Становища

default

Становище във връзка с инвестиционно намерение за рехабилитация и частична реконструкция на път Дряново - Габрово

26.02.2008

До изпълнителния директор на
Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”

Уважаеми г-н Поцков,

Във връзка с искано становище относно инвестиционно намерение за „Рехабилитация и частична реконструкция на път Дряново-Габрово” и предвидените за изготвяне доклади по ОВОС и „Оценка за съвместимост” Ви уведомяваме, че:
Към настоящия момент Зелени Балкани не разполага с детайлна информация за територията, видовете и местообитанията попадащи в обхвата на гореупоменатото инвестиционно намерение. В резултат не може да дадем достатъчно конкретни препоръки и становище относно влиянието на инвестиционното намерение върху видовете и местообитанията предмет на опазване в Директивите за птиците и местообитанията.
На база предоставената от Вас информация и от опита ни от оценка на влиянието на подобни инвестиционни намерения може да дадем следните препоръки:
- Оценката за съвместимост да отчете влиянието на съпътстващата инфраструктура и дейности (изграждане на временни пътища, депониране и изземване на земни маси и д-р) по време на изграждане на обекта! Често влиянието по време на изграждане на обекта е по значимо от влиянието на самия обект. Например най-често общините отреждат като места за депониране и изграждане на временни съоражения непригодни терени (пасища, мери), който обаче са обект на защита от директивата за хабитатите.
- Увеличаването на скоростта за придвижване по пътя обикновено става непреодолима преграда за представителите на клас Рептилия и Амфибия. Да се предвидят мерки за осигуряване на безпрепятствено преминаване на целевите за опазване видове, както и недопускане фрагментация на тяхната популация.
- Предполагаме, че най-значимо отрицателно влияние ще се окаже върху естествените ливади и пасища предвидени за отчуждаване и изграждане на пътната инфраструктура. Необходимо е оценката за съвместимост да предвиди мерки за снижаване на влиянието върху тези местообитания, както и за обитаващите ги целеви видове (например ливаден дърдавец). Най-добре е, ако е възможно да се предложи алтернативен вариант не водещ до унищожаването на тези приоритетни хабитати!
- Да се отчете евентуалното влияние (пряко и косвено) върху крайречните хабитати на реките Янтра и Дряново!
В заключение смятаме, че предвидените мерки, който са предвидени да залегнат в ОВОС и оценката за съвместимост са достатъчни и адекватни. Важно е те да бъдат изпълнени коректно и да отразят всички аспекти на влиянието на инвестиционното намерение.
В тази връзка препоръчваме на екипа изготвящ ОВОС и оценката за съвместимост да се обърне за становище към респондентите описали сайт „Дряновски манастир” или към други специалисти (биолози, еколози) запознати със съвременните изисквания и прилагане принципите на екологичната мрежа НАТУРА-2000.

 

 


С Уважение
Ивелин Иванов
Директор по природозащитата