Становища

default

Становище за удължаване на ловния сезон за водоплаващ дивеч през 2008

01.02.2008

ДО
МИНИСТЪРА НА МОСВ -  Г-Н ДЖЕВДЖЕТ ЧАКЪРОВ                                                                                
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАГ - ДОЦ. СТЕФАН ЮРУКОВ
КОПИЕ : ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - Г-Н ГЕОРГИ БОЖИНОВ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА НВМС -ДР. ЖЕКО БАЙЧЕВ
ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ - ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОКОЛНА СРЕДА - Г-Н СТАВРОС ДИМАС

Електронни и печтни медии

Относно: Искания за удължаване на ловния сезон за водоплаващ дивеч в нарушение на Директивата за дивите птици (79/409) и българското законодателство

Уважаеми господа,

"Зелени Балкани" изразява своето категорично несъгласие с удължаването на ловния сезон за водолюбиви птици извън срока предвиден в българското законодателство – 31 януари. През последните няколко дни в интернет пространството, ловните среди и форуми усилено се коментира удължаването на ловния сезон.

"Зелени Балкани" се присъединява изцяло към изказаните до момента становища на неправителствените природозащитни организации, като БДЗП, БФБ, ФДФФ и фирмите за алтернативен туризъм Спация Уайлдлайф ООД и Експлорър 2000 ЕООД. 

До момента не е налице нито една предпоставака предвидени в чл.54 на ЗЛОД за  удължаване на ловния сезон. 

Изключително тревожна е информацията от последните часове, разпростанена в медийното пространство за регистриран случай на птичи грип тип H7 в община Велики Преслав. На фона на тази новина удължаването на ловния сезон е непремерен риск, който е заплаха за здравето на хората. В тази връзка предлагаме лова на водолюбиви птици в цялата страна да бъде изрично забранен, а в района на Източна България и влажните зони по черноморското крайбрежие да бъдат въведени засилени мерки за превенция на разпространението на птичи грип. Професионалното становище на Националната Ветеринарно - медицинска служба също подкрепя тази теза!

Удължаването на сроковете за ловуване след края на януари е в противоречие с Директивата за дивите птици (79/409) и по специално чл.7 ал.1, както и с чл.41 ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие. 

Десетки са случаите на постъпили в Центъра за рехабилитация на диви животни към "Зелени Балкани" - простреляни световно и европейски застрашени видове като: червеногуши гъски, малки корморани, пеликани, лебеди и др. На фона на масовото бракониерство на територията на цялата страна и очевидната невъзможност на държавните институции да се справят с проблема, да се разреши удължаване на ловния сезон само, за да се угоди на нечии интереси, е меко казано несериозно! 

"Зелени Балкани" настоява за експертно решение на въпроса, без то да е повлияно от ловните среди и лобита, незаплашващо популациите на дивите видове и безопасността на населението!

Също така приканваме ръководителите на отговорните институции да не предприемат действия, които да злепоставят страната ни като страна членка на Европейския Съюз и се съобразят с един от основните приоритети на Европейската общност – за опазване на биологичното разнообразие! 

За допълнителна информация :
Градимир Градев
- 0887 21 00 94 / 032 62 69 77 

 

Ивелин Иванов
Член на УС