Становища

default

Становище относно Проектозакона за изменение и допълнение на закона за лова и опазване на дивеча

10.07.2008

СТАНОВИЩЕ
На Федерация на Природозащитни Сдружения „ Зелени Балкани”

Относно: Проектозакон за Изменение и Допълнение на Закона за Лова и Опазване на Дивеча.
(Обн., ДВ, бр.78 от 2000г., изм. Бр. 26 от 2001г., бр. 77 и бр. 79 от 2002г., доп. Бр. 88 от 2005г., бр.82 и бр. 108 от 2006г., бр. 64 от 2007г.)


Уважаеми Дами и Господа,

„Зелени Балкани” подкрепя стремежа за подобряване на българското законодателство и привеждане в съответствие с динамичната среда, в която се намира България в условията на членството си в Европейския съюз.

След детайлен прочит на Проекта за ЗИД на Закон за Лова и Опазване на Дивеча „Зелени Балкани” изразява своето категорично несъгласие с част от предложените промени в този закон.

1. Определяме като недопустимо нарушаването на нашето и международно природозащитно законодателство, чрез предлаганите промени в Проектозакона за ИД на ЗЛОД, а именно: Директивата на Европейския Съюз за опазване на дивите птици 79/409/ и Директивата на Европейския Съюз за опазване на природните местообитания 92/43/, Закона за Биологичното Разнообразие и др. международни конвенции, по които страната е пълноправен член.
В Проектозакона се предвиждат срокове за лов на Мечка и Дива коза (Приложение №2, към чл.54, ал.1.), с които не сме съгласни. Напомняме, че за тези два вида има изготвени и утвърдени Планове за управление, в които е регламентирана възможността за ловуване и апелираме тези Планове за управление да бъдат взети под внимание. В новия проектозакон са предвидени и срокове за ловуване и за Дивата котка, която според европейското законодателство от 1 януари 2007 г. не трябва да бъде обект на лов в България.
Настояваме тези наши бележки да бъдат взети в предвид и отразени коректно в новия ЗЛОД.

2. Изразяваме своето категорично несъгласие с готвените промени в сроковете за ловуване на „прелетен и местен дивеч”(Приложение №2, към чл. 54, ал.1) по време на неговата миграция и начало на размножителния период (февруари - май)
Допускането на удължаването на срока за ловуването на „прелетен и местен дивеч” води до нарушаване на Директивата на Съвета 79/409/ЕИО от 2 април 1979 за опазването на дивите птици, както и до компрометиране на част от размножителния период и влошаване на стабилността на популациите на тези ловни видове птици.
В тази връзка настояваме предложеното удължаване на срока за отстрел на тези видове да отпадне от текстовете на Новия Проектозакон и да се запазят сега съществуващите срокове.

3. Изключително тревожен е факта, че с този Проект за ЗИД на ЗЛОД се предлага отпадане на забраната за лов с хищни птици (чл. 65, т.12) без това да е регламентирано с друг нормативен документ и/или с настоящия проект.
Считаме, че това ще доведе до поощряване на незаконното улавяне на диви хищни птици, събиране на техните яйца, както и влошаване на и без това крехкото състояние на популациите им в България. Напомняме, че всички хищни птици са защитени от българското и международното законодателство и са обект на опазване и защита в естествената им среда.
В тази връзка сме категорично против отпадането на забраната за лов с хищни птици в България.

4. Чрез отпадането на забраната за използване на живи примамки (чл.65,т.7.) закона би поощрил улавянето и вземането на малки и възрастни животни от дивите популации на ловните видове извън сроковете за ловуване, което е в конфликт с чл. 85 и чл. 86 ал. 1 на настоящия законопроект.
Настояваме да остане забраната за използване на живи примамки, както е посочено в сега действащия ЗЛОД.

Уважаеми Дами и Господа, предвид гореизложеното настояваме така внесения Проект за ЗИД на ЗЛОД да бъде коригиран и приет в съответствие с нормите на българското и международно природозащитно законодателство.
Като природозащитна организация работеща 20 години за опазване на дивите видове в България, си запазваме правото да информираме всички международни институции за готвените промени, които противоречат с природозащитните норми и политики на ЕС.
С уважение ,

Валентина Фиданова
Член на УС
На СНЦ „Зелени Балкани”
 

Доклад за второ четене на Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за лова 497.28 KB (pdf) Свали