Становища

default

Становище относно нвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на река Бяла, в землището на гр. Калофер

01.09.2005

До
Директора на Басейнова дирекция за управление на водите –
Източнобеломорски район

 С Т А Н О В И Щ Е
ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на река Бяла, в землището на гр. Калофер с инвеститор “Торгоекспрес”ООД гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Инициативен комитет гр. Калофер с председател г-жа Елена Колева изпрати сигнал и подписка против изпълнението на инвестиционно намерение за строеж на МВЕЦ на р. Бяла в землището на гр. Калофер.

Сдружение “Зелени Балкани” подкрепя опасенията на гражданите и изказва своето категорично несъгласие с предстоящото изпълнение на проекта за изграждане на МВЕЦ, предвид следните мотиви:

1. Местоположение, консервационна значимост на района и негативно въздействие при експлоатацията на МВЕЦ върху биологичното разнообразие.
Мястото, където ще бъде ситуирано инвестиционното предложение е в непосредствена близост (около 200 м) до границата на НП “Централен Балкан”. Независимо от това, че не попада в границите на Националния парк, експлоатирането на МВЕЦ ще има негативно въздействие върху биологичнто разнообразие в границите на парка и региона.Трябва да се има предвид също и фактът, че НП “Централен Балкан” е единственият в България, включен в международната мрежа PAN PARKS.

2. Въздейстиве върху ландшафта.
Районът е известен с добрите качества на ландшафтното си разнообразие. Изграждането на МВЕЦ ще наруши хидрологичния режим на реката и в следствие на намаления воден дебит, ще се компрометира ландшафтната стойност на поречието й.

3. Засягане интересите на местното население.

Наличието на ландшафтни красоти и култорно-исторически обекти, прави района привлекателна туристическа дестинация. Изграждането на МВЕЦ значително ще снижи стойността на бъдещия туристически продукт и ще бъде засегнат интересът на широк кръг от хора, разчитащ на туризма и свързаните с него поминъци и ползи.

Реакцията на граждани и туристи е вече налице, като има писмо от Инициативния комитет - гр. Калофер, с подписите на стотици против изграждането на МВЕЦ, изпратено до: Директора на РИОСВ – Пловдив; Директора на Басейнова дирекция за управление на водите – Пловдив; Община Карлово и Кметство гр. Калофер.

Държавно Лесничейство – Карлово също възразява срещу изпълнението на инвестиционното намерение за изграждане на МВЕЦ, изразено в писмено становище и до фирмата изпълнител на инвестиционното намерение.

Във връзка с гореизложените мотиви, Зелени Балкани настоява за вземене на решение за спиране реализацията на инвестиционното намерение.


С уважение,
Валентина Фиданова
Член на УС на “Зелени Балкани”