Становища

default

Становище относно инвестиционно намерение Осигуряване на проводимост чрез изнасяне (добив) на наносни материали от коритото на река Тунджа, в землището на село Самуилово

05.12.2007

ДО:
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: Инвестиционно намерение “Осигуряване на проводимост чрез изнасяне (добив) на наносни материали от коритото на река Тунджа, в землището на село Самуилово, община Сливен”.

Уважаема г-жо Директор,

Сдружение “Зелени Балкани” e изразявало винаги своето несъгласие с реализирането на подобни намерения и настоящото не прави изключение.
Изпълнението на инвестиционното намерение със сигурност ще има отрицателен ефект върху предмета и целите на защитените зони “Река Тунджа1” и “Адата-Тунджа”.
Степента на въздействие не може да се определи на база на изпратената от инвеститора информация, като данните за някои неща са неточни и противоречиви:
· Предвижда се изземването на съществуващи валове, острови и полоси от баластра и пясъци до кота дъно на реката, а същевременно се декларира използването на драглайн;
· Не е посочен типа и на фадромата и нейната роля в добива на инертни материали;
· Няма точен график за изнасянето на инертните материали и неговата интензивност, в рамките на посочените от инвеститора период от юни до ноември;
· Неточна информация относно видове и местообитания;
· Невярно твърдение, че няма да има никакво въздействие върху популациите на растенията и животните в района.

Във връзка с така изложената информация в инвестиционното намерение могат да се предвидят следните заплахи, свързани с предмета и целите на защитените зони:
1. Увреждане на природни местообитания, предмет на опазване, в защитена зона “Река Тунджа 1”;
2. Увреждане на местообитания на видове, предмет на опазване, на защитена зона “Река Тунджа 1” - Lutra lutra, Cobitis taenia, Sabanejewia aurata, Barbus plebejus(cyclolepis), Rhodeus amarus;
3. Увреждане на местообитания на видове птици, предмет на опазване, на Защитена Зона “Адата-Тунджа”;
4. Увеличаване случаите на прегазване на видове, предмет на опазване, в защитена зона “Река Тунджа 1”, при наличието им в близост до пътищата - Spermophilus citellus, Emys orbicularis, Testudo graeca, Testudo hermanni;
5. Безпокойство на фаунистичните видове в защитените зони, вследствие на шума, предизвикан от транспортирането и добива на инертни материали;
6. Влошаване качеството на водата в мястото на добив и под него по течението на реката.
7. Внасяне на растителни екзоти като Eleagnus angustifolius за брегоукрепване.

От изложената информация в инвестиционното намерение не може категорично да се отрече съществуването на горепосочените заплахи, а още по-малко да се оцени тяхната степен на въздействие, поради което считаме, че е целесъобразно изготвянето на оценка за съвместимостта на дейностите с предмета и целите на защитените зони – “Река Тунджа 1” и “Адата-Тунджа”.


Изготвил: Младен Ангелов
С уважение: Ивелин Иванов - Член на УС на Зелени Балкани