Становища

default

Становище относно: Стартиране на дейностите на Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.п.А. - клон България по извършване на проучвателен сондаж в „Блок 1-14 Хан Кубрат”

02.04.2019
ДО
Г-ЖА КАМЕЛИЯ СЛАВЕЙКОВА, УПРАВИТЕЛ  Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.п.А–клон България
 
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
Г-Н НЕНО ДИМОВ, МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
 
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
 
ОТНОСНО: Стартиране на дейностите на Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.п.А. - клон България по извършване на проучвателен сондаж в „Блок 1-14 Хан Кубрат”

 
Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка със стартиране на дейностите на Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.п.А. (накратко Шел) по извършване на проучвателен сондаж в „Блок 1-14 Хан Кубрат” и след като се запознахме с наличната документация до момента, а именно:
– Уведомление за инвестиционно намерение от 01.03.2018 г.
– Решение №11-ПР/2018 г. на МОСВ от 17.09.2018 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Ви уведомяваме за следните нарушения:

• В Решение №11-ПР/2018 г., условие 6 включва препоръка ИП да бъде реализирано след приключване на летния туристическия сезон, което би съвпаднало и с приключване на чувствителния за биоразнообразието и по-специално за морските бозайници и птици период, в който именно се концентрират дейностите по размножаване и отглеждане на малките. Тази препоръка не е взета под внимание, имайки предвид стартирането на проекта в разгара на размножителния период, а именно от 1 април, както беше оповестено в медиите.
• В същото Решение е посочено, че районът на ИП попада в рамките на Виа Понтика, което налага прилагане на мерки, ако дейностите се извършват в период на миграция на птиците. Това разпореждане също не е спазено, доколкото дейностите стартират в разгара на миграционния период без ясно дефинирани мерки по смекчаване на въздействието или консултиране със специалисти в областта от страна на Шел за провеждане на мониторинг.
• В Решението е посочено още, че са предвидени мерки за мониторинг на поведението и маскиращите ефекти върху морските бозайници. Такива мерки обаче не са взети от страна на Шел, тъй като в телефонен разговор с представител на компанията стана ясно, че на борда на проучвателния кораб няма да има експерт за наблюдение на морски бозайници (ММО) и няма да се провежда акустичен мониторинг на присъствието на морски бозайници в района на въздействие от специалист за пасивен акустичен мониторинг (PAM).
• Отново в Решението е посочено, че ИП ще се съобрази с препоръките на Международната асоциация на производителите на нефт и газ за смекчаване на въздействието върху морските бозайници, които препоръки налагат присъствието на MMO и PAM оператори на борда, но чиито услуги от Шел заявиха, че няма да ползват.
• Методът на сеизмично профилиране, който представлява и основния източник на шумово замърсяване с опасни за морските бозайници характеристики, не е описан в източниците на шумово замърсяване в Уведомлението.

На база на всички тези нарушения бихме искали да изразим нашето безпокойство относно коректността на данните, предоставени от Шел, както и адекватността на препоръките и допуснатите дейности, залегнали в Решението на МОСВ.

Напомняме, че:
– като страна членка на ЕС, България има задължение да прилага РДМС, чиято основна цел е разработване на мерки за постигане или запазване на Добро състояние на морската околна среда, които изисквания са директно транспонирани в българското законодателство чрез Наредба за опазване на околната среда в морски води, приета с ПМС №273 от 23.11.2010 г. и Морска стратегия и програма от мерки на Република България приети с РМС №1111/29.12.2016 г.
– като страна по споразумението ACCOBAMS (Споразумение за Опазване на Китоподобните в Черно и Средиземно море и прилежащата Атлантическа зона), България доброволно е поела ангажимент и задължение да изпълнява препоръките на Секретариата за прилагане на смекчаващи мерки за въздействието на антропогенния подводен шум върху морските бозайници, както и Решенията на Страните по Споразумението свързани с антропогенния подводен шум (Resolution 4.17 Guidelines to address the impact of anthropogenic noise on cetaceans in the ACCOBAMS area; Resolution 5.15 Addressing the impact of anthropogenic noise; Resolution 6.17 Anthropogenic noise; Resolution 6.18 Implementation of an ACCOBAMS certification for highly qualified Marine Mammals Observers).

От СНЦ „Зелени Балкани”, отчитайки необходимостта и полезността на дейностите по проучване, добиване и производство на ресурси, които са от огромна необходимост за обществото, настояваме това да става само и единствено в съответствие с националното законодателство, международните споразумения, по които България е страна, както и признатите международни добри практики, с цел да се съхрани и завещае на бъдещите поколения добро състояние на биоразнообразието, което именно представлява основен източник на всички необходими за обществото ни ресурси.

Обръщаме се към Вас с призив за намеса и осигуряване изпълнението на предписанията в Решение №11-ПР/2018 г. от страна на Шел, а именно:
• Реализиране на проучвателния сондаж след приключване на летния сезон през есенно-зимен сезон;
• Осигуряване прилагането на мерки за мониторинг на поведението и маскиращите ефекти върху морските бозайници чрез експерт за наблюдение на морски бозайници (ММО) и специалист за пасивен акустичен мониторинг (PAM) в съответствие с Решение №11-ПР/2018 г. и препоръките на Международната асоциация на производителите на нефт и газ за смекчаване на въздействието върху морските бозайници. Същите изисквания са описани и в горецитираните Решения на страните по споразумението ACCOBAMS.

Експлоатирането на природни ресурси без прилагането на смекчаващи мерки и грижа за околната среда, без да се вземат в предвид препоръките от Решение на МОСВ създава опасен прецедент, който ще създаде предпоставки за бъдещи подобни нарушения и увреждане на природната среда, която е национално богатство. От друга страна това показва, че декларациите на Шел за спазване на утвърдени в световен мащаб практики, целящи минимизиране въздействието върху околната среда при дейности по проучване и експлоатиране на залежи от нефт и природен газ в световния океан са само добри обещания.
 
С уважение:
 
Димитър Попов
Председател на УС на
СНЦ „Зелени Балкани“