Становища

default

Становище относно решение на РИОСВ - Хасково за инвестиционно намерение за изграждане на ветроенергиен парк в землищата на с. Качулка и с.Чал

03.10.2006

ДО
Г-Н ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Копие: РИОСВ - ХАСКОВО

СТАНОВИЩЕ

Относно: Издадено решение на РИОСВ – Хасково № ХА–81–ПР/2006 г., касаещо инвестиционно намерение за изграждане на вятърноенергиен парк 20 бр. ветрени генератори в землищата на с. Качулка и с. Чал, община Крумовград, област Кърджали.


УВАЖАЕМИ Г-Н МНИСТЪР,

Сдружение “Зелени Балкани” се запозна с Решение на РИОСВ – Хасково № ХА–81–ПР/2006 г, и в тази връзка изказваме категоричното си несъгласие с него.
Нито един от изказаните в Решението мотиви не доказва липсата на необходимост от ОВОС за изграждането и експлоатацията на въпросното съоръжение (Виж Приложение І). Освен това съществуват редица аргументи, доказващи необходимостта от ОВОС, които не са споменати в настоящото Решение като например:

1. Мястото, обект на инвестиционното намерение, попада на територията на проекто-места от мрежата Натура 2000 – река Крумовица, местообитание на редки и защитени видове растения и животни.

2. Източни Родопи е мястото с най-голямо видово разнообразие на хищни и лешоядни птици в България и е от първостепенно значение за популациите на белоглавия лешояд, черния лешояд, египетски лешояд – видове с висок природозащитен статус.

През 2002 година бе изготвен План за действие за възстановяване и консервацията на лешояди на Балканския полуостров. В Балканския план районът на Източни Родопи е ключов относно опазването и възстановяването на популацията на хищните птици.

През 2004 г. Република България представлявана от МОСВ с подписването на Меморандум за разбирателство с Международен консорциум от НПО прие Плана за действие и се ангажира с активно съдействие за неговото изпълнение.

3. Наред с това енергийния парк няма да се вписва в характерния ландшафт на Източни Родопи и ще компрометира евентуално бъдещо развитие на различни форми алтернативен туризъм.

Гореизброените аргументи са достътъчни за извършване на детайлана оценка на въздействето върху околната среда на инвестиционното намерение и считаме, че мотивите в Решението са недостатъчни, за да не бъде назаначена процедура по ОВОС.

Разчитаме на активно съдействие от Ваша страна по случая, за което предварително благодарим !


С уважение,
Валентина Фисанова
Член на УС на СНЦ "Зелени Балкани"