Становища

default

Становище относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 054-01-62, внесен от н.п. Емил Димитров, Николай Мелемов, Цветомир Михов и Иван Иванов на 21.07.2010г.

02.10.2010
До
Г-жа Цецка Цачева
Председател на Народното събрание

До
Г-жа Десислава Танева
Председател на парламентарна комисия по земеделие и гори

Г-н Бойко Борисов
Министър-председател

Г-жа Нона караджова
Министър на околната среда и водите

СТАНОВИЩЕ
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 054-01-62, внесен от н.п. Емил Димитров, Николай Мелемов, Цветомир Михов и Иван Иванов на 21.07.2010г.

Уважаема г-жо Цачева,

СНЦ ”Зелени Балкани” изразяват своето несъгласие с готвените промени, а именно издаването на разрешителни по дерогациите да се извършва от Министъра на земеделието и храните.

1. Считаме, че прилагането на подобна практика ще доведе до това, че институцията, която ползва видовете ще бъде отговорна и за тяхната дължима законова защита, което води до явен конфликт на интереси. Компетентен орган по защитата на видовете в приложение 3 на закона за биологичното разнообразие (ЗБР) е МОСВ и не трябва да има никакви изключения от този ред.

Отчитаме тревожните случаи на насянане на щети и появилите се вече жертви от действия на индивиди кафява мечка (Ursus arctos) и считаме, че сегашната законова рамка дава достатъчно добър механизъм за предотвратяване на това и защита на обществото от подобни щети.Този проблем е изключително сериозен и напълно подкрепяме всякакви действия за защита обществените интереси и сигурността на гражданите на Р България на първо място.
Решаването на този проблем изисква мъдро и законосъобразно решение, за да бъде осигурена защита на българските граждани, като същевременно бъде спазвано националното и европейско природозащитно законодателство.
Практиката до този момент по отстрела на проблемни индивиди кафява мечка (Ursus arctos) е показал, че обикновенно се убива друг екземпляр, щетите от проблемната мечка продължават и впоследствие отново и отново се повтаря същата грешка.
Осъществяването на ефективния контрол е в компетентността на ИАГ и ловците които извършват необходимия отстрел, и основните усилия трябва да се насочат именно в повишаване на ефективността на тези действия.В този случай проблема се прехвърля от болната глава на здравата, като се твърди, че упражняването на функциите на МОСВ по отношение даване на разрешителни по Наредбата за изключенията е недостатъчно.
През изминалите няколко години във връзка с постянните промени на закона за лова и опазване на дивеча, СНЦ ”Зелени Балкани” поддържаше постоянно становището си, че основния проблем който следва бъде решен в тази насока е проблема с масовото бракониерство.Считаме, че до голяма степен освен естествените причини, като евентуланото увеличаване на популацията на кафявата мечка (Ursus arctos), отрицателен ефект водещ до негативните действия на екземляри от този вид се дължи и на този проблем.

2. Изключително сме обезпокоени и от появилите се публикации, относно този законопроект и предвижданото създаване на организиран ловен туризъм на кафява мечка (Ursus arctos), по квотата определена от плана за действие на вида.
В тази връзка Ви обращаме внимание, че никакви финансови причини от този род не могат да бъдат основание за дерогации по чл.16 на Директива 92/43/ЕИО съответно чл.48 на ЗБР, както и не може да съществуват последващи финансови облаги в този размер от прилагането им, поради факта, че това променя мотива за прилагането на конкретната дерогация. Ако това бъде прието от Народното събрание на Р България, ще бъде извършено явно нарушение на чл.16 на Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания.

Посочваме решение на Съда на европейските общности по въпроси за прилагането на дерогации по Директивата за дивите птици, но подхода и смисъла на тяхното прилагане е идентичен и в случаите засягащи видове предмет на опазване по Директива 92/43/ЕИО:
Член 9 разрешава на държавите-членки да приемат дерогации от общите забрани и от разпоредбите отнасящи се за търговия и лов. Въпреки това, тази възможност е подчинена на три условия: първо, държавата-членка трябва да ограничи дерогацията до случаи, в които няма друго задоволително решение, второ - дерогацията трябва да се основава най-малко на една от изчерпателно изброените причини в член 9, параграф 1, букви а), б) и в), и трето - дерогацията трябва да отговарят на точните формулирани условия, посочени в член 9, параграф 2, предназначени да ограничат дерогациите до това, което е абсолютно необходимо и да позволяват на Комисията да осъществява надзор върху тях. Въпреки, че член 9 разрешава дероации, които нарушават рамката на общата система на защита, те трябва да се прилагат по подходящ начин и да се базират на точни изисквания и конкретни ситуации.
(C-247/85, Комисията срещу Белгия; C-262/85, Комисията срещу Италия).

3. Във връзка с желанието на народните представители, вносители на този законопроект освен кафявата мечка (Ursus arctos) режимът на издаване на разрешителни да се промени и за дивата коза (Rupicapra rupicapra) изразяваме своето категорично несъгласие. И ако бихме разбрали донякъде мотивите това да става за кафявата мечка (Ursus arctos), то не разбираме какво налага това и за дивата коза (Rupicapra rupicapra), която не нанася такива щети, каквито причиниха няколко кафяви мечки (Ursus arctos) през последните години.За съжаление, включването и на дивата коза (Rupicapra rupicapra) в този законопроект ни дава основание да мислим, че няма сериозен подход и истинско желание за решаване на проблемите, а се търси мотив за увеличаване на квоти на ловуване на застрашение видове опазвани от Директива 92/43/ЕИО и ЗБР.

В заключение, молим уважаемите народни предтавители да подоходят с необходимата отговорност и сериозност към решаването на възникналите проблеми с кафявата мечка (Ursus arctos) в България, като не допускат страната ни да нарушава европейското природозащитно законодателство, само поради желанието на определена група народни представители да лобират за определени сфери.


С Уважение,
Валентина Фиданова
(Член на УС на СНЦ  ”Зелени Балкани”)