Становища

default

Становище относно обявлението и процедурата за организирането на обществено обсъждане на проекта за нова Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.

13.02.2009

ДО
Министерство на икономиката и енергетиката
Министерство на околната среда и водите
Националният комитет на България в Световния енергиен съвет

СТАНОВИЩЕ
на Коалиция от неправителствени природозащитни организации “За Да Остане Природа в България”
относно обявлението и процедурата за организирането на обществено обсъждане на проекта за нова Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.

София, 11.02.2009 г.

На 03.02.2009 г. на служебната електрона поща на WWF – България, се получи покана за участие в обществено обсъждане на проекта за нова Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.

В посочената покана не става ясно дали общественото обсъждане се провежда в рамките на някаква административна процедура или е част от информационна кампания насочена да информира обществото.


В качеството си на заинтересована страна, коалиция „За Да Остане Природа в България“, си позволява да направи следните изводи:

1. Насроченото за 11.02.2009 г. обществено обсъждане не може да изпълнява ролята на общественото обсъждане по смисъла на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и по наредбата за условията и реда на за извършване на екологична оценка на планове и програми.

2. Документът на националната стратегия страда от съществени недостатъци, поради факта че е изготвен самостоятелно, без да е вплетен в него резултатът от задължителната Екологична оценка (ЕО) по реда на ЗООС, както изисква чл. 85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 3 ал.2 т.1 от наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Изхождайки от горепосоченото и от правата си по смисъла на ЗООС, желаем да бъдем консултирани относно обхвата на бъдещата Екологична оценка. Желаем също така, Министерството на икономиката и енергетиката, като възложител на енергийната стратегия, да включи представители на коалицията в рамките на консултациите по вече изготвения доклад за ЕО.

Като съществени недостатъци на предложения проект за Енергийна стратегия на Р. България до 2020 г, могат да бъдат посочени, без да претендираме за изчерпателност, следните моменти:
• Неотчитане на европейските политики в областта на опазване на биологичното разнообразие, и по специално на общoевропейката цел за спиране загубата на биологично разнообразие в държавите членки до 2010 г.

• Неотчитане на задълженията на Р. България и на готовите проекти за планове за управление на речните басейни в рамките на изпълненията и задълженията на България по рамковата директива за водите.

• Неотчитане в енергийната стратегия на задължения на Р. България за изграждане на европейската екологична мрежа Натура 2000 и националната система от защитени територии, а също така към момента липсва оценка за съвместимостта с националната екологична мрежа, съгласно чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие.

• Планираното развитие на сектор енергетика, целящо превръщането на България в енергиен център на Балканите, по никакъв начин не отговаря на принципите за устойчиво развитие на България.

• Процедурата за настоящата енергийна стратегия копира изработването и представянето на други стратегически документи, които не са преминали горепосочените процедури за ЕО. В тях също не са отразени и целите за изпълнението им. Такива са Национална дългосрочна програма за насърчаване на ВЕИ 2005 – 2015 г. и Националните програми за използване на биомасата и за биогоривата в транспорта до 2020 г.

• Настоящата енергийната стратегия не посочва и не обяснява добре пазарните принципи и механизми който са заложни за постигане на конкретни цели, а също така не са отразени последиците от настоящата глобална финансова криза, която е факт вече почти половин година.

• В стратегията липсва прилагането на хоризонтални политики, както и навлизането на чисти иновативни енергийни технологии.

Надяваме се че процеса на разработване на доклада на Екологичната оценка на енергийната стратегия и широкото и обществено обсъждане ще позволи да се преодолеят посочените съществени недостатъци на проекта, които практически обезсмислят неговото изготвяне.

С уважение,

Веселина Кавръкова,
Програмен ръководител на WWF Дунавско-Карпатска програма България
От името на коалиция “За Да Остане Природа в България”

За контакти:
Георги Стефанов, WWF [Ве-Ве-Еф], 02/9505040, 0889 517 976, georgiceie@gmail.com