Становища

default

Становище относно искания за удължаване на ловния сезон на водоплаващите птици във внесения Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

29.09.2009

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 41-вото НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
Г-ЖА ТАНЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
Г-ЖА МИХАЙЛОВА –КОПАРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
ДОЦ. КОСТОВ

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Г-ЖА НОНА КАРАДЖОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛОВНО РИБАРСКИ СЪЮЗ
Г-Н ПЕТКОВ


С Т А Н О В И Щ Е

Относно: Искания за удължаване на ловния сезон на водоплаващите птици във внесения Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча № 954-01-21, в нарушение на Директивата за дивите птици (79/409) и българското законодателство.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

СНЦ „Зелени Балкани” подкрепя стремежа за подобряване на българското законодателство и привеждане в съответствие с динамичната среда, в която се намира България в условията на членството си в Европейския съюз.

След детайлен прочит на новият ЗИД на Закон за Лова и Опазване на Дивеча № 954-01-21 внесен на 24.09.09г. от народните представители Емил Димитров, Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, ние намираме част от предложените промени в този закон за смущаващи.


Изразяваме своето категорично несъгласие с готвените промени в сроковете за ловуване на „прелетен и местен дивеч” (Приложение №4, към чл. 54, ал.1) по време на неговата миграция и начало на размножителния период (февруари - май) .

Допускането на удължаването на срока за ловуването на „прелетен и местен дивеч” води до нарушаване на Директивата на Съвета 79/409/ЕИО от 2 април 1979 за опазването на дивите птици, както и до компрометиране на част от размножителния период и влошаване на стабилността на популациите на тези ловни видове птици.

Удължаването на ловния сезон през февруари ще наруши чл. 7, ал. 4 на Директивата за дивите птици (79/409), който гласи „Те (държавите членки) трябва да вземат особени мерки относно видовете мигриращи птици, за които разпоредбите за лова са в сила, да не се отстрелват по време на размножителния им период или при завръщането им в местата за отглеждане на малките”. Научните проучвания през последните десетилетия и тълкуванията на комитета ОРНИС ясно и категорично сочат, че през февруари водоплаващите птици започват да формират двойки и предприемат обратната миграция към местата за размножаване.
Цитираният по- горе чл. 7, ал. 4 на Директивата за дивите птици е транспониран в чл. 41,
ал. 3 на Закона за биологичното разнообразие, която гласи – „За видовете птици от приложение № 4 се забраняват: ловуването и обезпокояването в сезона на размножаване и отглеждане на малките, както и по време на завръщане на мигриращите птици в местата на отглеждане на малките;”

В тази връзка настояваме предложеното удължаване на срока за отстрел на водоплавщи птици да отпадне от текстовете на Новия Проектозакон и да се запазят сега съществуващите срокове до 31 януари.
Истинските проблеми са свързани с липсата на достатъчен контрол и масовото бракониерство, в тази връзка подобно удължаване би довело до още по-голямо бракониерстване на световно застрашени видове като червеногушата гъска, малката белочела гъска и др.

Уважаеми Дами и Господа, предвид гореизложеното настояваме, така внесеният проект за ЗИД на ЗЛОД да бъде коригиран и приет в съответствие с нормите на българското и международно природозащитно законодателство.

Считаме, че не е добра парламентарна практика да се внасят отново едни и същи текстове, след като народните представители са заявили своята воля по сроковоте за ловуване на водоплаващи птици при гласуването на други три законопректа за Изменение и Допълнение на Закона за Лова и Опазване на Дивеча през 2008г.

Подобно удължаване на сроковете на ловуване на водоплаващи птици в Малта например беше санкционирано от Европейската Комисия .
СНЦ ”Зелени Балкани” си запазва правото да информира всички международни институции за готвените промени, които противоречат с природозащитните норми и политики на ЕС.

С уважение,

Валентина Фиданова
Член на УС на СНЦ „Зелени Балкани”