Становища

default

Становище относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

15.10.2020

ДО
ИАГ iag@iag.bg avasileva@iag.bg

ДО
МЗХГ edelovodstvo@mzh.government.bg

Уважаеми Госпожи и Господа,
В указания от Вас срок за обществени консултации до 19.10.2020 г. относно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча внасяме това свое становище, с което възразяваме срещу:

Разпоредбите, които позволяват използването на методи и средства за ловуване, включени в забраните по чл. 65, включително методи за неселективно ловуване като отрови, упойващи вещества, ями, капани, примки и експлозиви. 

Съществуващите забрани по чл. 65 на ЗЛОД не са нечия приумица. Те са идентични с тези по чл. 44 ал. 1 на Закона за биологичното разнообразие. И в двата закона този текст е транспониран от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

Използването на отрови за регулиране числеността на дивите животни е забранено поради факта, че не е намерен начин за селективното им приложение. Отровните примамки и упойващите вещества не подбират своите жертви сред дивите животни. 

Нещо повече, използването на отрови застрашава здравето и живота и на хората, които могат да ги приемат чрез директна консумация на диви плодове и гъби били в контакт с отровата, както и чрез предаване по хранителната верига.

Подчертаваме, че считаме узаконяване използването на отрови, упойващи вещества, ями, капани, примки и експлозиви в ловни дейности за недопустимо, застрашаващо човешкия живот и дивата природа и нарушаващо международното, европейското и националното законодателство в това число:

- Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна;
- Директива 2009/147/ЕО на ЕП и Съвета относно опазването на дивите птици;
- Бернска конвенция;
- Бонска конвенция;
- Резолюция 11.15 на Бонската конвенция за предотвратяване тровенето на мигриращите птици;
- Международния план за действие за опазване на африканските и евразийските лешояди на Бонската конвенция;
- Транспонираните от Директива 92/43/ЕИО текстове в ЗЛОД и ЗБР;
- Приетите от МОСВ Планове за действие за опазване в България на: черния лешоядкръстатия орел, египетския лешояд , белоглавия лешояд, брадатия лешояд и др.;
- Разработваната Национална стратегия за борба с използването на отрови и отровни примамки.

Настояваме веднага да прекратите процедурата и да изтеглите направеното предложение за изменение на ЗЛОД.


С уважение:
Златка Николова
Председател на УС на СНЦ "Зелени Балкани"