чл.31 а от ЗБР.

След запознаване с Доклада по оценка за съвместимост на описаното инвестиционно предложене, установихме следните слабости:

1.В изводите и анализите за кумулативно натоварване на стр.27 от ДОС , са изведени несъстоятелни мотиви. Наредбата по ОС и по-специално чл.22, ал.2 посочва ясно как трябва да се оценява кумулативния ефект в ДОС. Посочените мотиви за вероятна невъзможност за реализиране на част от одобрените инвестиционни предложения, както и приключили процедури за промяна на предназначението на земите, не кореспондират по никакъв начин с Наредбата по ОС и чл.6 (3) на Директива 92/43/ЕИО. Подобни хипотетични пресмятания за възможността за реализиране на одобрените инвестиционни предложения са несъстоятелни.Оценка на кумулативния ефект трябва да бъде извършена задължително за всички одобрени с решения на компететния орган инвестиционни предложения, в допълнение чл.22.ал.2 от Наредбата по ОС, изисква това да стане и за всички инвестиционни предложения в процедура за одобряване.

2.Не е извършена оценка на кумулативния ефект, съгласно изискванията на чл.22, ал.2 от наредбата по ОС. На стр.34 от ДОС е направен извода , че точна количествена оценка на кумулативния ефект не може да бъде направена.
Кумулативното натоварване на една ЗЗ е количествена характеристика, съдържаща основния елемент на натрупване. В този смисъл това представлява математическо сумиране на процента на въздействие от всяко едно инвестиционно предложение, за всеки отделен вид или местообитание, включени в предмета и целите на ЗЗ. Това сумиране трябва да бъде извършено в светлината на критериите посочени във всяка една оценка за съвместимост, като при разминаване на количествените скали за оценяване на въздействието, трябва да се търси корелативното количествено изражение на конкретното въздействие, за да може да се получи унифицирана система за сумиране на въздействията.
Така например въздействето върху вида с най-висок консервационен статус , включен в предмета и целите на ЗЗ „Сакар” (0002021) царския орел (Aquila heliaca), лесно може да бъде оценено, като сумиране на степента на въздействията от посочените одобрени ИП. В случая за това инвестиционно предложение по десетобална количествена скала въздействието е оценено с 2.

Същото въздействие за инвестиционно предложение в същия район „Изграждане на фотоволтаична централа с обща мощност два МW в пи № 017004 с площ 41.824 дка, в землището на село Доброселец, община Тополовград, област Хасково”, с възложител „С.И.Г” ООД, гр.Сливен, е оценено като „отрицателно въздействие със средна степен” на едно място в ДОС, а на друго с 1 по десетобалната скала.
Каквото и да значи тази разлика в оценките, нека примем, че въздействието е 1.

Същото въздействие за инвестиционно предложение в същия район „Изграждане на фотоволтаична централа с обща мощност два МW в пи № 012022 с площ 48.884 дка , в землището на село Доброселец, община Тополовград, област Хасково”, с възложител „СТАВЕН” АД , гр. Сливен, е оценено като 1.

Отчитайки само още две инвестиционни предложения в този район, въздействието върху посочената най-близка двойка царски орли (Aquila heliaca), вече е нараснала на 4 - „Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия”. При положение, че в ЗЗ „Сакар” (0002021) има 10 двойки на този вид, това представлява описаната степен на въздействие върху 10% от популацията на вида в зоната. Голяма част от другите одобрени инвестиционни предложения засягат и другите двойки от този вид в известна степен. Това въздействие трябва да бъде оценено, защото общото въздействие само върху царския орел (Aquila heliaca) ще се промени значително в посока на значително въздействие. Едно качествено оценяване на кумулативното натоварване ще покаже доста притеснителна картина не само по отношение на този вид.

Подобно оценяване, като това което примерно приведохме по-горе е задължително за всички видове в предмета и целите на ЗЗ „Сакар” /0002021/ за всички инвестиционни предложения, посочени в конкретния ДОС.

Считаме, че без да бъде дадена категорична количествена оценка на посочените въздействия от всички посочени инвестиционни предложения, няма как ДОС да посочи ясно степента на въздействие върху предмета и целите на ЗЗ „Сакар” (0002021). Без това да бъде изпълнено, компететния орган не би следвало да издава положително решение за реализирането на това инвестиционно предложение. В случай, че тази оценка в крайна сметка не може да бъде направена, следва компетентния оган да приложи чл.27 от Наредбата по ОС.


С уважение,
Валентина Фиданова
Член на УС на “Зелени Балкани“