Становища

default

Становище относно инвестиционно намерение за добив на енергия чрез вятърни генератори, в землището на с. Воден, Община Болярово

02.10.2006

ДО
ДИРЕКТОРАНА РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА

ВЪЗРАЖЕНИЕ
ОТНОСНО: Инвестиционно намерение за добив на енергия чрез вятърни генератори, в землището на с. Воден, Община Болярово

Информацията за въпросното инвестиционно намерение е получена от кметство с. Воден, в което е получено уведомително писмо за изграждане на вятърни генератори в имот № 11064 в землището на с. Воден.

 Сдружение Зелени Балкани изразява своето несъгласие с реализиране на въпросното намерение поради следните причини:

 1. Мястото, обект на инвестиционното намерение, се намира в регион с особено значение за Царския орел. В Дервентските възвишения е концентрирана основната част от гнездовия арел на вида в страната. Най-близкото регистрирано гнездо отстои на 3 км от землището на с. Воден.

2. Дервентските възвишения имат голямо значение за миграцията на реещи видове, като е установен миграционен път на следните видове – бял щъркел, черен щъркел, малък креслив орел, розов и къдроглав пеликан.

3. Инвестиционното намерение няма да се вписва в характерния ландшафт на Дервентските възвишения и ще компрометира евентуално бъдещо развитие на различни форми алтернативен туризъм.

С Уважение:

Ивелин Иванов
Директор по природозащитата