Становища

default

Становище относно доклад за оценка на степента за въздействие върху защитени зони Емине BG0002043 и Емине-Иракли BG0001004 на инвестиционно предложение„ Изграждане на вилни сгради за курортен отдих”, в ПИ,№017086, местност Палеорти, землище на с.Емо

21.11.2010
ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ БУРГАССтановище

Относно: Доклад за оценка на степента за въздействие върху защитени зони „Емине” BG0002043 и „Емине-Иракли” BG0001004 на инвестиционно предложение„ Изграждане на вилни сгради за курортен отдих”, в ПИ,№017086, местност „Палеорти”, землище на с.Емона, община Несебър, област Бургас.Уважаеми г-н Директор,

След запознаване с Доклада по оценка за съвместимост на описаното инвестиционно предложене, установихме следните слабости:

1. Изводите и анализите за кумулативно натоварване в ДОС, по отношение на въздействието на инвестиционното предложение спрямо предмета и целите на ЗЗ „Емине” BG0002043, не отговарят на изискванията на чл.6(3) на Директива 92/43/ЕИО, ЗБР и Наредбата по ОС към чл.31 а от ЗБР.

Наредбата по ОС и по-специално чл.22, ал.2 посочва ясно как трябва да се оценява кумулативния ефект в ДОС. Оценка на кумулативния ефект трябва да бъде извършена задължително за всички одобрени с решения на компететния орган инвестиционни предложения, проекти и програми на територията на ЗЗ, в допълнение чл.22.ал.2 от Наредбата по ОС, изисква това да стане и за всички инвестиционни предложения, проекти и програми в процедура за одобряване.

В изготвения ДОС, оценката на кумулативния ефект за посочената защитена зона е направена само за едно инвестиционно предложение в близост до разглежданото инвестиционното предложение, вместо за всички инвестиционни предложения, планове и програми на територията на ЗЗ „Емине” BG0002043.
Кумулативното натоварване в ЗЗ е количествена характеристика, съдържаща основния елемент на натрупване. В този смисъл това представлява резултат, най-малко равен на математическо сумиране на процента на въздействие от всяко едно инвестиционно предложение, проект или програма, за всеки отделен вид или местообитание, включени в предмета и целите на ЗЗ. Това сумиране трябва да бъде извършено в светлината на критериите посочени във всяка една оценка за съвместимост, като при разминаване на количествените скали за оценяване на въздействието, трябва да се търси корелативното количествено изражение на конкретното въздействие, за да може да се получи унифицирана система за сумиране на въздействията.

2. Оценката за въздействие по отношение предмета и целите на ЗЗ „Емине” BG0002043, се основава само на Стандартния формуляр на зоната, без извършването на полеви проучвания над орнитофауната в района на ИП с определена продължителност. Позоваването само на научни публикации, при това за процес като миграция на птици е много общо и не отговаря на изискванията на чл.6(3) на Директива 92/43/ЕИО за изготвяне на оценката за съвместимост в светлината на най-добрата научна информация. Причина за това е както посочихме, липсата на конкретни теренни проучвания с определена продължителност, задължителни в случая, поради факта, че инвестиционното предложение има конкретен териториален обхват.
За прецизиране на информацията по отношение на гнездовата орнитофауна, е възможно оценката да бъде направена на основание характерните за видовете местообитания, и при липса на подходящи такива за видовете в предмета на опазване на ЗЗ, да се направят сравнително достоверни заключения за липсата на въздействие. Но по отношение на сезонните миграции и зимуването, конкретно прецизиране е необходимо, поради факта, че тези процеси протичат със значителни флуктоации по отношение на брой и видов състав на птиците, в зависимост от различни фактори, един от най-важните които са метеорологичните условия. В тази връзка в ДОС е записано , че е било извършено теренно проучване, но не е описано колко дълго е било, кои периоди от жизнения цикъл на птиците е обхващало, методика на изследване, получени резултати и последващ техен анализ.

При оценяването на въздействието върху видовете, цел на опазване в ЗЗ „Емине” BG0002043, за някои видове въздействието е посочено като незначително. Какво е количественото изражение на това въздействие. Колко незначително или значително е едно въздействие може да се определи, само след въвеждане на ясна скала с описание на вяска степен на въздействието в тази скала.Общи оценки като незначително, не са предмет на изискванията на Наредбата по ОС.

3.По отношение на времевия интервал на натовареност от туристи в района на предвижданото ИП, то те не отговарят на времевите интервали на сезонните миграции, както се твърди в ДОС. Есенната миграция започва още в началото на м.август, като от средата и до края на месеца миграцията на белия щъркел (Ciconia ciconia) достига своя пик. В края на м.август започва и миграцията на осояда (Pernis apivorus). Видове включени в продмета и целите на ЗЗ „Емине” BG0002043.

В този смисъл посочените изводи за липса на въздействие поради различни времеви периоди на есенна миграция и натоварване в зоната на ИП са некоректни и не почиват на научни данни, нито на достоверни полеви проучвания, каквито всъщност не са били извършвани.

4. В ДОС на описаното инвестиционно предложение се споменава само, че ще бъде извършено и построяване на собствен трафопост за захранване, като плана за изграждане на тази инфраструктура тепърва ще се съгласува с НЕК.
Трафопостът и кобелите, които свързват постройките с електропреносната мрежа на НЕК са част от инвестиционното предложение и трябва да бъде извършена оценка за съвместимост и на тази част инвестиционното предложение. Без това да бъде направено, не може да бъде дадено разрешение за реализиране на ИП, поради факта, че част от него не е била включена в предмета на оценка на съвместимостта, с което ДОС не отговаря на изискванията начл.23, ал.2, т.3 и т.5 от Наредбата по ОС и чл.6(3) на Директива 92/43/ЕИО.

Считаме, че без да бъде дадена категорична количествена оценка на въздействията от всички инвестиционни предложения, планове и програми, както и извършването на достатъчно представителен полеви мониторинг над орнитофауната в района на ИП и последващ анализ, няма как ДОС да посочи ясно степента на въздействие върху предмета и целите на ЗЗ „Емине” BG0002043. Без това да бъде изпълнено, компететния орган не би следвало да издава положително решение за реализирането на това инвестиционно предложение. В случай, че тази оценка в крайна сметка не може да бъде направена, следва компетентния оган да прекрати процедурата.

С уважение,

Валентина Фиданова
Член на УС на СНЦ “Зелени Балкани“